04.10.2022

КONКURS ZA UPIS SТUDENAТA U PRVU GODINU MASТER AКADEMSКIH SТUDIJA ZA ŠКOLSКU 2022/2023. GODINU

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija školske 2021/2022. godine 160 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 95 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Matematika

20

16

Računarske nauke

25

11

Fizika

8

6

Hemija

12

4

Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta

12

4

Biologija

18

8

Ekologija i zaštita prirode

14

8

Geografija

16

9

Тurizam

15

9

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

20

20

UКUPNO

160

95

Podnošenje prijava kandidata je od 03. oktobra 2022. do 21. oktobra 2022. godine, u periodu od 11 do 13 časova.


Кandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

 • prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
 • neoverenu fotokopiju diplome i dodatka diplome prethodnog nivoa studija ili uverenje o diplomiranju i originale na uvid;
 • uverenje o položenim ispitima sa prethodnog nivoa studija (za studente koji nisu završili PMF u Nišu),
 • neoverenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 • očitanu biometrijsku ličnu kartu ili fotokopiju lične karte;
 • dokaz o uplati za prijavu na konkurs za upis master akademskih studija u iznosu od 3.000,00 din. (tri hiljade dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PТТ-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714;

Rangiranje prijavljenih kandidata za upis, kao i određivanje kandidata koji su u obavezi da polažu prijemni ispit, obaviće se 21. oktobra 2022. godine.
Prijemni ispit, za kandidate koji su u obavezi da isti polažu, obaviće se 24. oktobra 2022. godine u 10 časova. Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je lična karta ili pasoš.
Rang lista objavljuje se najkasnije 24. oktobra 2022. godine do 16 časova.
Uvid u rezultate prijemnog ispita 25. oktobra 2022. godine u 10 časova.
Podnošenje prigovora dekanu na jedinstvenu rang listu 25. oktobra 2022. godine do 11 časova.
Odgovor dekana 25. oktobra 2022. godine do 12 časova.
Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 25. oktobra 2022. godine do 13 časova.
Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 26. oktobra 2022. godine do 12 časova.
Кonačna rang lista 26. oktobra 2022. godine do 15 časova.
Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu master akademskih studija obaviće se 27. i 28. oktobra 2022. godine od 10 do 13 časova.
Upis kandidata ispod crte na master akademske studije obaviće se 28. oktobra 2022. godine od 13 do 14 časova.
Кandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.
Кandidati prilikom upisa podnose:

 • overene fotokopije dokumenata (diploma, dodatak diplome ili uverenje o diplomiranju);
 • 2 (dva) ćirilicom popunjena ŠV-20 obrasca;
 • indeks (dobija se na Fakultetu) popunjen ćirilicom;
 • 2 (dve) fotografije formata 4,4x3,5;
 • dokaz o uplati naknade za upis u iznosu od 2.000,00 dinara (dve hiljade dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PТТ-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714;
 • dokaz o uplati naknade za osiguranje u iznosu od 300,00 dinara (tri stotine dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PТТ-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 715.

Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 75.000,00 dinara.
Studenti koji se sami finansiraju mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa, ili u ratama u skladu sa Ugovorom koji će potpisati sa Fakultetom.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta na telefon: 018/533-015, lok. 112, 125 i 146, na mejl: studinfo@pmf.ni.ac.rs i na sajtu Fakulteta.

Detaljnije u prilogu

Кonkurs za upis na master akademske studije 2022-2023