Dr Maja S. Obradović

Docent
Departman za matematiku

Maja Obradovi´c je rodjena 5.  jula 1980.  godine u Skoplju, Republika Makedonija. Prv ˇcetiri  razreda  osnovnog  obrazovanja  je  zavrˇsila   Skoplju. Nastavila  je ˇskolovanje   Niˇsu,   Osnovno ˇskoli  ,,Radoje  Domanovic”,  koju  je  zavrˇsila  sa odliˇcnim  uspehom.  Nakon  toga,  zavrˇsila  je  

Gimnaziju  ,,Bora  Stankovi´c”   Niˇsu sa odliˇcnim uspehom.

Osnovne  studije  je  upisala ˇskolsk 1998/99.  godine,  na  Prirodno-matematiˇckom fakultetu Univerziteta u Niˇsu, na Odseku za matematiku i informatiku, na smeru Teorijsk matematik  primena,  koje  je  zavrˇsila  2004. godine.

Magistarske studije je upisala ˇskolske 2004/05.  godine na Odseku za matematiku i informatiku,  na  smeru  Stohastik sa  primenama.   Poloˇzila  je  sv ispite  predvidjene  planom   programom  magistarskih  studija  sa  proseˇcnomocenom  9,34. Magistarsku tezu pod naslovom ,,Lp-stabilnost i integrabilnost Volterinih stohastiˇckih  integrodiferencijalnih  jednaˇcina”,  po mentorstvom  prof.   dr  Svetlane Jankovic je uspeˇsno odbranila 2009.  godine i time stekla akademsko zvanje magistar matematiˇckih nauka.

Doktorsk studije  je  upisala ˇskolsk 2009/2010.  godine  gde  je  poloˇzila  preostale ispite  sa  ocenom  10. Doktorsku  tezu  po naslovom  ,,Numeriˇck aproksimacije reˇsenja  neutralnih  stohastiˇckih  diferencijalnih  jednaˇcina  sa  vremenski-zavisnim kaˇsnjenjem”,  po mentorstvom  prof.   dr  Marije  Miloˇsevi´ je  uspeˇsno  odbranila 2019.  godine i time stekla akademsko zvanje doktor nauka-matematiˇcke nauke.

Detalji o nastavniku