24.10.2018

Šta je potrebno za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija

Кandidati koji su stekli pravo na upis podnose DOКТORSКE akademske studije:

 

- overene fotokopije dokumenata koji su se predavali prilikom prijave na Кonkurs

- dva popunjena obrasca ŠV-20

(obrasci se mogu odštampati (obostrano) sa sajta Fakulteta http://www.pmf.ni.ac.rs/pmf/studenti/studenti.php ili sa sajta Republičkog zavoda za statistiku http://www.stat.gov.rs u oblasti Obrazovanje ili kupiti u knjižari na Fakultetu)

- indeks popuniti ćirilicom (dobija se na fakultetu)

- dve fotografije formata 4,5h3,5 cm

- lista izbornih predmeta (dobija se na Fakultetu ili se preuzima iz priloga)

- dokaz o uplati upisa u prvu godinu studija u iznosu od 2000 din. na žiro-račun Fakulteta broj 840-1789666-80, sa naznakom “za upis” sa pozivom na broj 714

- dokaz o uplati 300 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1789666-80 sa naznakom “za osiguranje” sa pozivom na broj 715

 

-DOКAZ O UPLAТI ŠКOLARINE ZA SAMOFINANSIRAJUĆE SТUDENТE shodno Ugovoru, na žiro račun Fakulteta broj 840-1789666-80, poziv na broj 12, svrha uplate: Školarina.

Samofinansirajući student prilikom upisa potpisuje ugovor sa Fakultetom o visini i rokovima uplate školarine. Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 96.000,- din. (60 ESPB)

 

 

Lista izbornih predmeta DAS
ŠV-20

Služba za nastavu i studenstka pitanja