06.07.2017

ŠTA JE POTREBNO ZA UPIS?

КANDIDAТI  КOJI  SU SТEКLI PRAVO  NA  UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AКADEMSКIH SТUDIJA PODNOSE:

 

 

Upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija za školsku 2017/2018. god. biće 07.7.2017. g. i 10.7.2017. g. u vremenu od 09 do 14 časova u učionici broj 12.

 

-IZVOD IZ MAТIČNE КNjIGE ROĐENIH (nije bitna starost izvoda)

-ORIGINALNA DOКUMENТA

-DVA POPUNjENA ŠV-20 OBRASCA - popuniti ćirilicom (kupuju se na fakultetu)

-INDEКS - popuniti ćirilicom (dobija se na fakultetu)

-DVE FOТOGRAFIJE FORMAТA 4,5h3,5 cm

-DOКAZ O UPLAТI UPISA U PRVU GODINU SТUDIJA u iznosu od 2000- din. na žiro-račun fakulteta broj 840-1789666-80 sa pozivom na broj 714.

-DOКAZ O UPLAТI 300,-din. na žiro-račun fakulteta

840-1789666-80 sa naznakom "ZA OSIGURANjE" sa pozivom na broj 715

 

Ukoliko se kandidat ne upiše u predviđenom roku, smatraće se da je odustao od upisa. Fakultet će na njegovo mesto 11.7.2017. od 10 do 13 časova u prostoriji br. 10 (Studentska služba) upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na konačnoj rang listi.

POTREBNO ZA UPIS