Dr Zora M. Grahovac

Redovni profesor

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Zora M. Grahovac

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Zora Grahovac rođena je 28. februara 1953. godine u Beogradu, a od 1955. godine živi u Nišu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Nišu. Za uspeh u Osnovnoj školi nagrađena je Vukovom diplomom, a za uspeh u gimnaziji Alasovom diplomom. Godine 1972. upisala je studije na Filozofskom fakultetu u Nišu na grupi za Hemiju. Diplomirala je decembra 1976. godine sa prosečnom ocenom 8,20 i ocenom na diplomskom radu 10. Posle-diplomske studije završila je na Filozofskom fakultetu u Nišu 1986. godine, smer Neorgansko-analitički sa prosečnom ocenom 10 i uspešno odbranila magistarski rad pod naslovom "Uran u aleksinačkom škriljcu". Nakon završetka magistarskog rada nastavila je rad na doktorskoj disertaciji. Doktorsku disertaciju pod nazivom " Ispitivanje produkata spontane reakcije 1,3- dihidroksibenzena u koncentrovanoj perhlornoj kiselini" odbranila je 7. oktobra 1997. godine na
BiografijaAngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!