Dr Snežana S. Mitić

Redovni profesor
Departman za hemiju

Lični podaci

 

        Rodjena je 31. maja 1956. godine u Vlasotincu. Od 1981 godine živi u Nišu.

 

 

      Podaci o dosadašnjem obrazovanju

 

        Na Studijsku grupu za hemiju Filozofskog fakulteta u Nišu (sada Prirodno-matematički fakultet) upisala se 1976. godine i diplomirala januara 1981. godine . Magistarski rad iz oblasti analitičke hemije odbranila je maja 1991. godine. Doktorsku tezu, takođe iz oblasti analitičke hemije, odbranila je oktobra 1994. godine na Filozofskom fakultetu.

 

 

        Profesionalna karijera

 

        Posle diplomiranja zaposlila se u fabrici Specifičnih elemenata-Ei Niš u kojoj je radila na radnom mestu tehnologa u odeljenju hemijske obrade. Oktobra meseca 1985. godine izabrana je u zvanje asistenta pripravnika za predmet Instrumentalna analitička hemija, na SG za hemiju Filozofskog fakulteta u Nišu.  U zvanje asistenta izabrana je 1992. godine za isti predmet. Tokom ovog perioda vodila je vežbe iz predmeta Instrumentalna analitička hemija i Analitička hemija I. U zvanje docenta izabrana je marta 1996. godine za predmete Instrumentalna analitička hemija  i Fizička hemija II.  U zvanje vanrednog profesora izabrana je avgusta 2000. godine za predmete Instrumentalna analitička hemija II  na smeru za dip.hemičar i Instrumentalna analitička hemija na smeru za prof. hemije. U zvanje redovnog profesora izabrana je 2004. godine za užu naučnu oblast Analitička hemija. Na doktorskim studijama drži nastavu iz predmeta: Instrumentalna analiza I  i Kinetičke metode analize.

 

Rad na razvoju naučnog podmladka

Pod mentorstvom S.S. Mitić odbranjene su dve magistarske teze i pet doktorskih disertacija.

Mагистарске тезе:

Aleksandra N. Pavlović: „Kinetičko određivanje amino kiselina: arginina, histidina i lizina“, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, 2002.

Ružica J. Micić: „Primena 4-hidroksikumarina za određivanje tragova Mn(II), Mo(VI), V(V) i Th(IV) jona u rastvoru“, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, 2006.

 

Doktorske disertacije:

 

 

Valentina V. Živanović: „Određivanje tragova aktivnih materija nekih pesticida kinetičkim metodama analize“ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, 2002.

Slavica S. Sunarić: „Određivanje aminoglikozidnih i tetraciklinskih antibiotika na osnovu njihove degradacije vodonik-peroksidom u prisustvu Cu(II)“, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, 2007.

Ružica J. Micić: „Određivanje tragova jona u realnim uzorcima“ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, 2009.

Aleksandra N. Pavlović: „Kinetičko određivanje nekih analgetika i sedativa“, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, 2009.

Dragan Milenović: „Razvoj i validacija HPLC metoda za određivanje rezidua aktivnih komponenti farmaceutskih preparata“, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, 2010.

 

 

Trenutno pod njenim mentorstvom rade četiri doktoranta koji su upisali doktorske studije na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Istraživački projekti:

„Razrada novih analitičkih metoda za analizu elemenata u uzorcima prirodnog i veštačkog porekla u vodenim i nevodenim sredinama“ (02E-10), finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije u periodu od 1995-2000, istraživač na projektu

„Razvoj novih metoda za određivanje niskih koncentracija supstanci u realnim uzorcima“ (02M-14), finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije u periodu od 1995-2000, istraživač na projektu

„Razvoj novih i poboljšanje postojećih analitičkih metoda za praćenje kvaliteta industijskih proizvoda i životne sredine“ finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije u periodu od 2001-2005, rukovodilac projekta

„Razvoj i primena metoda za praćenje kvaliteta industrijskih proizvoda i životne sredine“ finansiran od strane Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije u periodu od 2006-2010, rukovodilac projekta

FP7-REG-POT-2007-3-01,  “CHROMOLAB-ANTIOXIDANT”, No 204756,  finansiran od strane Evropske Unije u period od 2008-2010, istraživač na projektu            

Publikacije:

M.V. Obradović, D.S. Veselinović, S.S. Mitić, Z.B. Grahovac, S. B. Đorđević, Zbirka zadataka iz fizičke hemije, Filozofki fakultet, Niš, 1995

S. S. Mitić, Elektroanalitička hemija, Prorodno-matematički fakultet, Niš, 2008.

S.S. Mitić, A.N. Pavlović, V V. Živanović, Zbirka zadataka iz instrumentalne analitičke hemije, Prorodno-matematički fakultet, Niš, 2013.

 

 

 

 

Detalji o nastavniku