Изборни блок 1. Студент бира 2 предмета од 11
Р. Б. Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ УНО Т
1. Инструменталне методе анализе одабраних група органских једињења Снежана Ч. Јовановић 1 10 Органска хемија и биохемија И
2. Изоловање секундарних метаболита Гордана С. Стојановић, Александра Ђорђевић С. 1 10 Органска хемија и биохемија И
3. Хемијска микробиологија Александра С. Ђорђевић 1 10 Органска хемија и биохемија И
4. Физичка органска хемија Марија С. Генчић 1 10 Органска хемија и биохемија И
5. Одабрана поглавља техника и метода карактеризације неорганских једињења Драган М. Ђорђевић 1 10 Општа и неорганска хемија И
6. Одабрана поглавља геохемије Драган М. Ђорђевић 1 10 Општа и неорганска хемија И
7. Равнотеже у хемији Виолета Д. Митић 1 10 Аналитичка хемија И
8. Атомска спектроскопија Снежана С. Митић 1 10 Аналитичка хемија И
9. Молекулска спектроскопија Емилија Т. Пецев Маринковић 1 10 Аналитичка и физичка хемија И
10. Ремедијационе технологије Александар Љ. Бојић 1 10 Примењена и индустријска хемија И
11. Хемија боја Милена Н. Миљковић 1 10 Примењена и индустријска хемија
Изборни блок 2. Студент бира 2 предмета од 12
1. Идентификација природних производа Горан М. Петровић, Иван Р. Палић 2 10 Органска хемија и биохемија И
2. Савремене органске синтезе Нико С. Радуловић, Горан М. Петровић 2 10 Органска хемија и биохемија И
3. Хемија биљних пигмената Данијела А. Костић 2 10 Органска хемија и биохемија И
4. Одабрана поглавља опште хемије Никола Д. Николић 2 10 Општа и неорганска хемија И
5. Одабрана поглавља неорганске хемије Никола Д. Николић 2 10 Општа и неорганска хемија И
6. Инструментална анализа 1 Јелена С. Николић 2 10 Аналитичка и физичка хемија И
7. Савремене хроматографске методе Милан С. Митић 2 10 Аналитичка и физичка хемија И
8. Одабрана поглавља метода одвајања у хемији Весна П. Станков Јовановић 2 10 Аналитичка хемија И
9. Савремене електроаналитичке методе анализе Милан Б. Стојковић 2 10 Аналитичка и физичка хемија И
10. Метрика боја Милена Н. Миљковић 2 10 Примењена и индустријска хемија И
11. Одабрана поглавља хемије животне средине Татјана Д. Анђелковић 2 10 Хемија животне средине И
12. Наноструктурни материјали Александра Р. Зарубица, Марјан С. Ранђеловић 2 10 Примењена и индустријска хемија И
Изборни блок 3. Студент бира 2 предмета од 12
1. Асиметричне синтезе Нико С. Радуловић 3 10 Органска хемија и биохемија И
2. Експериментална биохемија Данијела А. Костић 3 10 Органска хемија и биохемија И
3. Дводимензионална нуклеарна магнетна резонанца (2Д-НМР) Нико С. Радуловић 3 10 Органска хемија и биохемија И
4. Одабрана поглавља координационе хемије Ненад С. Крстић 3 10 Општа и неорганска хемија И
5. Одабрана поглавља примењене неорганске хемије Маја Н. Станковић 3 10 Општа и неорганска хемија И
6. Одабрана поглавља из савремених метода инструменталне анализе Александра Н. Павловић 3 10 Аналитичка хемија И
7. Клиничко-хемијске методе анализе Ивана Д. Рашић Мишић 3 10 Аналитичка и физичка хемија И
8. Равнотежа и кинетика процеса Снежана С. Митић 3 10 Аналитичка хемија И
9. Одабрана поглавља физичке хемије Снежана Б. Тошић 3 10 Аналитичка и физичка хемија И
10. Површински активне материје Милена Н. Миљковић 3 10 Примењена и индустријска хемија
11. Мониторинг загађујућих супстанци Татјана Д. Анђелковић 3 10 Хемија животне средине И
12. Хемија површинских процеса Марјан С. Ранђеловић, Александра Р. Зарубица 3 10 Примењена и индустријска хемија
Изборни блок 4. Студент бира 2 предмета од 12
1. Одабрана поглавља супрамолекулске хемије и хемије макромолекула Горан М. Петровић 4 10 Органска хемија и биохемија И
2. Секундарни метаболити као биомаркери Гордана С. Стојановић 4 10 Органска хемија и биохемија И
3. Молекулско моделовање у органској хемији Марија С. Генчић 4 10 Органска хемија и биохемија И
4. Конформациона анализа биомакромолекула Иван Р. Палић 4 10 Органска хемија и биохемија И
5. Одабрана поглавља бионеорганске хемије Маја Н. Станковић 4 10 Општа и неорганска хемија И
6. Мултидисциплинарни аспекти неорганске хемије Ненад С. Крстић 4 10 Општа и неорганска хемија И
7. Инструментална анализа 2 Снежана С. Митић 4 10 Аналитичка хемија И
8. Виши курс хемометрије Виолета Д. Митић 4 10 Аналитичка хемија И
9. Аналитика органских полутаната Весна П. Станков Јовановић 4 10 Аналитичка хемија И
10. Савремени поступци пречишћавања воде Александар Љ. Бојић 4 10 Примењена и индустријска хемија И
11. Хуминске супстанце у животној средини Марјан С. Ранђеловић 4 10 Хемија животне средине И
12. Одабрана поглавља пречишћавања и дезинфекције вода Јелена З. Митровић 4 10 Примењена и индустријска хемија И
Предмети из докторске дисертације
1. Студијски истраживачки рад 1 Било који наставник СП ДАС Хемија 1 10 Зависи од предмета докторске дисертације О
2. Студијски истраживачки рад 2 Било који наставник СП ДАС Хемија 2 10 Зависи од предмета докторске дисертације О
3. Научно истраживачки рад 1 Било који наставник СП ДАС Хемија 3 10 Зависи од предмета докторске дисертације О
4. Научно истраживачки рад 2 Било који наставник СП ДАС Хемија 4 10 Зависи од предмета докторске дисертације О
5. Самостални истраживачки рад Ментор докторске дисертације 5 26 Зависи од предмета докторске дисертације О
6. Предмет докторске дисертације Ментор докторске дисертације 6 14 Зависи од предмета докторске дисертације О
7. Докторска дисертација Ментор докторске дисертације 6 20 Зависи од предмета докторске дисертације О
Укупно ЕСПБ 180