18.07.2016

Departman za fiziku - termini ispita OAS i MAS

RASPORED ISPIТA ŠКOSLКE 2015/2016.

ZA OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE

ISPIТNI ROК: SEPТEMBARSКI

stud. prog.

ISPIТ

datum 

vreme

OAS 1

Mehanika

25.8.

9:00

Matematika 1(pismeni)

 

 

Matematika 1(usmeni)

 

 

Metrologija i obrada rezultata merenja

30.8.

11:00

Laboratorijski praktikum 1

1.9.

9:00

Programiranje u fizici

5.9.

9:00

Тermodinamika i molekularna fizika

22.8.

9:00

Matematika 2(pismeni)

 

 

Matematika 2(usmeni)

 

 

Laboratorijski praktikum 2

6.9.

9:00

Hemija

 

 

Engleski

 

 

Psihologija

 

 

OAS 2

Elektromagnetizam

30.8.

9:00

Matematika 3 (pismeni)

 

 

Matematika 3 (usmeni)

 

 

Osnove matematičke fizike

29.8.

9:00

Laboratorijski praktikum 3

30.8.

9:00

Osnove računarstva (pismeni)

29.8.

9:00

Osnove računarstva (usmeni)

6.9.

14:00

Uvod u objektno orijentisano programiranje (pismeni)

29.8.

9:00

Uvod u objektno orijentisano programiranje (usmeni)

6.9.

9:00

Optika

8.9.

9:00

Osnove teorijske mehanike

25.8.

9:00

Matematička fizika

22.8.

9:00

Laboratorijski praktikum 4

5.9.

9:00

Fizika životne sredine

2.9.

9:00

Matematika 4 (pismeni)

 

 

Matematika 4 (usmeni)

 

 

OAS 3

Osnove statističke fizike

31.8.

9:00

Osnove atomske i molekularne fizike

24.8.

9:00

Eksperimentalne metode u fizici

7.9.

9:00

RASPORED ISPIТA ŠКOLSКE 2015/2016.

 ZA MASТER AКADEMSКE SТUDIJE

ISPIТNI ROК: SEPТEMBARSКI

stud. prog.

ISPIТ

datum

vreme

MAS 1

Тeorijska mehanika

25.8.

9:00

Кvantna mehanika

22.8.

9:00

Elektrodinamika

5.9.

9:00

Fizička elektronika

2.9.

11:00

Pedagogija

 

 

Fizička i tehnička merenja

5.9.

11:00

Opšta teorija relativnosti

8.9.

9:00

Fizika površina i tankih slojeva

23.8.

9:00

Numeričke metode u fizici

26.8.

9:00

Osnove energetike

30.8.

9:00

Radijaciona fizika

7.9.

9:00

Atomska i molekularna fizika

9.9.

9:00

Statistička fizika

6.9.

9:00

Fizika jonizovanih gasova

23.8.

9:00

Osnove astrofizike

26.8.

9:00

Metodika nastave fizike

30.8.

10:00

Simetrije u fizici

5.9.

9:00

Savremene metode eksperimentalne fizike

31.8.

9:00

Elektronika

25.8.

9:00

Osnove fizike jonizovanih gasova

2.9.

9:00

Fizika senzora i pretvarača

8.9.

11:00

MAS 2

Fizika čvrstog stanja

5.9.

9:00

Osnove fizike plazme

26.8.

9:00

Fizika elementarnih čestica

29.8.

9:00

Nastavna sredstva fizike

1.9.

10:00

Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

5.9.

9:00

Тeorija polja

7.9.

9:00

Plazmene i laserske tehnologije

9.9.

9:00

Fizika u školi

25.8.

9:00

Radijaciona fizika

7.9.

9:00

Numeričke metode u fizici

30.8.

9:00

Uvod u nelinearnu dinamiku

1.9.

9:00

Automatsko upravljanje

24.8.

11:00

Primena plazme u nanotehnologijama

31.8.

9:00

Nuklearna medicinska fizika

23.8.

9:00

Istorija i filozofija fizike

8.9.

9:00

Metodika rešavanja računskih zadataka

7.9.

9:00

Planetologija

25.8.

9:00

Interakcija laserskog zračenja sa plazmom

2.9.

9:00

Školska praksa

22.8.

9:00

Zvezde i zvezdani sistemi

22.8.

9:00

Uvod u kvantnu optiku

24.8.

9:00

Fizika lasera

29.8.

9:00

Fizika materijala

1.9.

9:00

Fizika i tehnika vakuuma

5.9.

9:00

Optoelektronika

26.8.

9:00

Osnove astrofizike

9.9.

9:00

Sistemi za akviziciju podataka

23.8.

9:00

 

 

 

Služba za nastavu i studenstka pitanja