Dr Saša R. Gocić

Redovni profesor
Departman za fiziku

Saša Gocić je rođen 1972. godine u Leskovcu. Na Studijskoj grupi za fiziku Filozofskog fakulteta u Nišu upisan je 1992. godine. Diplomirao je 1997. godine na Smeru za primenjenu fiziku, sa prosečnom ocenom 9,55 i stekao zvanje Diplomirani fizičar za primenjenu fiziku. Postdiplomske studije je upisao 1997. godine na smeru Eksperimentalna fizika jonizovanih gasova na Studijskoj grupi za fiziku Filozofskog fakulteta u Nišu. Na postdiplomskim studijama položio je sve ispite sa prosečnom ocenom 10. Magistarski rad, pod nazivom ''Određivanje sudarnih i transportnih koeficijenata tokom relaksacije u argonu'' odbranio je  2004. godine na Odseku za fiziku Prirodnomatematičkog fakulteta u Nišu. Doktorsku disertaciju, pod nazivom, ''Električni proboj u azotu na niskim pritiscima – fizički procesi i statistika'' odbranio je 27.07.2009. godine na  Odseku za fiziku Prirodnomatematičkog fakulteta u Nišu. 

Saša Gocić je bio angažovan na izvođenju laboratorijskih i računskih vežbi iz više predmeta na Studijskoj grupi za fiziku Filozofskog fakulteta u Nišu. U peridu od 01.10.1997. godine do 01.09.1998. godine kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju, a u periodu od 01.09.1998. godine do 01.09.1999. godine kao obdareni saradnik preko Republičkog tržišta rada. U zvanje asistenta-pripravnika izabran je 01.12.1999. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu. U zvanje asistenta na Odseku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta izabran je 15.12.2004. godine a reizabran 17.12.2008. godine. U zvanje docenta na Odseku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu izabran je 16.01.2010. godine. U zvanje vanredni profesor izabran je 23.06.2013. godine.

Saša Gocić je šef Katedre za eksperimentalnu i primenjenu fiziku od 1.10.2012. godine.

Rad u nastavi:

Saša Gocić je u dosadašnjem periodu držao računske i laboratorijske vežbe iz sledećih predmeta:

Fizika jonizovanih gasova, na Odseku za fiziku,

Fizika jonizovanih gasova i lasera, na Odseku za fiziku,

Fizika lasera, na Odseku za fiziku,

Elektromagnetizam i optika, na Odseku za fiziku,

Elektromagnetizam, na Departmanu za fiziku

Optika, na Departmanu za  fiziku

Fizika, na Odseku za biologiju sa ekologijom

Fizika, na Odseku za hemiju,

Fizika, na Odseku za geografiju.        

Posle izbora u zvanje docenta na Departmanu za fiziku, držao je nastavu iz sledećih predmeta:

Optika,

Laboratorijski praktikum 3,

Radiologija i dozimetrija,

Fizički izvori štetnosti,

Geofizika (na Departmanu za geografiju)

Pored nastave na Prirodno-matematičkom fakultetu, Saša Gocić je izvodio i nastavu u specijalnom Odeljenju za učenike sa posebnim sklonostima za fiziku, u gimnaziji Svetozar Marković u Nišu, od osnivanja 2003. godine do 2014. godine.

Učešće na projektima:

Saša Gocić je bio saradnik-stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju na projektu "Fizički procesi u jonizovanim gasovima i materijalima u kondenzovanom stanju" (projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 1996-2000), saradnik na projektu "Fizika i primene neravnotežne plazme" (2002-2004, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije), istraživač na projektu 141025B, "Fizičke osnove primene neravnotežnih plazmi u nanotehnologijama i tretmanu materijala" (projekat Ministarstva nauke i tehnološki razvoj, u periodu 2006-2010). U periodu od 2011-2102. godine je bio istraživač na projektu ON171025,  "Električni proboj gasova, površinski procesi i primene" a trenutno je istraživač na projektu ON171037, "Fundamentalni procesi i primene transporta čestica u neravnotežnim plazmama, trapovima i nanostrukturama" (2011-2014).

 

Detalji o nastavniku