Dr Marija M. Bratić

Vanredni profesor

Departman za geografiju

Dr Marija M. Bratić

Dr Marija M. Bratić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 408

CV

Biografija

Mr Marija Bratić rođena je u Nišu 14.10.1982. godine., gde je završila osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom. Školske 2000/2001. godine upisala je Prirodno – matematički Fakultet u Nišu na Odseku za geografiju i turizam. Diplomirala je decembra 2005. godine sa opštim uspehom 8.33 u toku studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu, čime je stekla zvanje Diplomirani geograf turizmolog. Poslediplomske sturdije na smeru Turizam i ekologija upisala je 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Sve ispite predviđene nastavnim planom i programom Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu položila je sa prosečnom ocenom 9,43 i odbranila magistarski rad 21.07.2010. godine na temu „Turističko geografska analiza Stare planine u funkciji razvoja turizma“ i time stekla akademski naziv Magistar turizma i ekologije.Izrada doktorske disertaciju pod nazivom „Uloga planinskih turističkih centara
BiografijaAngažovanjaPublikacije