Stanka N. Nikolov

hemijski tehničar

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Slika nije dostupna

 Laboratorija hemije

 laboratorija FF-8

 stanka.nikolov@pmf.edu.rs