Nastavni plan za stručni naziv: PROFESOR GEOGRAFIJE

Fenomen savremene geografije sastoji se u tome što ona objedinjuje nauke kako prirodne (fizička geografija) tako i društvene (društvena i socio-ekonomska geografija) u istraživanju zakonomernosti odnosa čoveka (društva) i prirode stavljajući akcenat na teritorijalne aspekte. Student ovog obrazovnog profila će se suočiti sa novim predstavama o geografiji kao nauci. Osim toga, nastavnim planom za stručni naziv profesor geografije obuhvaćeni su i predmeti opšteobrazovnog tipa koji će diplomiranom studentu omogućiti uspešno uključivanje u prosvetno-pedagoški rad u školama svih nivoa u kojima se izučava predmet Geografija ili njemu srodni predmeti koji su bili predmet izučavanja na dodiplomskim studijama ovog profila.

Naziv predmeta I II III IV V VI VII VIII ESPB
1. Uvod u geografiju 2+0 u 7.5
2. Matematička geografija 2+1 2+1 u 10
3. Kartografija 2+2 2+2 pu 12.5
4. Geologija 3+2 3+2 u 10
5. Geometrija 2+2 pu 7.5
6. Računarstvo i informatika 2+0+2 2+0+2 pu 10
7. Fizika 2+0+2 2+0+2 u 10
8. Sociologija  2+0 u 7.5
9. Strani jezik 0+2 0+2 u 10
10. Klimatologija 2+1 2+1 u 15
11. Statistika 2+2 pu 10
12. Hidrologija 2+1 2+1 u 15
13. Biogeografija 2+0 2+0 u 10
14. Geomorfologija 3+2 3+2 u 15
15. Demografija 2+2 2+2 u 10
16. Ekonomska geografija 2+2 2+2 u 10
17. Geografija naselja 2+2 2+2 u 10
18. Turistička geografija 2+2 2+2 u 10
19. Zaštita životne sredine 2+1 2+1 u 10
20. Politička geografija 2+1 2+1 u 10
21. Psihologija 2+0 u 7.5
22. Pedagogija 2+0 u 7.5
23. Prostorno planiranje i urbanizam 2+2 2+2 u 9
24. Evropa sa Rusijom 2+1 2+1 u 8
25. Regionalna geografija I 2+1 2+1 u 8
26. Regionalna geografija II 2+1 2+1 u 8
27.Nacionalna geografija 3+2 3+2 u 11
28. Metodika geografske nastave geografije 2+2 2+2 pru 8
29. Tematska kartografija 2+1 pu 7.5
30. Geografski informacioni sistemi 1+0+2 u 7.5
31. Diplomski ispit 2+0 8
Ukupan fond časova: 15+10+4 11+10+4 15+12 13+15 14+13 14+13 14+12+2 17+13 300

Legenda:
Fond časova:
a+b+v:
a – časova predavanja
b – časova teorijskih / računskih vežbi
v – laboratorijskih / praktičnih vežbi
Ispiti:
u – ispit se polaže usmeno
pu – ispit se polaže pismeno i usmeno
pru – ispit se polaže praktično i usmeno
Izborni predmeti:
1. Sociologija
2. Jezička kultura
Strani jezik:
Engleski jezik (produžni kurs) – za studente koji su u srednjoj školi učili engleski jezik
Engleski jezik (početni kurs)
Ruski jezik (produžni kurs)
Nastava
Nastava se izvodi na  fakultetu  po pravilu  četiri dana u  nedelji i to: ponedeljkom, utorkom, sredom i četvrtkom. Petkom se izvodi nastava na terenu.
Seminarski radovi
Student u toku studija obavezno radi dva seminarska rada i to jedan iz fizičke, a drugi iz društvene geografije.
Diplomski ispit
Diplomski ispit se  sastoji  iz izrade  diplomskog  rada i njegove odbrane. Temu diplomskog rada student dobija nakon sedmog semestra i radi ga u toku osmog. Diplomski rad se ne može raditi iz opštih predmeta i Geologije.
Student može da brani diplomski rad ako je položio sve ispite predviđene nastavnim planom.