20.12.2016

Departman za fiziku - Januarski ispitni rok

Fizika

 

Januarsko-februarski ispitni rok, školska 2016/17. god.

Тermini pismenih ispita

 

Osnovne akademske studije – 1. godina

 

Predmet

Vreme

Mehanika (usmeni)

23.1. u 9 h

Mehanika (pismeni)

30.1. u 9 h

Laboratorijski praktikum 1

25.1. u 9 h

Matematika 1 (pismeni)

2.2. u 9 h

Matematika 1 (usmeni)

8.2. u 9 h

Programiranje u fizici

6.2. u 9 h

Metrologija i obrada rezultata merenja

13.2. u 9 h

Matematika 2 (pismeni)

31.1. u 9 h

Matematika 2 (usmeni)

9.2. u 9 h

Hemija

3.2. u 9 h

Engleski jezik

7.2. u 9 h

Psihologija

7.2. u 9 h

Тermodinamika i molekularna fizika

10.2. u 9 h

Laboratorijski praktikum 2

14.2. u 9 h

 

Osnovne akademske studije – 2. godina

 

Predmet

Pismeni ispit

Elektromagnetizam

30.1. u 9 h

Matematika 3 (pismeni)

2.2. u 9 h

Matematika 3 (usmeni)

10.2. u 9 h

Osnove računarstva

6.2. u 9 h

Uvod u objektno orijentisano programiranje

6.2. u 9 h

Laboratorijski praktikum 3

9.2. u 9 h

Osnove matematičke fizike

13.2. u 9 h

Osnove teorijske mehanike

31.1. u 9 h

Laboratorijski praktikum 4

3.2. u 9 h

Fizika životne sredine

7.2. u 9 h

Matematika 4 (pismeni)

7.2. u 9 h

Matematika 4 (usmeni)

13.2. u 13 h

Matematička fizika

10.2. u 9 h

Optika

14.2. u 9 h

 

 

 

 

Osnovne akademske studije – 3. godina

 

Predmet

Vreme

Osnove statističke fizike (usmeni)

30.1. u 9 h

Osnove statističke fizike (pismeni)

27.1. u 9 h

Osnove atomske i molekularne fizike

2.2. u 9 h

Fizički izvori štetnosti

6.2. u 9 h

Oscilacije i talasi

6.2. u 9 h

Specijalna teorija relativosti

9.2. u 9 h

Fizika atmosfere

9.2. u 9 h

Eksperimentalne metode u fizici

13.2. u 9 h

Nuklearna fizika

31.1. u 9 h

Osnovi Fizike čvrstog stanja

3.2. u 9 h

Uvod u kosmologiju

7.2. u 9 h

Osnove biofizike

7.2. u 9 h

Osnovi kvantne mehanike

10.2. u 9 h

Osnovi elektrodinamike

14.2. u 9 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master akademske studije – 1. godina - Primenjena fizika

 

Predmet

Vreme

Fizička elektronika

13.2. u 9 h

Fizika površina i tankih slojeva

17.2. u 9 h

Osnove energetike

20.2. u 9 h

Тeorijska mehanika

24.2. u 9 h

Pedagogija

20.2. u 9 h

Кvantna mehanika

14.2. u 9 h

Numeričke metode u fizici

23.2. u 9 h

Radijaciona fizika

23.2. u 9 h

Elektrodinamika

23.2. u 9 h

Fizička i tehnička merenja

25.2. u 9 h

Osnove fizike jonizovanih gasova

14.2. u 9 h

Atomska i molekularna fizika

17.2. u 9 h

Metodika nastave fizike

20.2. u 9 h

Fizika senzora i pretvarača

20.2. u 9 h

Statistička fizika

20.2. u 9 h

Savremene metode eksperimentalne fizike

21.2. u 9 h

Elektronika

24.2. u 9 h

 

Master akademske studije – 2. godina - Primenjena fizika

 

Predmet

Vreme

Fizika čvrstog stanja

30.1. u 9 h

Fizika elementarnih čestica

2.2. u 9 h

Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

6.2. u 9 h

Automatsko upravljanje

6.2. u 9 h

Nastavna sredstva fizike

6.2. u 11 h

Plazmene i laserske tehnologije

9.2. u 9 h

Primena plazme u nanotehnologijama

9.2. u 9 h

Nuklearna medicinska fizika

9.2. u 9 h

Fizika u školi

9.2. u 9 h

Osnove fizike plazme

13.2. u 9 h

Fizika i tehnika vakuuma

31.1. u 9 h

Optoelektronika

31.1. u 9 h

Metodika  rešavanja računskih zadataka

31.1. u 9 h

Osnovi astrofizike

31.1. u 9 h

Fizika lasera

7.2. u 9 h

Sistemi za akviziciju podataka

7.2. u 9 h

Istorija i filozofija fizike

14.2. u 9 h

Školska praksa

7.2. u 9 h

Fizika materijala

14.2. u 9 h

 

 

Master akademske studije – 1. godina - Opšta fizika

 

Predmet

Vreme

Кvantna mehanika

14.2. u 9 h

Elektrodinamika

17.2. u 9 h

Pedagogija

20.2. u 9 h

Fizička i tehnička merenja

20.2. u 9 h

Opšta teorija relativnosti

20.2. u 9 h

Fizička elektronika

23.2. u 9 h

Тeorijska mehanika

24.2. u 9 h

Statistička fizika

20.2. u 9 h

Fizika jonizovanih gasova

13.2. u 9 h

Atomska i molekularna fizika

17.2. u 9 h

Osnove astrofizike

21.2. u 9 h

Metodika nastave fizike

24.2. u 9 h

Simetrije u fizici

24.2. u 9 h

Savremene metode eksperimentalne fizike

24.2. u 9 h

Elektronika

24.2. u 9 h

 

Master akademske studije – 2. godina - Opšta fizika

 

Predmet

Vreme

Fizika čvrstog stanja

30.1. u 9 h

Fizika elementarnih čestica

2.2. u 9 h

Nastavna sredstva fizike

6.2. u 9 h

Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

6.2. u 9 h

Тeorija polja

6.2. u 9 h

Plazmene i laserkse tehnologije

6.2. u 9 h

Fizika u školi

9.2. u 9 h

Radijaciona fizika

9.2. u 9 h

Numeričke metode u fizici

9.2. u 9 h

Uvod u nelinearnu dinamiku

9.2. u 9 h

Osnove fizike plazme

13.2. u 9 h

Metodika rešavanja računskih zadataka

31.1. u 9 h

Planetologija

31.1. u 9 h

Interakcija laserskog zračenja sa plazmom

31.1. u 9 h

Školska praksa

31.1. u 9 h

Zvezde i zvezdani sistemi

7.2. u 9 h

Uvod u kvantnu optiku

7.2. u 9 h

Fizika lasera

7.2. u 9 h

Istorija i filozofija fizike

14.2. u 15 h

 

Služba za nastavu i studenstka pitanja