Тijana R. Čubrić

Istraživač saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

Име и презиме: Тијана  Р Чубрић

Истраживач сарадник

Департман за биологију и екологију

Образовање:

2009-2013: Основне академске студије екологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду  Звање: дипломирани еколог. Студије су завршене у предвиђеном року са просечном оценом 8,86.

2013-2014: Мастер академске студије екологије, смер Заштита природе и одрживи развој, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду. Мастер рад: "Моделовање дистрибуције НАТУРА 2000 врста у циљу валоризације будућег СРП Гоч-Гвоздац» (оцена 10,0). Звање: мастер еколог. Студије су завршене у предвиђеном року са просечном оценом 9,67.

2015: Докторске академске студије биологије на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу            

Кретање у служби:

2016: Истраживач-приправник/ Природно-математички факултет у Нишу

2019: Истраживач-сарадник/Природно-математички факултет у Нишу

Студијски боравци и усавршавања:

     2011: размена студената са Међународним еколошким универзитетом „Сахаров“ у Минску, Белорусија.

     2019:  Erasmus+ Traineeship програму на Овидиус Универзитету, Констанца, Румунија.

Области научног интересовања: 

Конзервациона биологија, Еволуциона биологија, Екологија, Херпетологија

Индентификациони број истраживача:

Scopus: 57194347613

ORCID: 0000-0003-1971-2748

Награде и постигнућа:

У два наврата добитник гранта међународне фондације The Rufford Foundation за реализацију једногодишњих пројеката из области конзервационе биологије где је била и руководилац пројекaта:

  1. ,,Еvaluation of current population status and threats of nose-horned viper (Vipera ammodytes) in Serbia'' (2016-2017)  No. 19578-1.
  2. ''Nose-horned viper in Serbia-continuation of monitoring population status and     conservation efforts'' (2017-2018) No. 23392-2.

Остале активности:

2018.-2019. Учесник пројекта ОН173025 ''Еволуција у хетерогеним срединама: Механизми адаптација, биомониторинг и конзервација биодиверзитета'' Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

           2019.- прикупљање података о дистрибуцији водоземаца и гмизаваца Србије за потребе пројеката: ''Прибављање података и друге услуге у циљу наставка успостављања еколошке мреже у Републици Србији ЈНОП 01/2018,''Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања еколошке мреже Европске уније Натура 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије'' ЈНОП 02/2018, ''Прибављање података и друге услуге у циљу наставка израде црвених листа појединачних група организама флоре, фауне и гљива у Републици Србији'''ЈНОП 03/2018.

        Од  2019.- Ангажовање на COST пројекту PEsticide RIsk AssessMent for Amphibians and Reptiles – PERIAMAR

Ангажовање у настави:

Вежбе: Органска еволуција (БИО307)

Вежбе: Теорија органске еволуције (МБ.МБ310)

 

Detalji o nastavniku