Предмет

Статус предмета

Сем.

Недељни фонд часова предавања

Наставник/наставници

Недељни фонд часова вежби

Сарадник/сарадници

Одабрана поглавља из статистике (2014, 2021)

И

I

4

др Александар Настић

 

 

Квалитативна анализа линеарних и полулинеарних диференцијалних једначина (2014, 2021)

И

I

4

др Јелена Манојловић

 

 

Нумеричке методе решавања обичних и парцијалних диференцијалних једначина (2021)

И

I

4

др Јелена Манојловић

 

 

Одабрана поглавља из теорије вероватноћа (2014, 2021)

И

I

4

др Марија Милошевић

 

 

Диференцијална геометрија кривих и површи (2014, 2021)

И

I

4

Др Љубица Велимировић

 

 

Функционална анализа (2014, 2021)

И

I

4

Др Владимир Ракочевић

 

 

Одабрана поглавља алгебре (2014)

И

I

4

др Александар Стаменковић

 

 

Мера и интеграција (2014, 2021)

И

I

4

др Драган Ђорђевић

др Милица Колунџија

 

 

Стохастички процеси (2014, 2021)

И

I

4

др Марија Милошевић

 

 

Риманов простор и уопштења (2014, 2021)

И

I

4

др Мића Станковић

 

 

Уопштени инверзи матрица (2014)

И

I

4

др Драгана Цветковић Илић

 

 

Алгебарске особине генералисаних инверза (2021)

И

I

4

др Драгана Цветковић Илић

 

 

Матрична анализа (2014, 2021)

И

I

4

др Дијана Мосић

 

 

Теорија полугрупа и полупрстена (2014)

И

I

4

др Мирослав Ћирић

 

 

Простори функција (2014, 2021)

И

I

4

др Владимир Павловић

 

 

Математичка статистика (2014, 2021)

И

II

4

др Мирослав Ристић

 

 

Теорија осцилаторности нелинеарних диференцијалних једначина (2014)

И

II

4

 

 

 

Квалитативна анализа нелинеарних диференцијалних једначина (2021)

И

II

4

Др Љубиша Кочинац

 

 

Стохастичке диференцијалне једначине (2014, 2021)

И

II

4

др Миљана Јовановић

 

 

Простори несиметричне афине конексије (2014, 2021)

И

II

4

др Мића Станковић

 

 

Банахове алгебре и спектри (2014, 2021)

И

II

4

Др Владимир Ракочевић

 

 

Неједнакост оператора и матрица (2014, 2021)

И

II

4

др Драган Ђорђевић

 

 

Универзална алгебра (2014)

И

II

4

др Александар Стаменковић

 

 

Теорија фиксне тачке и примене (2014, 2021)

И

II

4

др Дејан Илић

др Марија Цветковић

 

 

Одабрана поглавља теорије оператора (2014, 2021)

И

II

4

др Драгана Цветковић Илић

 

 

Фредхолмови и Рисови оператори (2014)

И

II

4

др Снежана Живковић Златановић

 

 

Уопштени инверзи и системи диференцијаслних једначина (2014, 2021)

И

II

4

др Небојша Динчић

 

 

Уређени скупови и мреже (2014)

И

II

4

др Јелена Игњатовић

 

 

Метод Монте-Карло (2014, 2021)

И

II

4

др Миодраг Ђорђевић

 

 

Инфинитезималне деформације (2014, 2021)

И

II

4

Др Љубица Велимировић

 

 

Теорија мартингала

И

II

4

др Јасмина Ђорђевић

 

 

Фредхолмови, семи-Фредхолмови и Рисови оператори (2021)

И

II

4

др Снежана Живковић Златановић

 

 

Анализавременских низова (2014, 2021)

И

III

4

др Мирослав Ристић

 

 

Квалитативна анализа диференцних једначина (2014)

И

III

4

Др Љубица Велимировић

 

 

Теорија бифуркација (2021)

И

III

4

др Јелена Манојловић

 

 

Теорија стабилности стохастичких стохастичких диференцијалних једначина  (2014, 2021)

И

III

4

др Миљана Јовановић

 

 

Финансијско моделирање (2014, 2021)

И

III

4

др Миљана Јовановић

 

 

Геодезијска пресликавања (2014, 2021)

И

III

4

др Мића Станковић

 

 

Квантне алгебарске структуре (2014)

И

III

4

др Мирослав Ћирић

 

 

Одабрана поглавља Фредхолмове теорије (2014)

И

III

4

др Снежана Живковић Златановић

 

 

Нелинеарне једначине и системи (2014)

И

III

4

др Небојша Динчић

 

 

Алгебре оператора (2014)

И

III

4

др Драган Ђорђевић

 

 

Нумерички ранг оператора-особине и примене  (2021)

И

III

4

др Јована Николов Раденковић

 

 

Итеративне методе у теорији фиксне тачке (2014, 2021)

И

III

4

др Дејан Илић

 

 

Матричне и операторске једначине и специјалне класе решења (2021)

И

III

4

др Марија Цветковић

 

 

Матричне трансформације и низови (2014, 2021)

И

III

4

Др Владимир Ракочевић

 

 

Уопштени инверзи оператора (2014, 2021)

И

III

4

др Дијана Мосић

 

 

Уређене алгебарске структуре (2014)

И

III

4

др Јелена Игњатовић

 

 

Регресиона анализа (2014, 2021)

И

III

4

др Маја Обрадовић

 

 

 

Нумеричко решавање обичних и парцијалних диференцијалних једначина (2014)

И

III

4

др Јелена Манојловић

 

 

Финслерови простори (2014, 2021)

И

III

4

др Милан Златановић

 

 

Есенцијални спектри (2021)

И

III

4

др Снежана Живковић Златановић

 

 

Функционални рачун (2021)

И

III

4

др Небојша Динчић

 

 

Нумеричка анализа   (2021)

И

III

4

др Градимир Миловановић

 

 

Временски низови у теорији и пракси (2014, 2021)

И

IV

4

др Миодраг Ђорђевић

 

 

Линеарна алгебра на полупрстеновима (2014)

И

IV

4

др Мирослав Ћирић

 

 

Математички модели у епидемиологији (2021)

И

IV

4

Др Љубиша Кочинац

 

 

Правилно променљиве функције и диференцијалне једначине (2014, 2021)

И

IV, III

4

Др Љубиша Кочинац

 

 

Backward стохастичке диференцијалне једначине  (2021)

И

IV

4

др Јасмина Ђорђевић

 

 

Теорија ризика (2014, 2021)

И

IV

4

др Марија Крстић

 

 

Нумеричко решавање стохастичких диференцијалних једначина (2014, 2021)

И

IV

4

др Марија Милошевић

 

 

Диференцијабилне многострукости (2014, 2021)

И

IV

4

др Милан Златановић

 

 

Хилбертови модули (2014)

И

IV

4

др Драган Ђорђевић

 

 

Диференцијабилна геометрија комплексних и скоро комплексних простора (2014, 2021)

И

IV

4

др Милан Златановић

 

 

Пертурбације и непрекидност уопштених инверза (2014, 2021)

И

IV

4

Др Владимир Павловић

 

 

Спектрална теорија оператора (2014, 2021)

И

IV

4

др Драган Ђорђевић               др Милица Колунџија

 

 

Спектрална мера и функционални рачун (2014, 2021)

И

IV

4

др Драгана Цветковић Илић

 

 

Алгебре, прстени и модули (2014, 2021)

И

IV

4

др Дијана Мосић

 

 

Фази скупови и системи (2014)

И

IV

4

др Јелена Игњатовић

 

 

Научна израчунавања (2014, 2021)

И

IV

4

др Марко Петковић

 

 

Методе статистичке анализе (2014, 2021)

И

IV

4

др Александар Настић

 

 

Нелинеарна динамика и теорија хаоса (2014, 2021)

И

IV, II

4

 

 

 

Стохастички динамички системи (2014, 2021)

И

IV

4

др Марија Крстић

 

 

Алгебре оператора и Хилбертови простори (2021)

И

IV

4

др Драган Ђорђевић

 

 

Мере некомпактности и семи-Фредхолмови оператори (2021)

И

IV

4

др Снежана Живковић Златановић

 

 

Симболичка и алгебарска израчунавања

И

I

4

др Предраг Станимировић

 

 

Операциона истраживања

И

III

4

др Предраг Станимировић

 

 

Микролокална анализа

И

IV

4

др Марија Цветковић

 

 

Израчунавања уопштених инверза

И

IV

4

др Предраг Станимировић

 

 

Теорија апроксимација  

И

IV

4

др Градимир Миловановић