КONКURS ZA UPIS SТUDENAТA U PRVU GODINU DOKTORSKIH AКADEMSКIH SТUDIJA ZA ŠКOLSКU 2021/2022. GODINU

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu doktorskih akademskih studija školske 2021/2022. godine 37 studenta čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 20 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Matematika

7

3

Doktorska škola matematike

2

5

Računarske nauke

7

3

Fizika

7

3

Hemija

7

3

Biologija

7

3

UKUPNO

37

20

KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE 2021-2022. GODINE