Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine
Naziv studijskog programa:Geografija
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija:

Šifra Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. G-100 Uvod u geografiju I Tm O 2 1 4
2. G-101 Matematička geografija I Tm O 2 2 7
3. G-102 Geologija sa petrografijom I Ns O 3 3 7
4. G-103 Nacionalna ekonomija I Ao O 2 2 6
5. M-106
M-107
Izborni predmeti bloka A I Sa I 3 1 6
6. G-104 Kartografija II Ns O 4 4 9
7. G-105 Geološki resursi II Sa O 2 2 7
8. IO41 Informatika II Sa O 3 3 7
9. F-02
O-09
Izborni predmeti bloka B II Ao I 2 2 7
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 43
DRUGA GODINA
1. G106 Klimatologija III Ns O 4 4 9
2. G107 Biogeografija III Sa O 4 2 7
3. O-04G Engleski jezik 1 III Ao O 2 2 7
4. O-01
M-
Izborni predmeti bloka V III Ao I 3 0 7
5. G-108 Hidrologija IV Ns O 3 3 9
6. G-109 Geomorfologija IV Ns O 3 3 9
7. M-08 Statistika IV Sa O 3 2 6
8. G-115
G-116
Izborni predmeti bloka G IV Sa I 2 2 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 42
TREĆA GODINA
1. G-110 Geografija stanovništva V Tm O 2 2 5
2. G-111 Industrijaska geografija V Tm O 2 1 4
3. G-112 Agrarna geografija V Tm O 2 1 4
4. G-113 Regionalna geografija I V Ns O 3 2 6
5. G-114 Turistička geografija V Sa O 2 2 5
6. G-117
O-06
Izborni predmeti bloka D V Tm I 2 1 6
7. G-118 Regionalna geografija II VI Ns O 3 2 8
8. G-119 Geografija naselja VI Ns O 3 2 7
9. G-120 Geografija Srbije VI Sa O 4 3 9
10. G-121
O-07
Izborni predmeti bloka Đ VI Tm I 2 2 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 43

Izborna nastava na studijskom programu:

Šifra Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR
Predmeti izbornog bloka A
1 M-107 Geometrija Sa I 3 1 6
2 M-106 Poslovna matematika Sa I 3 1 6
Predmeti izbornog bloka B
1 F-02 Fizika Ao I 2 2 7
2 O-09 Francuski jezik 1 Ao I 2 2 7
Predmeti izbornog bloka V
1 O-01G Pedagogija Ao I 3 0 7
2 M-09 Poslovna statistika Ao I 3 0 7
Predmeti izbornog bloka G
1 G-115 Geografija lokalne sredine Sa I 2 2 6
2 G-116 Nacionalna klimatologija Sa I 2 2 6
Predmeti izbornog bloka D
1 G-117 Nacionalna hidrologija Tm I 2 1 6
2 O-06 Nacionalna istorija Tm I 2 1 6
Predmeti izbornog bloka Đ
1 G-121 Metodika nastave geografije Tm I 2 2 6
2 O-07 Kulturno-istorijske osnove turizma Tm I 2 2 6