Dr Slobodan M. Najdanović

Naučni saradnik

Departman za hemiju

Dr Slobodan M. Najdanović

Dr Slobodan M. Najdanović

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-105

(018) 514-881

Biografija

Dr Slobodan M. NajdanovićNaučni saradnikDepartman za hemiju Obrazovanje 2011: Osnovne akademske studije - Hemija, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu,2013: Master akademske studije – Primenjena hemija, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu. Naziv master rada: Degradacija tekstilne boje Reactive orange 4 procesima UV/H2O2 i foto-Fenton i2021: Doktorske akademske studije - Hemija, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu. Naziv doktorske disertacije: Elektrohemijska i hemijska sinteza i karakterizacija katalizatora i sorbenata na bazi jedinjenja bizmuta i njihova primena u tretmanu vode. Kretanje u službi2014: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu2017: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu2021: Naučni saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu Studijski boravci i usavršavanjaU okviru Tempus projekta „Modernisation of Post-Grad
BiografijaAngažovanjaPublikacije