Dr Nevenka Đerić

Redovni profesor
Departman za geografiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
G103 Geologija sa petrografijom osnovne akademske studije, Geografija 2014
predavanja
G106 Geološki resursi osnovne akademske studije, Geografija 2014
predavanja
Praktična nastava osnovne akademske studije, Geografija 2014
predavanja
20.GOGEOL Geologija sa paleogeografijom osnovne akademske studije, Geografija 2021
predavanja
20.GONASL Geonasleđe Srbije osnovne akademske studije, Geografija 2021
predavanja