Dr Nikola D. Nikolić

Redovni profesor
Departman za hemiju

Rođen sam 15. 12. 1958. godine u Donjoj Koritnici, Bela Palanka. Mesto stalnog boravka: Niš.

Diplomirao sam na Filozofskom fakultetu u Nišu (sada Prirodno-matematički fakultet) 23. 03. 1984. godine na Odseku za hemiju. Diplomski rad pod nazivom “ESR Mn2+ jona u karbonatnim sedimentima” odbranio sam ocenom 10. Magistarsku tezu pod naslovom “Fizičkohemijski uslovi sedimentacije kreda-tercijar graničnih sedimenata u Danskoj” odbranio sam 24. decembra 1993. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, čime sam stekao akademski naziv magistra hemijskih nauka. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Vanadijum i fizičkohemijski uslovi sedimentacije” iz oblasti neorganske hemije odbranio sam 29. avgusta 1999. Godine na Filozofskom fakultetu u Nišu i time postao doktor hemijskih nauka.

U zvanje asistenta pripravnika za predmete Opšta i neorganska hemija i Viši kurs neorganske hemije izabran sam 1986. godine, a asistenta za predmet Opšta i neorganska hemija 1994. godine. Školske 1999/2000. godine mi je povereno izvođenje nastave iz predmeta Opšta i neorganska hemija na SG za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. U zvanje docent za nastavni predmet Opšta i neorganska hemija na Odseku za hemiju izabran sam 1. februara 2000. godine. Te godine sam angažovan za izvođenje nastave iz predmeta Hemija a od 2002. godine predmeta Neorganska i analitička hemija na odseku za biologiju. U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Opšta i neorganska hemija na Odseku za hemiju izabran sam 28. januara 2005. godine. Na ovom odseku izvodim na osnovnim studijama predmete Opšta hemija  i Osnovi neorganske hemije.  Na doktorskim studijama sam angažovan u okviru predmeta na Katedri za neorgansku hemiju i to: Hemijska veza i struktura molekula – viši kurs, Odabrana poglavlja geohemije i kosmohemije i Odabrana poglavlja hidrogeohemije.

Dva puta sam izvodio nastavu za profesore i nastavnike osnovnih i srednjih škola u toku januarskih dana. Takođe sam jednom bio član žirija na republičkom takmičenju iz Hemije.              

Detalji o nastavniku