08.10.2021

Konkurs Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju Srbije

Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije okuplja tim koji želi da kreira budućnost veštačke inteligencije u Srbiji i regionu.

Ukoliko želiš da nam se pridružiš, kao MLAĐEM ISTRAŽIVAČU, tvoj posao je da pomogneš da to i postignemo. 

Bićeš važan deo našeg razvojnog tima, radeći na tehničkim zadacima, objavljujući radove na priznatim konferencijama, časopisima, radeći sa svetski poznatim mentorima i saradnicima. 

Ukoliko poseduješ master diplomu osnovnih studija, upisane doktorske studije, interesuje te oblast veštačke inteligencije, prilagodljiv/a si, uporan/na, znatiželjan/na da istražiš nepoznato i želiš da radiš u multikulturalnoj i multinacionalnoj organizaciji, ti si pravi kandidat za nas.

Zapošljavamo 10 (deset) izvršilaca na određeno vreme, sa punim radnim vremenom, počev od dana stupanja na snagu ugovora o radu. Nudimo kompetitivne zarade, fleksibilno radno vreme i mogućnost za rad iz bilo kog dela Srbije.

 

USLOVI:

 • Naučna/stručna oblast: tehničko-tehnološke, prirodno-matematičke ili društveno-humanističke nauke
 • Stručna sprema: VII
 • Zvanje: nije potrebno
 • Radno iskustvo: nije potrebno
 • Ostalo: master i osnovne studije završene u roku sa prosečnom ocenom većom od 8.

 

POSEBNA ZNANJA, VEŠTINE I KOMPETENCIJE:

 • Znanja iz oblasti veštačke inteligencije (računarski vid, razumevanje i generisanje govora i teksta, itd.)

 

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA RADNOG MESTA:

 • Bavi se naučno-istraživačkim radom;
 • Učestvuje u pripremi, prijavljivanju i realizaciji nacionalnih i međunarodnih naučno-istraživačkih i drugih projekata grupe i Instituta;
 • Učestvuje u poslovno-tehničkoj saradnji sa privredom;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora Instituta i rukovodioca grupe.

 

NAČIN KONKURISANJA:

Priložiti: 

 1. Svojeručno potpisanu prijavu za zasnivanje radnog odnosa (navesti poziciju za koju se konkuriše i datum objavljivanja konkursa);
 2. Radnu biografiju;
 3. Pregled dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada;
 4. Overene fotokopije diploma i sertifikata relevantnih za poziciju za koju se konkuriše. Za diplome stečene u inostranstvu potrebno je priložiti dokaz o priznavanju strane visokoškolske isprave;
 5. Fotokopiranu (ukoliko je bez čipa) ili očitanu ličnu kartu;
 6. Uverenje nadležnog suda da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga, ne starije od 6 meseci;
 7. Uverenje o nekažnjavanju izdato od strane MUP-a, ne starije od 6 meseci.

Prijavu sa prilozima poslati poštom u zatvorenoj koverti na adresu Fruškogorska 1, 21000 Novi Sad, Srbija, sa naznakom “Konkurs za mlađeg istraživača”.

Komisija će razmatrati samo blagovremeno pristigle prijave. Kandidati mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija i dodatne provere znanja, veština i kompetencija od značaja za radno mesto iz konkursa.

Provera će se izvršiti pregledom dokumentacije, a zatim razgovorom sa kandidatima koji su poslali urednu dokumentaciju i koji ispunjavaju uslove propisanim konkursom. Očekuje se da će provera osposobljenosti, znanja i veština, odnosno kompetencija kandidata započeti 10 radnih dana nakon završetka konkursa. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka za podnošenje prijava.

Prijavom na oglas kandidat daje saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije.

Kontakt email za dodatna pitanja: office@ivi.ac.rs.

Konkurs je otvoren do 15.10.2021. U obzir će biti uzete samo prijave poslate poštom zaključno sa tim datumom.