Dr Кatarina S. Đorđević

Docent
Departman za matematiku

Biografija – Katarina Đorđević

 

Rođena 18.08.1991. godine u Nišu. Osnovnu školu „Stefan Nemanja“ u Nišu i Gimnaziju „Svetozar Marković“ u Nišu završila je kao nosilac Vukovih diploma. U Gimnaziji je bila učenik Specijalizovanog matematičkog odeljenja.

Osnovne akademske studije Matematika je upisala školske 2010/2011. godine,  na Prirodno – matematičkom fakultetu u Nišu i iste završila 2013. godine ostvarivši prosečnu ocenu 9.92 ( devet, 92/100 ). Školske 2013/2014. godine upisala  Master akademske studije Matematika, na Prirodno – matematičkom fakultetu u Nišu i iste završila 16.10.2015. godine ostvarivši prosečnu ocenu 10 (deset) i odbranivši master rad pod nazivom „Karamatine pravilno promenljive funkcije i linearne diferencijalne jednačine“.

Školske 2011/2012. i 2013/2014. godine bila korisnik Republičke stipendije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Školske 2012/2013. i 2014/2015. godine sam bila korisnik Dositejeve stipendije, Fonda za mlade talente Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U školskoj 2014/2015. godini, kao student master akademskih studija, izvodila  vežbe na Prirodno – matematičkom fakultetu u Nišu iz predmeta: Teorija brojeva i polinoma, Matematička analiza 4 na Departmanu za matematiku i Matematika 1 na Departmanu za fiziku. U zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Matematika, na Departmanu za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, izabrana 15.6.2015. godine.

             U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Matematika, na Departmanu za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, izabrana 23.03.2016. godine i od tada je angažovana na predmetima: Teorija brojeva i polinoma, Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi, Parcijalne diferencijalne jednačine, Matematička analiza 4 na Departmanu za matematiku, i Matematika 1 na Departmanu za fiziku.

            Školske 2015/2016. upisala Doktorske akademske studije i usavršava se iz oblasti Diferencijalnih i diferencnih jednačina.  Dana 29.09.2020. godine doneta je odluka o usvajanju teme doktorske disertacije, pod nazivom „q-Karamatine funkcije i asimptotska svojstva rešenja nelinearnih q-diferencnih jednačina“, naziv teme na engleskom jeziku „q-Karamata functions and asymptotic behavior of solutions of nonlinear q-difference equations“.

Učešće na konferencijama:

1.         Susret matematičara Srbije i Crne Gore, Budva, 11.-14. oktobar 2019.: "q-regular variation and asymptotic analysis of Emden-Fowler type second order q-difference equations";

2.         Kongres mladih matematičara, Novi Sad, 3.-5- oktobar 2019.:  "Existence and asymptotic behavior of q-regularly varying solutions of nonlinear second order q-difference Thomas-Fermi equation".

 

Učešće na projektu: „Funkcionalna analiza, stohastička analiza i primene“, ON 174007 Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2016. godine.

Bibliografija naučnih radova:

1.         Katarina S. Đorđević, Jelena V. Manojlović, Existence and Asymptotic Behavior of Intermediate Type of Positive Solutions of Fourth-Order Nonlinear Differential Equations, Filomat 33:13 (2019), 4185-4211

2.         Katarina S. Kostadinov, Jelena V. Manojlović, Existence of positive strongly decaying solutions of second order nonlinear q difference equations, Journal of Difference Equations and Applications, Volume 26, Issue 6 (2020), 729-752

Detalji o nastavniku