Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima,  nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta, tip predmeta:

Predmet I II III IV V VI ESPB
bodovi
Tip predmeta
Diskretne strukture 2+2 7 Ao
Matematička analiza 1 3+3 8 Ao
Linearna algebra 3+3 8 Ao
Teorija brojeva i polinoma 2+2 7 Sa
Matematička analiza 2 3+3 8 Tm
Uvod u algebarske strukture 3+3 8 Ns
Analitička geometrija 2+2 7 Sa
Uvod u programiranje 2+2 7 Sa
Matematička analiza 3 3+3 8 Ns
Geometrija 3+3 8 Tm
Uvod u numeričku analizu 2+2 7 Sa
Izborni predmet 1 2+2 7 Tm, ns
Matematička analiza 4 3+3 8 Ns
Teorija mera i integrala 2+2 7 Ns
Uvod u verovatnoću 3+3 8 Sa
Izborni predmet 2 2+2 7 Tm, ns
Uvod u kompleksnu analizu 3+3 8 Ns
Matematička statistika 2+2 7 Sa
Uvod u topopogiju 3+3 8 Ns
Izborni predmet 3 2+2 7 Tm, Sa
Uvod u diferencijalne jednačine 3+3 7.5 Sa
Funkcionalna analiza 3+3 7.5 Ns
Izborni predmet 4 3+0 5 Ao
Izborni predmet 5 3+0 5 Ao
Izborni predmet 6 3+0 5 Ao
Nedeljni fond časova 10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 15+6 Σ=180
Izborni predmet 1:
Izborni predmet Nedeljni fond časova ESPB bodovi Tip predmeta
Konačno-dimenzionalni vektorski prostori 2+2 7 Ns
Elementarna matematika 1 2+2 7 Tm
Izborni predmet 2:
Izborni predmet Nedeljni fond časova ESPB bodovi Tip predmeta
Elementarna matematika 2 2+2 7 Tm
Metrički prostori i Riman-Stiltjesov integral 2+2 7 Ns
Izborni predmet 3:
Izborni predmet Nedeljni fond časova ESPB bodovi Tip predmeta
Elementarna geometrija 2+2 7 Tm
Finansijska matematika 2+2 7 Sa
Izborni predmet 4:
Izborni predmet Nedeljni fond časova ESPB bodovi Tip predmeta
Pedagogija 3+0 5 Ao
Finansije 3+0 5 Ao
Izborni predmet 5:
Izborni predmet Nedeljni fond časova ESPB bodovi Tip predmeta
Psihologija 3+0 5 Ao
Engleski jezik 1 3+0 5 Ao
Izborni predmet 6:
Izborni predmet Nedeljni fond časova ESPB bodovi Tip predmeta
Istorija i filozofija matematike 3+0 5 Ao
Engleski jezik 2 3+0 5 Ao

Tipovi predmeta
Ao    akademsko-opšteobrazovni predmet
Tm    teorijsko-metodološki predmet
Ns    naučno-stručni predmet
Sa    stručno-apliaktivni predmet