Dr Gordana S. Stojanović

Redovni profesor
Departman za hemiju


 1. Година и место рођења: 24.11.1960. године, Цекавицa, Лебане, Србија.

E-mail: gocast@pmf.ni.ac.rs; gordana.stojanovic@pmf.edu.rs; gordanastojanovic2411960@gmail.com

https://www.pmf.ni.ac.rs/nastavnici-i-saradnici/?idz=53

2. Образовање       

Дипломирани хемичар, Филозофски факултет у Нишу (сада ПМФ), Одсек за хемију,  1983. година, просечна оцена 9,92.

Магистар хемијских наука, Филозофски факултет у Нишу (сада ПМФ), Одсек за хемију,  1990. година, просечна оцена 10,00.

Доктор хемијских наука, Филозофски факултет у Нишу (сада ПМФ), Одсек за хемију,  1997 година.

Гостујући истраживач: Фармацеутски факултет, Токусхима Бунри Универзитет, Јапан, 2002 година.

 3. Награде

Октобарска награда града Ниша као најбољи студент Филозофског факултета  (1980. 1981. и 1983.).

Повеља Универзитета као најбољи дипломирани студент нишког Универзитета у школској 1983. години.

Повеља Филозофског факултета као најбољи студент у петнаестогодишњој историји факултета (1971.-1986. године).

Награда прве категорије за изузетне резултате постигнуте у реализацији пројекта за период од 2002. до 2003 године, Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије.

Награда фонда Ненада Костића за хемијске науке за менторски рад (ментор Жарка Бошковића који је 2004. године био лауреат за најбољи дипломски рад).

Повеља ПМФ-а у Нишу као аутору са највише објављених радова у 2018. и 2020. години.

4. Професионална каријера

Технолог, 1983 -1985, Фабрика Полупроводника – ЕИ Ниш.

Асистент-приправник, 1986-1991, Филозофски факултет у Нишу (сада ПМФ).

Асистент, 1991-1998, Филозофски факултет у Нишу (сада ПМФ).

Доцент, 1998-2003, ПМФ, Ниш.

Ванредни профессор, 2003-2007.

Редовни профессор, 2007.

Управник Института (сада Центра) за хемију, 2005-2009.

Члан Наставно-научног већа ПМФ-а, од 1999-.

Члан савета ПМФ-а, 2002-2006; 2013-2019.

Члан Научно-стручног већа за медицинске науке Универзитета: од 2007-2013.

Начелник Центра за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Одсек хемијских и биолошких наука од 2009-2012.   

Заменик председника комитета за професионалну етику Универзитета у Нишу од априла 2010 до 2012.

Члан управног одбора за: Serbian Biochemical Society (2011-2014).

Члан Научно-стручног већа за природно-математичке науке  Универзитета у Нишу (2013-  ) и заменик наведеног већа  у периоду од 2013-2016.

Шеф Центра ПМФ у Нишу за напредна истраживања у природно-метематичким наукама (2011-2019).

Шеф катедре за органску хемију и биохемију од 2012-

Члан Матичног научног одбора за хемију (2010-2021)

5. Наставне активности

Инструменталне методе у органској хемији (Студијски програм: Хемија, основне академске студије).

Динамичка стереохемија (Студијски програм: хемија, модул истраживањ и развој, Мастер академске студије).

Хемија секундарних метаболита (Студијски програм: хемија, Студијски програм: Примењена хемија,  модул примењена хемија, Мастер академске студије.

Секундарни метаболити као биомаркери (ДАС хемија).

Изоловање секундарних метаболита (ДАС хемија).

Секундарни метаболити одабраног биљног таксона (ДАС Биологија).

6. Менторства

Докторске дисертације

Ивана Зрнзевић, Анализа хемијског састава и биолошке активности лишајева Ramalina capitata (Ach.) Nyl., Peltigera horizontalis (Hudson) Baumg. и Cladonia rangiformis Hoffm. Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, 2021. год.

Ивана Златановић, Хемијски састав, антибактеријска, антиоксидативна и генотоксична активност лишајева Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey, Umbilicaria cylindrica (L.) Delise, Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. и Evernia prunastri (L.) Ach., Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, 2019. год.

Снежана Јовановић, Секундарни метаболити представника рода Sedum L. (Crassulaceae) централног Балканског полуострва и њихов хемотаксономски значај, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Ниш, 2016. год.

Горан Петровић, Комплекси b-циклодекстрина и модификованих b-циклодекстрина са пестицидима и етарским уљима, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Ниш, 2011. год..

Весна Миловановић, Секундарни метаболити биљних врста рода Equisetum, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу Ниш, у, 2007. год.

Нико Радуловић, Нови азафилони, стероиди и терфенили из гљива Creosphaeria sassafras, Hypoxylon multiforme и Thelephora terrestris,  Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Ниш,  2006. год..

Слађана Алагић, Састав екстраката селекционисаних хибрида дувана типа Јака, Прилеп и Отља, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет у Нишу, Ниш, 2005. год..

Магистарске тезе

Полина Благојевић, Hemijski sastav i mikrobiološka aktivnost etarskih ulja biljnih vrsta Artemisia absinthium L. i Artemisia vulgaris L., Magistarska teza, Природно-математички факултет Ниш, Ниш, 2007.

Нико Радуловић, Sekundarni metaboliti biljnih vrsta Achillea clavennae L. i Achillea holoserica Sibth. et Sm., Природно-математички факултет, Ниш,, 2005.

Видослав Декић, Sinteza, struktura i mikrobiološka aktivnost kondenzovanih derivata kumarina, Природно-математички факултет, Ниш,  2006.

7. Рецензије

Један пројекат из области основних истраживања, пројекти билатералне сарадње (4),  један иновациони пројекат, 6 универзитетских уџбеника, 5 помоћних универзитетских уджбеника, једна монографија националног значаја и  58  радова за међународне и националне часописе. Рецензент ЕНИЦ/НАРИЦ центра за вредновање иностраних високошколских исправа.

8. Уџбеници:

1. G. Stojanović, Osnovi organske hemije, PMF, Niš (2002).

2. G. Stojanović, Organska stereohemija, PMF, Niš (2007).

Поред наведених уџбеника, публиковано је и следеће: поглавље у монографији међународног значаја, поглавље у монографији националног значаја, 179 радова категорија М20 (Кобсон, 30.09.2021), 24 у националним, 73 рада саопштених на међународним научним скуповима и  54 рада саопштених на националним научним скуповима.

9. Цитираност

Scopus podaci: h=24, 181 rad, citata 1988 (bez autocitata, 30.09.2021.)

10. Projekti

Природни производи биљака и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена,  ев. бр. ОИ 172047, руководилац, 2011-2014. ,Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.

Антиоксидантна активност биљака, гљива, лишајева и комерцијалних производа, број О-13-18,  руководилац, Огранак САНУ у Нишу, од 2019. 

Превентивни, терапијски и етички приступ у преклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије, ев. бр. ИИИ 41018, истраживач, 2011-2014. ,Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.

Секундарни метаболити: хемијски састав, антимикробна и антиоксидантна активност,  ев. бр. 142054B, истраживач, 2006-2010. , Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Ispitivanja hemijskog sastava i biološke aktivnosti sekundarnih metabolita biljnih vrsta rodova Achillea, Acinos, Artemisia, Calamintha i Micromeria,  ев. бр. 2812, истраживач, 2002-2005., Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије.

Стратешки пројекат С.5.30.60.0182 у периоду од 1998-2000. године који је финансирало Министарство за науку технологије и развој Републике Србије.

11. Председавајући секција на научним скуповима:

36th International Symposium on the Chemistry of Essential oils, Terpanes and Aromatics, Tokushima Bunri University, Tokushima, Japan (2002)  и

8. Симпозијум о флори југоисточне Србије и суседних региона, Ниш (2005).

12. Едиторство и учешће у научним одборима:

Гост едитор за часопис  "Current Pharmaceutical Design", (2008), 14(29) (ИФ 4.86).

Члан уређивачког одбора за национални часопис: Facta Universitatis (Series Physics, Chemistry and Tehnology)

Члан научног одбора за: The 3rd Conference of the Serbian Biochemical Society, titled "Roots and Branches of Biochemistry" was held on 8th of November, 2013 on the Faculty of Chemistry, University of Belgrade

13. Предавања по позиву

1. Gordana Stojanović, Sekundarni metaboliti bilјnih taksona koje je opisao Dr Sava Petrović; referat po pozivu na skupu posvećenom 160-toj godišnjici rođenja i 130-toj godišnjici smrti Dr Save Petrovića u organizaciji Ogranka SANU u Nišu, 8. novembra 2019. Nije štampano 

2. Gordana Stojanović "Is there a difference in the secondary metabolites composition of in vitro cultured and wild growing Achillea thracica?, Faculty of Biology, University of Sofia, Bulgaria, 2013. Nije štampano

3. Gordana Stojanović, Javno predavanje Ogranka Sanu u Nišu, Bilje, voće, lišajevi, začini, propolis, rakije, čajevi i semenke pod lupom hemičara, 27. Novembar 2017. godine, Univerzitet u Nišu. Nije štampano


4. G. Stojanović, Static headspace GC-MS analysis versus GC-MS analysis of essential oils, FACTA UNIVERSITATIS Series: Physics, Chemistry and Technology Vol. 16, No 1, Special Issue, 2018, p. 28 49th International Symposium on Essential Oils (ISEO2018),  Book of Abstracts,  IS2. 

5. G. Stojanović ,V. Mitić , V. Stankov-Jovanović, M. Ilić, Antioxidant activity of selected plant species growing under normal and post fire conditions on Vidlic mountain (Serbia), 10th Indo-Iitalian workshop on chemistry and biology of antioxidants, Sapienza University, Rome, Italy,  Book of Abstracts, 2011, 63.

6. G. Stojanović, N. Radulović, R. Vukićević, V. Dekić, B. Dekić. R. Palić, Condensed coumarins enamino-imino tautomeric forms: molecular modeling experiments and correlation to antimicrobial and antioxidant activity, The 2nd Opatija Meeting on Computational Solutions in the Life Sciences, Opatija, Book of abstracts, 31 (2007).


Detalji o nastavniku