Dr Olga P. Jovanović

Vanredni profesor

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Olga P. Jovanović

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

a. Lični podaci Jovanović P. Olga rođena je 02.07.1954. godine u Nišu. b. Podaci o dosadašnjem obrazovanju Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nišu, na Studijskoj grupi za hemiju 1981. godine. Magistarski rad iz oblasti Organske hemije i biohemije pod nazivom ²Stereohemijske transformacije i sinteze u hemiji ugljenih hidrata² odbranila je 10.05.1989. godine, na Filozofskom fakultetu u Nišu. Doktorsku disertaciju takođe iz oblasti Organske hemije i biohemije ²Primena dekonvolucije masenog skena u identifikaciji konstituenata etarskih ulja² odbranila je 08.10.2009. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. c. Profesionalna karijera Od 05.08.1981. godine do 10.05.1982. godine radila je u Fabrici katodnih cevi Elektronske industrije, Niš. U zvanje asistenta-pripravnika za predmet Organska instrumentalna hemija, na SG za hemiju Filozofskog fakulteta u Nišu, izabrana je 10.05.1982. godine.
BiografijaAngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!