Dr Vladimir A. Žikić

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
4009 Morfologija i sistematika beskičmenjaka osnovne studije, Diplomirani biolog-ekolog
osnovne studije, Diplomirani biolog
predavanja
4016 Morfologija i sistematika kičmenjaka osnovne studije, Diplomirani biolog-ekolog
osnovne studije, Diplomirani biolog
predavanja
BOB201 Morfologija i sistematika beskičmenjaka osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BOB206 Morfologija i sistematika kičmenjaka osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIO201 Zoologija beskičmenjaka osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIOS01 Тerenska istraživanja u biologiji 1 osnovne akademske studije, Biologija
samostalni istraživački rad
BIOI62 Parazitologija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2 osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIOS02 Тerenska istraživanja u biologiji 1 osnovne akademske studije, Biologija 2014
samostalni istraživački rad
BIOI12 Entomologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
master akademske studije, Biologija
predavanja
BIODI18 Paleozoologija master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIODI23 Forenzička biologija master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BIODI29 Entomologija master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BIODI32 Zoološki praktikum master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BIOI12 Entomologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
BDI208 Biološka kontrola štetnih insekata doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI402 Sistematika i filogenija odabranog životinjskog taksona doktorske akademske studije, Biologija
predavanja