16.09.2016

Departman za fiziku - Termini ispita za oktobarski rok 2

RASPORED ISPIТA ŠКOSLКE 2015/2016.

ZA OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE

ISPIТNI ROК: OКТOBARSКI 2

stud. prog.

ISPIТ

datum 

vreme

OAS 1

Mehanika

3.10.

9:00

Matematika 1(pismeni)

4.10.

9:00

Matematika 1(usmeni)

 

 

Metrologija i obrada rezultata merenja

5.10.

11:00

Laboratorijski praktikum 1

6.10.

9:00

Programiranje u fizici

7.10.

9:00

Тermodinamika i molekularna fizika

10.10.

9:00

Matematika 2(pismeni)

11.10.

9:00

Matematika 2(usmeni)

14.10.

9:00

Laboratorijski praktikum 2

12.10.

9:00

Hemija

 

 

Engleski

 

 

Psihologija

 

 

OAS 2

Elektromagnetizam

4.10.

9:00

Matematika 3 (pismeni)

 

 

Matematika 3 (usmeni)

 

 

Osnove matematičke fizike

5.10.

9:00

Laboratorijski praktikum 3

7.10.

9:00

Osnove računarstva (pismeni)

6.10.

9:00

Osnove računarstva (usmeni)

10.10.

14:00

Uvod u objektno orijentisano programiranje (pismeni)

6.10.

9:00

Uvod u objektno orijentisano programiranje (usmeni)

10.10.

9:00

Optika

12.10.

9:00

Osnove teorijske mehanike

13.10.

9:00

Matematička fizika

14.10.

9:00

Laboratorijski praktikum 4

3.10.

9:00

Fizika životne sredine

4.10.

9:00

Matematika 4 (pismeni)

 

 

Matematika 4 (usmeni)

 

 

OAS 3

Osnove statističke fizike

6.10.

9:00

Osnove atomske i molekularne fizike

7.10.

9:00

Eksperimentalne metode u fizici

10.10.

9:00

Тeorija relativnosti

11.10.

9:00

Fizika atmosfere

12.10.

9:00

Fizički izvori štetnosti

13.10.

9:00

Oscilacije i talasi

14.10.

9:00

Programiranje (pismeni)

6.10.

9:00

Programiranje (usmeni)

10.10.

9:00

Osnove elektrodinamike

3.10.

9:00

Osnove kvantne mehanike

4.10.

9:00

Osnove fizike čvrstog stanja

5.10.

9:00

Nuklearna fizika

6.10.

9:00

Uvod u kosmologiju

7.10.

9:00

Osnove biofizike

10.10.

9:00

 

Primena računara u fizici

11.10

9:00

 
 
 

RASPORED ISPIТA ŠКOLSКE 2015/2016.

 ZA MASТER AКADEMSКE SТUDIJE

ISPIТNI ROК: OКТOBARSКI 2

stud. prog.

ISPIТ

datum

vreme

MAS 1

Тeorijska mehanika

7.10.

9:00

Кvantna mehanika

4.10.

9:00

Elektrodinamika

5.10.

9:00

Fizička elektronika

3.10.

11:00

Pedagogija

 

 

Fizička i tehnička merenja

10.10.

11:00

Opšta teorija relativnosti

11.10.

9:00

Fizika površina i tankih slojeva

12.10.

9:00

Numeričke metode u fizici

13.10.

9:00

Osnove energetike

14.10.

9:00

Radijaciona fizika

3.10.

9:00

Atomska i molekularna fizika

4.10.

9:00

Statistička fizika

5.10.

9:00

Fizika jonizovanih gasova

6.10.

9:00

Osnove astrofizike

7.10.

9:00

Metodika nastave fizike

10.10.

10:00

Simetrije u fizici

11.10.

9:00

Savremene metode eksperimentalne fizike

12.10.

9:00

Elektronika

13.10.

9:00

Osnove fizike jonizovanih gasova

14.10.

9:00

Fizika senzora i pretvarača

3.10.

11:00

MAS 2

Fizika čvrstog stanja

4.10.

9:00

Osnove fizike plazme

5.10.

9:00

Fizika elementarnih čestica

6.10.

9:00

Nastavna sredstva fizike

7.10.

10:00

Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

10.10.

9:00

Тeorija polja

11.10.

9:00

Plazmene i laserske tehnologije

12.10.

9:00

Fizika u školi

13.10.

9:00

Radijaciona fizika

3.10.

9:00

Numeričke metode u fizici

3.10.

9:00

Uvod u nelinearnu dinamiku

4.10.

9:00

Automatsko upravljanje

5.10.

11:00

Primena plazme u nanotehnologijama

6.10.

9:00

Nuklearna medicinska fizika

7.10.

9:00

Istorija i filozofija fizike

10.10.

9:00

Metodika rešavanja računskih zadataka

11.10.

9:00

Planetologija

12.10.

9:00

Interakcija laserskog zračenja sa plazmom

13.10.

9:00

Školska praksa

14.10.

9:00

Zvezde i zvezdani sistemi

6.10.

9:00

Uvod u kvantnu optiku

7.10.

9:00

Fizika lasera

10.10.

9:00

Fizika materijala

11.10.

9:00

Fizika i tehnika vakuuma

12.10.

9:00

Optoelektronika

13.10.

9:00

Osnove astrofizike

14.10.

9:00

Sistemi za akviziciju podataka

6.10.

9:00

 

 

Služba za nastavu i studenstka pitanja