Teme master radova na Departmanu za hemiju 2018/2019

Studenti master akademskih studija su u obavezi da do 15.01.2018. godine Sluzbi za nastavu i studentska pitanja dostave formular sa spiskom od 5 tema u redosledu od najveceg do najmanjeg prioriteta koji se nalazi u prilogu.

 

Katedra za analitičku i fizičku hemiju

 

Snežana Mitić, red. prof.

1. Određivanje mineralnog sastava lišća odabranih vrsta voća

2. Određivanje mineralnog sastava lišća odabranih biljnih vrsta

3. Određivanje fenolnog profila odabranih biljnih vrsta

 

Vesna Stankov Jovanović, red. prof.

1. Određivanje saponina u odabranim uzorcima

2. Efikasno učenje hemije

3. Određivanje sadržaja policikličnih aromatičnih ugljovodonika u uzorcima kafe

 

Violeta Mitić, red. prof.

1. Antioksidativne karakteristike odabranih vrsta paradajza

2. Određivanje sadržaja tanina u odabranim uzorcima

3. Antioksidativna aktivnost odabranih vrsta plavog patlidžana

 

Aleksandra Pavlović, red. prof.

1. Određivanje mineralnog sastava komercijalno dostupnih mekinja

2. Optimizacija i validacija ICP-OES metode za određivanje metala u detelini

3. Polifenolni sastav i antioksidativna aktivnost deteline sa područja Srbije

 

Snežana Tošić, red. prof.

1. Teški metali u poljoprivrednom zemljištu-uticaj primenjenih agrotehničkih mera

2. ICP-OES određivanje sadržaja teških metala u prašini u blizini prometnih saobraćajnica

3. Razvoj i validacija ICP-OES metode određivanja selena u namirnicama

 

Sofija Rančić, vanr. prof.

1. Otpadne vode tekstilne industrije kao izvor zagađenja reke Nišave

2. Guma i plastika kao izvor zagađenja životne sredine

3. Oksidi S, N i C kao zagađivača vazduha u gradu Nišu

Milan Mitić, vanr. prof.

1. Citotoksična i antibakterijska aktivnost odabranih vrsta začinskog bilja

2. Ekstrakcija flavonoida. Uticaj različitih parametara procesa, kinetika i termodinamika

3. HPLC analiza ekstrakata ruzmarina. Razvoj i validacija metode

 

Emilija Pecev-Marinković, vanr. prof.

1. Razvoj kinetičko-spektrofotometrijske metode za određivanje pesticida 2,4,5-Trihlorfenoksi sirćetne kiseline

2. Primena kinetičke metode analize za određivanje fenoksi herbicida u uzorcima vode izemljišta

3. Multielementna analiza odabranih biljnih vrsta sa područja Svrljiških planina

 

Ivana Rašić-Mišić, vanr. prof.

1. Uklanjanje katjona oligoelemenata iz vodenih rastvora primenom klinoptilolita

2. Ravnoteža i kinetika jonske izmene Mn, Ni, Pb, Cd, Zn primenom klinoptilolita

3. Antioksidativna aktivnost i polifenolni sastav odabranih biljnih vrsta

 

Milan Stojković, docent

1. Nutritivni sastav, antioksidativna aktivnost i fenolni sastav odabranih biljnih vrsta

2. Biljne vrste kao biomarkeri zagađenja teškim metalima

3. Razvoj i validacija HPLC metode za određivanje odabranih fenolnih komponenti u konkretnim biljnim uzorcima

 

 

 

Katedra za organsku hemiju i biohemiju

 

Gordana Stojanović, red.prof.

1. Analiza sekundarnih metabolita lišajeva

2. Analiza sekindarnih metabolita biljaka

3. Izolovanje sekundarnih metabolita lišajeva

 

Danijela Kostić red.prof.

1. Ispitivanje mineralnog i fenolnog sastava odabranih biljaka

2.Bioakumulacija teskih metala u zemljistu i biljkama sa zagadjenog podrucja

3.Odabrani skolski ogledi iz biohemije

 

Niko Radulović red.prof.

1. Veza strukture jedinjenja i retencionih osobina u gasnoj hromatografiji

2. Sinteza amida direktno iz ketona i amina pomoću haloformske reakcije

3. Proučavanje i potencijalna primena reakcije dimetil-sulfoksida i halogena

 

Ivan Palić vanr.prof.

1. Analiza isparljivih sastojaka odabranih biljnih vrsta

2. Izolovanje i identifikacija sastojaka ekstrakata odabranih biljnih vrsta

3. Izolovanje, identifikacija i biološka aktivnost sekundarnih metabolita lišajeva

 

Olga Jovanović vanr.prof.

1. Analiza etarskog ulja odabranih biljnih vrsta GC-MS metodom (gasna hromatografija- masena- spektrometrija)

2. Analiza sastojaka ekstrakata GC-MS metodom (gasna hromatografija-masena-spektrometrija)

3. Izolovanje sastojaka ekstrakata preparativnom tankoslojnom hromatografijom

 

Goran Petrović vanr.prof.

1. Izolovanje komponenti etarskog ulja primenom hromatografskih metoda

2. Analiza isparljivih sastojaka odabranih biljnih vrsta

3. Primena ciklodekstrina za inkapsulaciju i razdvajanje odabranih organskih jedinjenja

 

Aleksandra Đorđević vanr.prof.

1. Mikrobiološki aktivna prirodna i/ili sintetisana jedinjenja

2. Izolovanje i identifikacija sastojaka etraskog ulja odabranih biljnih vrsta

3. Ispitivanje hemijskog sastava i biloških aktivnosti ekstrakata odabranih biljnih vrsta

 

       Snežana Jovanović, docent

 

  1. Optimizacija uslova hedaspace GC-MS analize
  2. Analiza hemijskog sastava i testiranje biološke aktivnosti ekstrakata odabranih biljnih vrsta
  3. Analiza masti i ulja

 

 

 

 

Katedra za Opštu i neorgansku hemiju

 

Nikola D. Nikolić, red. prof.

1. Vanadil u geološkim uzorcima

2. Vanadijum u geološkim uzorcima

3. M2+ jon u karbonatnim sedimentima

 

Dragan M. Đorđević, red. prof.

1. Uporedna geohemijska analiza metala u prirodnim uzorcima

2. FTIR/ESR spektroskopska analiza prirodnih uzoraka

3. Hemijska karakterizacija građevinskih materijala

 

Nenad S. Krstić, docent

1. Multidisciplinarni pristup u nastavi neorganske hemije

2. Distribucija teških metala u prirodnim uzorcima

3. Modifikovani prirodni materijali za prečišćavanje otpadnih voda

 

 

 

 

Katedra za primenjenu i industrijsku hemiju

 

Milena Miljković red. prof.

1. Primena aktivnih metoda u obradi, sistematizaciji i proveri usvojenosti pojmova hemije u sedmom razredu osnovne škole

2. Prikaz i analiza radova Sime Lozanića

3. Hemija fluorescentnih sredstava za beljenje ili optičkih belila i njihova primena

  

       Aleksandar Bojić, red. prof.

1. Sinteza i primena novog hemijski modifikovanog biosorbenta na bazi klipa kukuruza Zea Mays

2. Sinteza i karakterizacija anode na bazi tanke prevlake Bi2O3 za uklanjanje reaktivne tekstilne boje iz vode

3. Degradacija organskih polutanata u vodi unapređenim oksidacionim procesima i karakterizacija polutanata i degradacionih proizvoda

 

Aleksandra Zarubica , red. prof.

1.  Hemijska tehnologija dobijanja biogoriva – katalitički pristup

2. Prečišćavanje voda – dizajn adsorbensa i/ili katalizatora, karakterizacija i primena,

3.Bioaktivni materijali – dizajn materijala, sinteza i hemijska modifikacija, karakterizacija i primena.

 

Tatjana Anđelković, red. prof.

1. Analiza hemijskih kontaminanata hrane

2. Ispitivanje parametara kvaliteta zemljišta

3. Elektronsko učenje i učenje na daljinu kao nastavna metoda u aktivnom učenju hemije

   

        Marjan Ranđelović vanred. prof.

1. Sinteza, karakterizacija i elektrohemijska svojstva nitrida i karbida pojedinih prelaznih metala

2. Elektrokataliticka svojstva karbonskih nanotuba modifikovanih molibdenom i platinom

3. Elektrohemijsko nanosenje prevlaka cinka na celicnom supstratu u bezcijanidnim elektrolitima

  

       Jelena Mitrović docent

1 .Poređenje efikasnosti degradacije organskih polutanata u vodi različitim homogenim unapređenim oksidacionim procesima

2. Aktivacija peroksodisulfata UV zračenjem i primena za degradaciju organskih polutanata u vodi

3. Transformacija organskih polutanata u površinskim vodama

Formular za prijavu master rada