Naš uvaženi profesor, kolega i prijatelj Peda Dimitrijević, ostavio nas je zauvek 4. jula 2016. godine. Ta tužna vest, poput munje, pronela se hodnicima i kabinetima Fakulteta, kuće koju je toliko voleo, kojoj se uvek ponovno vraćao. Bio je neraskidivo vezan za Fakultet.

Profesor Predrag rođen je 5. avgusta 1946. godine u Stogazovcu kod Knjaževca. Pedagošku školu u Nišu, grupu za fiziku, hemiju i matematiku za vršio je 1967. godine, iste godine upisao se na Filozofski fakultet u Prištini, gde je diplomirao na grupi za fiziku 1969. godine. Na Filozofskom fakultetu u Nišu zaposlio se kao asistent na Katedri za fiziku 1972. godine. Poslediplomske studije je završio 1979. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu. Doktorsku disertaciju iz oblasti fizike čvrstog stanja odbranio je 1980. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu. Za redovnog profesora izabran je 1992. godine na Filozofskom fakultetu. Objavio je više naučnih radova u inostranim i nacionalnim časopisima, učestvovao je na brojnim konferencijama.

Ništa manje od naučnog doprinosa nije značajan nastavni rad, odnosno pedagoški rad dr Predraga Dimitrijevića. Napisao je tri univerzitetska udžbenika, jednu zbirku zadataka i jedan praktikum. Bio je aktivan i kreativni učesnik u izmenama nastavnih planova i programa na Fakultetu. Pedagoški rad profesora Pede bio je primer mnogima. Vrata njegovog kabineta uvek su bila otvorena za studente. Uvek je bio spreman da pomogne mlađim kolegama.

Osim naučnog, nastavnog i stručnog rada, profesor Predrag je bio aktivan i u obavljanju brojnih dužnosti. Evo neke od njih: bio je dekan Filozofskog fakulteta u Nišu u dva mandata – od 1991. do 1994. godine. Na istom fakultetu bio je prodekan za finansije, prodekan za naučno-istraživački rad i prodekan za nastavu u dva mandata. Na PMF-u bio je upravnik Departmana za fiziku. Obavljao je i brojne druge dužnosti na Univerzitetu. Dugo godina bio je urednik časopisa Facta Universitatis.

Profesor Peda je bio čovek kome se moglo verovati. Snaga mu je bila u jednostavnosti, skromnosti i pristupačnosti. Uvek je bio spreman za razgovor. Argumentima se borio za svoje stavove.

Ostaje i ono sto nije zapisano ni u jednoj evidenciji: nesebičnost. Svako je uvek i bez oklevanja mogao od njega da zatraži i da dobije podršku, savet i sugestiju.

Profesor Predrag je bio neobično skroman, pošten i vredan čovek. Bio je izuzetan i u privatnom životu, kao sin, suprug, otac i deda. Obožavao je svoju porodicu. Bio je pravi prijatelj svima koji su ga poznavali.

Hvala Vam, profesore, za sve što ste uradili za fiziku i ovaj Fakultet.

Neka je večna slava i hvala profesoru Pedi Dimitrijeviću.