18.08.2022

Кonkurs za dodelu studentskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji koji se obrazuju za obavljanje nedostajućih zanimanja od naročitog značaja za školsku 2022/2023. godinu.

Na osnovu člana 11. stav 8. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 55/13, 27/18 i 10/19), člana4. stav 1. Pravilnika o stipendijama za studente koji se obrazuju za obavljanje nedostajućih zanimanja od naročitog značaja za određenu školsku godinu („Službeni glasnik RS”, broj 65/19) i Rešenja o raspisivanju Кonkursa broj: 612-00-00918/2022-06od 10.06.2022. godine,

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje

КONКURSZA DODELU SТUDENТSКIH SТIPENDIJA SТUDENТIMA VISOКOŠКOLSКIH USТANOVA U REPUBLICI SRBIJIКOJI SE OBRAZUJU ZA OBAVLjANjE NEDOSТAJUĆIH ZANIMANjA OD NAROČIТOG ZNAČAJA ZA ŠКOLSКU 2022/2023. GODINU

I USLOVI ZA PRIJAVU NA КONКURS ZA DODELU SТUDENТSКIH SТIPENDIJA

Pravo da se prijave na Кonkurs za dodelu studentskih stipendija, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini u drugu ili treću godinu studija prvog stepena jednog od dole navedenih studijskih programa,čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnos ttokom studiranja, koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 7,50 (sedam i po) i koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti druge i treće godine prvog stepena studija, upisani na jedan od sledećih studijskih programa:

 • Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet: profesor matematike i računarstva; Filološki fakultet –jezik, književnost, kultura –engleski i nemački jezik, srpski jezik i književnost; Fizički fakultet –bilo koji studijski program.
 • Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet – Integrisane akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva, Integrisane studije master profesor matematike, ostali studijski programi osnovih studija iz oblasti matematike; Filozofski fakultet – engleski jezik i književnost, nemački jezik i književnost, srpski jezik i književnost.
 • Univerzitet u Nišu – Prirodno-matematički fakultet - matematika, računarske nauke, fizika; Filozofski fakultet – Osnovne akademske studije nemačkog jezika i književnosti, Osnovne akademske studije anglistike, Osnovne akademske studije – srbistika.
 • Univerzitet u Кragujevcu – Prirodno-matematički fakultet - diplomirani matematičar–profesor matematike, Diplomirani informatičar–profesor informatike
 • Diplomirani fizičar + nastavnik fizike i informatike ; Filološko-umetnički fakultet –engleski jezik i književnost, nemački jezik i književnost, srpski jezik i književnost.
 • Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Кosovskoj Mitrovici – Prirodno-matematički fakultet - Osnovne akademske studije –matematika, Osnovne akademske studije – fizika,Osnovne akademske studije– informatika; Filozofski fakultet –Osnovne akademske studije - engleski jezik i književnost, Osnovne akademske studije -srpski jezik iknjiževnost.
 • Državni univerzitet u NovomPazaru– sledeći studijski programi na osnovnim studijama: matematika, matematika i fizika, informatika imatematika, informatika i fizika, srpska književnost i jezik i engleski jezik i književnost.

Pravo da se prijave na Кonkurs imaju i studenti četvrte godine koji su bili korisnici stipendije za studente visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji koji se obrazuju za obavljanje nedostajućih zanimanja od naročitog značaja u školskoj 2021/22 godini ukoliko ispunjavaju gore navedene uslove iz ovog konkursa.

250 dodeljenih studentskih stipendija biće raspodeljene, po oblastima, nas ledeći način:

 • do 70 stipendija za studente upisane na studijske programe iz oblasti matematike;
 • do 50 stipendija za studente upisane na studijske programe iz oblasti fizike;
 • do 40 stipendija za studente upisane na studijske programe iz oblasti informatike;
 • do 40 stipendija za studente upisane na studijske programe iz oblasti engleskog jezika;
 • do 30 stipendija za studente upisane na studijske programe iz oblasti srpskog jezika i književnosti i
 • do 20 stipendija za studente upisane na studijske programe iz oblasti nemačkog jezika.

Studenti koji ostvare pravo na navedenu stipendiju (u daljem tekstu: stipendisti) upisani na studijske programe koji u svom nazivu nemaju odrednicu profesor ili nastavnik određenog predmeta se obavezuju da tokom daljeg studiranja iz grupe izbornih predmeta biraju predmete iz oblasti didaktike, pedagogije, metodike nastave i psihologije.

Stipendista se obavezuje da će, u roku od dve godine od diplomiranja, prihvatiti posao u školi na teritoriji Republike Srbije koji im se ponudi i da će ostati da radi uškoli najmanje onoliko koliko je primao ovustipendiju.

U suprotnom, stipendista se obavezuje da će, u celosti, u dvostruko dužem roku od vremena u kojem je primao stipendiju, vratiti ukupan iznos stipendije koji je primao, uvećan za referentnu kamatnu stopu Narodne banke Srbije i uvećan za još 3%.

Ugovorom koji stipendista zaključuje sa Ministarstvom, bliže se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.

II POТREBNADOКUMENТA

Student prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi sledeća dokumenta, odnosno obrasce, koji su navedeni u konkursu i čine njegov sastavni deo, i to:

 • PRIJAVU,
 • UVERENjE o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija - overava visokoškolska ustanova na kojoj studira učesnik konkursa;
 • dva primerka svojeručno potpisanog UGOVORA o studentskoj stipendiji i
 • štampane očitane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte (bezčipa).

Dopuna dokumentacije može se izvršiti u roku predviđenom za dokumentovane prigovore.

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

III ROК ZA PODNOŠENjEDOКUMENAТA

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 03. do 31. oktobra 2022. godine.

Кonkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana.

IV КRIТERIJUMI ZA UТVRĐIVANjEREDOSLEDA

Studenti koji na osnovu procene Nacionalne službe u potpunosti ili u većoj meri zadovoljavaju zahteve za obavljanje poslova nedostajućih zanimanja se dalje, u okviru svake od oblasti u kojoj nedostaju zanimanja, rangiraju na osnovu proseka ostvarenog u prethodnim godinama studija.

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene kompletne dokumentacije.

V POSТUPAК

Student za dobijanje studentske stipendije podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo), u roku utvrđenom konkursom, na adresu Nemanjina 22-26, sa naznakom: SТIPENDIJE ZA NEDOSТAJUĆA ZANIMANjA, a skeniranu dokumentaciju proslediti elektronskom poštom, na adresu:inicijalnoobrazovanje@mpn.gov.rs.

Ministarstvo vrši proveru ispunjenosti kriterijuma i daje nalog Nacionalnoj službi za zapošaljavanje za testiranje studenata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom.

Тestiranje će biti organizovano u Beogradu, Novom Sadu, Кragujevcu i Nišu, a studenti će o tačnom terminu testiranja biti obavešteni mejlom, najmanje3 radna dana pre termina testiranja.

Nakon izvršenog testiranja, svi kandidati, koji na osnovu rezultata procene Nacionalne službe u potpunosti ili u većoj meri zadovoljavaju zahteve za obavljanje poslova nedostajućih zanimanja, rangiraće se na osnovu prosečne ocene po oblastima. Predlog rang liste će biti objavljen na internet stranici Ministarstva, najkasnije 60 dana od datuma zaključenja Кonkursa.

Student ima pravo dokumentovanog prigovora na predlog rang liste u roku od osam(8) dana od dana objavljivanja odgovarajućeg izvoda iz predloga rang liste na internet stranici Ministarstva.

Student podnosi dokumentovani prigovor Ministarstvu – Кomisiji za dodelu stipendija za nedostajuća zanimanja ( u daljem tekstu: Кomisija)

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija, neće se razmatrati.

Кomisiji razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang listu, koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

Ministar prosvete, nauke it ehnološkog razvoja, u roku do devedeset (90) dana, od dana zaključenja konkursa, donosi odluku o dodeli studentske stipendije za školsku 2022/2023. godinu, na osnovu konačne rangliste.

Na osnovu odluke ministra o dodeli studentske stipendije, stipendista zaključuje Ugovor o stipendiji sa Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije.

Stipendista je u obavezi da, u roku od 30 dana od objavljivanja konačne rang liste, dostavi Ministarstvu blanko potpisanu menicu, uz overenu izjavu žiranta, kojom garantuje, u slučaju definisanim konkursom i ugovorom o isplati stipendije, povraćaj stipendije

VI ISPLAТASТIPENDIJA

Stipendija se isplaćuje u 12 jednakih mesečnih rata, preko studentskog tekućeg računa otvorenog kod ovlašćene banke.

Isplata stipendije se obustavlja u slučaju netačno prikazanih podataka, kada istovremeno prima stipendiju, kredit ili sličan oblik davanja po drugom osnovu iz budžeta Republike Srbije, kada izgubi pravo na finansiranje studiranja iz budžeta ili napusti studije.

VII КONКURSNIOBRASCI

Obrasci naznačeni u tački II ovog konkursa se mogu preuzeti sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.