Dr Goran M. Petrović

Redovni profesor

Departman za hemiju

Dr Goran M. Petrović

Dr Goran M. Petrović

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-108

Biografija

Petrović Momira Goran rođen je 27.01.1964. godine u Nišu. Osnovnu školu "Ratko Vukićević" i gimnaziju "Svetozar Marković" u Nišu završio je kao nosilac Vukove diplome. Filozofski fakultet u Nišu, (sada Prirodno-matematički), Odsek za hemiju, upisao je školske 1982/83. godine (studije počeo školske 1983/84 godine zbog odsluženja vojnog roka) gde je i diplomirao oktobra 1987. godine, sa prosečnom ocenom 9,20 i ocenom 10 na diplomskom ispitu i stekao zvanje diplomirani hemičar opšte hemije. Školske 1991/92. godine upisao se na poslediplomske studije na Filozofski fakultet u Nišu, Odsek hemija, smer Organsko-biohemijski. Magistarsku tezu "Ispitivanje uticaja molekulske strukture nekih izatin Schiff-ovih baza na efikasnost inhibicije korozije gvožđa" odbranio je decembra 1995. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Kompleksi b-ciklodekstrina i modifiko
BiografijaAngažovanjaPublikacije