Dr Ivana D. Rašić Mišić

Redovni profesor

Departman za hemiju

Dr Ivana D. Rašić Mišić

Dr Ivana D. Rašić Mišić

botblocker@heartinternet.uk

računarska učionica 5

Biografija

Lični podaci   Ivana Rašić Mišić rođena je 05.08.1978. god. u Nišu. Udata je i majka je dve ćerke. Podaci o dosadašnjem obrazovanju Ivana Rašić Mišić završila je Gimnaziju "Bora Stanković" u Nišu, prirodno-matematički smer, sa odličnim uspehom. Upisala је Filozofski fakultet u Nišu, smer hemija, školske 1997/98. god. i diplomirala oktobra 2002. god., sa prosečnom ocenom 9,27. Diplomski rad pod nazivom “Spektrofotometrijsko određivanje sastava kompleksa Cu(II)-kvercetin” odbranila je ocenom 10 i time stekla pravo na diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručni naziv diplomirani hemičar opšte hemije. Za postignute visoke akademske rezultate dodeljena joj je diploma i jednokratna stipendija od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu 2000. Poslediplomske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, na Odseku za hemiju, smer analiti
BiografijaAngažovanjaPublikacije