Dr Višnja Madić

Docent
Departman za biologiju i ekologiju

1. Биографски подаци 

Вишња Мадић је рођена 1984. године у Нишу. Основну школу „Вожд Карађорђе“ завршила је 1999. у Нишу, а гимназију „Бора Станковић“, природно-математички смер, 2003. године у Нишу. Дипломски рад под називом „In vitro испитивање биокомпатибилности екстраката биоматеријала“, под менторством проф. др Стево Најмана одбранила је 2009. године на Департману за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Нишу и стекла звање дипломирани биолог. У складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, 2010. године  усклађен је стручни назив дипломирани биолог са називом Мастер из области биологије. Докторску дисертацију под називом Процена биолошке активности биљне мешавине која се примењује у етнофармаколошком третману дијабетеса“, одбранила је 03. 03. 2021. године на Департману за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Нишу, под менторством проф. др Перице Васиљевића, чиме је стекла звање Доктор наука – биолошке науке (научне дисциплине Биологија ћелије и Физиологија). Течно говори и пише енглески, а користи се и немачким језиком.

2. Научно-истраживачки рад

У периоду од 2008. до 2009. године др Вишња Мадић је волонтирала на Институту за биологију са хуманом генетиком, Медицинског Факултета у Нишу, где је у оквиру пројекта „Регенерација скелетних ткива помогнута биоматеријалима као ткивним матрицама – in vitro и in vivo  испитивање“ радила и свој дипломски рад „In vitro испитивање биокомпатибилности екстраката биоматеријала“. У овом периоду je  највећим делом радила у култури ћелија и ткива, како на самом одржавању различитих ћелијских линија, тако и на експериментима испитивања цитотоксичности биоматеријала морфометријским приступом и МТТ тестом на културама HeLa ћелија.

Од 2011. до 2012. године радила је на Одсеку за микробиологију и имунологију, Факултета патологије и лабораторијске медицине, Универзитета Западне Аустралије (The University of Western Australia The UWA), на потпројектима „Испитивање механизма компетиције ко-инфективних сојева мишјег цитомегаловируса посредоване НК ћелијама“ и „Функционално објашњење варијабилног дела гена мишјег цитомегаловируса“, где је била задужена како за in vivo део експеримената на C57BL/6J мишевима у  PC2 лабораторијским условима (енг. Physical Containment L2 Lab), тако и за in vitro анализе и експерименте, а који су укључивали различите приступе и методе попут RT PCR, PCR, електрофорезе, рада у ћелијској култури, клонирање односно припреме ћелија за трансфекцију и реконституције вирусних мутаната из рекомбинованих BAC (bacterial artificial chromosome), изолације и одржавања бактеријских култура, изолације и пречишћавања ДНК (фенол-хлороформском методом и помоћу микрокитова), итд.

2014. и 2015. године обављала је приправнички стаж у Лабораторији за цитогенетику и имунологију Клиничког центра у Нишу, где је била задужена за цитогенетску анализу амнионске течности, костне сржи и периферне крви (постављање културе, обраду и анализу), одређивање КРАС мутационог статуса пацијената са колоректалним карциномом (изолација ДНК из парафински укалупљених исечака фенол-хлороформском методом, PCR и хибридизација КРАС онкогена), испитивање присуства хепатитиса RT PCR методом и контролне анализе крви људи који раде у зони повећане радијације микронуклеус методом.  

Школске 2015/16. године др Вишња Мадић је уписала докторске студије на Департману за биологију и екологију, ПМФ-а у Нишу. Током рада на својој докторској дисертацији бавила се непосредним управљање бројним експериментима приступима, тако статистичком анализом добијених података и писањем научних радова.  In vivo експериментални приступи укључивали су како токсиколошке анализе и модификације сложенијих експеримената у смислу индукције дијабетеса тип 1 и испитивање анти-дијабетесног ефекта биљних екстраката на Wistar пацовима, тако и последичну анализу добијеног материјала, тј. кариотипизацију костне сржи пацова, биохемијске анализе периферне крви и комплетне хистолошке анализе органа експерименталних животиња (обрада материјала, микроскопија и морфометријска анализа). In vitro експерименти укључивали су примену различитих тестова цитотоксичности и анти-цитотоксичности, као и генотоксичности и анти-генотоксичности.

Др Вишња Мадић је 2016. године изабрана у звање истраживач приправник, 2019. у звање истраживач сарадник, a 2020. године у звање научни сарадник на ПМФ-у, Универзитета у Нишу. 

Део резултата досадашњег рада, др Вишња Мадић је публиковала у 14 библиографских јединица. Поред доктората, до сада је објавила 4 рада са подацима из докторске дисертације; један рад из категорије М21, један рад из категорије М22, један рад у часопису  категорије М52 и један рад у часопису из категорије М53. Првопотписани је аутор на сва четири научна рада. Коаутор је и 4 научна рада категорије М23. Била је првопотписани аутор два, а коаутор три саопштења на научним скуповима међународног значаја штампана у изводу (М34), као и првопотписани аутор једног и коаутор једног саопштења на научним скуповима националног значаја штампана у изводу (М64).

3. Учешће у реализацији научних пројеката

Вишња Мадић је као сарадник у истраживачким активностима учествовала у реализацији пројеката:

·       Multiple cytomegalovirus infections; biological and evolutionary significance. Funding body: NHMRC (National Health and Medical Research Council, Australia) ID404090;

·       Природни производи биљака и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена. Финансирано од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије. Научно истраживачки пројекат број 172047.

4. Научно и стручно усавршавање

 Др Вишња Мадић је 2011. године похађала обуку за рад са лабораторијским животињама „Programme in Animal Welfare, Ethics and Science PAWES“, симпозијум имунолога „Perth Immunology Group Scientific Symposium“, и бројна предавања одржавана на Универзитету Западне Аустралије у Перту (The University of Western Australia, Perth, Australia).

2015. године положила је  Државни испит за медицинске сараднике, у Министарству здравља у Београду.

2020. године постала је члан  EASD (European Association for the Study of Diabetes).


5. Рецензирање радова

South African Journal of Botany (Elsevier), PLOS One,  Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine...

Detalji o nastavniku