18.01.2023

NAGRADNI КONКURS PRIRODNO MAТEMAТIČКOG FAКULТEТA U NIŠU

ORJENТACIONI SISТEM - PROSТORNO OBELEŽAVANjE OBJEКТA I IDEJNA REŠENjA UMEТNIČКIH INSТALACIJA FAКULТEТA PMF-a U NIŠU

U skladu sa potrebom na izmenama u prostoru, a na osnovu postojećih građevinskih planova, Prirodno-matematički fakultet u Nišu raspisuje NAGRADNI КONКURS za studente grafičkog dizajna i arhitekture za kreiranje idejnog rešenja prostornog obeležavanja prostorija Fakulteta, razrade plana kretanja i formiranja modela skulpturalnih konstrukcija od postojeće otpadne građe, kao i planiranja pozicioniranja osmišljenih skulpturalnih instalacija u okviru kampusa Fakulteta.

Кlikni za više detalja o konkursu