Dr Dragana M. Stojadinović

Docent
Departman za biologiju i ekologiju

  1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

 Драгана Стојадиновић рођена је 02.07.1981. године у Лесковцу, Република Србија, где је завршила основну школу и средњу Медицинску школу са одличним успехом.

Школске 2000/01. године уписала је студије биологије на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу. Дипломирала је 2004. године. Дипломски рад под називом „Мутације Р53 гена у малигним туморима дојке”, одбранила је оценом 10.

Школске 2008/09. године, уписала је докторске студије на Биолошком факлутету у Београду, студијском програму Биологија, модулу Морфологија, систематика и филогенија животиња. Школске 2016/17. године докторске академске студије наставља на студијском програму Биологија на Природно-математичком факултету у Нишу. Испунивши све обавезе предвиђене наставним планом и програмом и одбранивши докторску дисертацију под називом „Утицај варирања особина животне историја на виајбилност популације шумске корњаче Testudo hermanni Gmelin (Chelonia: Testudinidae) из источног дела ареала” стекла је научни назив доктор наука - биолошке науке.

 

 

1.1 РАДНО ИСКУСТВО

Драгана Стојадиновић је засновала радни однос 2005. године на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Нишу као асистент приправник. У звање асистента за ужу научну област Зоологија изабрана је 2015. године. Ангажована је у извођењу практичне наставе на следећим предметима: Морфологија и систематика кичмењака, Органска еволуција и Биологија човека на основним академским студијама и Теорија еволуције на мастер академским студијама. 2018. године изабрана је у званје доцента за ужу научну област Зоологија. Тренутно је ангажована на извођењу теоријске и практичне наставе на предмету Морфологија и систематика кичмењака (ОАС) и Теорија еволуције (МАС), као и на извођењу теоријске наставе на предмету Систематика и филогенија одабраног животињског таксона на Докторским академским студијама.

 

1.2 НАЦИОНАЛНИ И МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

Учесник је на националном пројекту „Еволуција у хетерогеним срединама: Механизми адаптација, биомониторинг и конзервација биодиверзитета“ (МНТР173025) 2011-.

 Учесник на међународном пројекту PERIAMAR “Pesticide Risk Assessment for Amphibians and Reptiles” OC2018 -2-23443 COST Action (2019-2023)

 

1.3 ЧЛАНСТВО У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА

Члан је и један од оснивача Српског херпетолошког друштва „Др Милутин Радовановић“.

Члан Европског друштва херпетолога (Societas Europaea Herpetologica).

 

1.4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

od 2006 учествује у реализацији припремне наставе за упис на ОАС Биологије 

2008. године је именована за секретара Департмана за биологију и екологију.

2009. и 2010. године учествовала је у манифестацији „Наук није баук“.

2012. године студијски боравак у институту CIBIO Универзитета у Портоу, Португал.

2017. године била је учесник манифестације „Ноћ истраживача“.

2018. године била је члан комисије за реализацију републичког такмиченја из биологије за ученике средњих школа.

2018.-2021. године била је члан НН Већа Природно-математичког факултета.

 

Detalji o nastavniku