STUDIJE PRVOG STEPENA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE(180 BODOVA) – Smer geograf

Naziv predmeta I II III IV V VI bodova
Uvod u geografiju 2+1 7
Matematička geografija 4+2 8
Kartografija 4+4 10
Geologija sa petrografijom 3+3 7
Geološki resursi 2+1 4
Geometrija 2+1 6
Informatika 4+3 6
Nacionalna ekonomija 4+4 8
Izborni predmeti:
Fizika 3+1 4
Francuski jezik 3+1 4
Sociologija 4+0 5
Klimatologija 4+4 9
Hidrlogija 4+4 9
Biogeografija 4+0 6
Geomorfologija 4+4 9
Statistika 4+3 7
Strani jezik 2+2 4
Pedagogija 2+0 5
Izborni predmeti:
Geografija lokalne sredine 3+2 6
Nacionalna klimatologija 3+2 6
Osnovi demografije 3+2 6
Geografija naselja 3+2 6
Industrijska geografija 2+1 6
Agrarna geografija 2+1 6
Regionalna geogr. sev.pol. 3+2 6
Regionalna geogr.juž.pol. 3+2 6
Metodika nast. geografije 3+1 6
Geografija Srbije 2+2 2+2 6
Turistička geografija 3+2 6
Izborni predmeti:
Nacionalna hidrologija 2+2 6
Nacionalna istorija 2+2 6

Osnovne akademske studije smer : geograf
Osnovne akademske studije traju tri godine i završavaju se kada student ostvari 180 ESPB bodova.
To su studije prvog stepena, a mogu ih upisati lica koja su završila srednju školu u trajanju od četiri godine i položila prijemni ispit.
Ishod procesa učenja je osposobljavanje studenata za rad u obrazovno-nastavnom procesu nastave geografije u osnovnim školama. Nakon završetka studija student dobija akademski naziv geograf.
Nastava je organizovana u semestrima, a terenska nastava se izvodi u toku maja meseca.
Ispiti se mogu polagati pismeno, usmeno ili praktično a način polaganja je dat u studijskom programu.