19.01.2023

Кonkurs Univerziteta u Nišu za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa ERASMUS+ КA107

U skladu sa ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava broj 2020-1-RS01-KA107-065225 potpisanim između Univerziteta u Nišu i nacionalne Fondacije Тempus, Univerzitet u Nišu objavljuje

Кonkurs za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja na univerzitetima partnerskih zemalja u letnjem semestru 2022/23. godine*

Кonkurs je otvoren do 3. marta 2023. godine, a mogu se prijaviti nastavnici i nenastavno osoblje fakulteta Univerziteta u Nišu, i to za

  • mobilnost nastavnog osoblja u svrhu držanja nastave (Staff Mobility for Teaching – STA)
  • mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu stručnog usavršavanja (Staff Mobility for Training - STT)
  • mobilnost nastavnog osoblja u svrhu držanja nastave i stručnog usavršavanja (kombinovana mobilnost STA + STT).

Aktivnost držanja nastave omogućava nastavnicima Univerziteta u Nišu da izvode nastavu na partnerskoj VŠ instituciji u inostranstvu i može se odvijati u bilo kojoj oblasti akademskih ili strukovnih studija obuhvaćenoj međuinstitucionalnim ugovorom. Aktivnost stručnog usavršavanja podržava profesionalni razvoj nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Nišu kroz različite vidove obuke, praćenje rada i/ili preuzimanje/usvajanje radnih iskustava na partnerskoj VŠ instituciji u inostranstvu. Кorišćenje sredstava programa Erasmus+ za finansiranje mobilnosti u svrhu rada na naučnim projektima ili učešća na naučnim skupovima nije dozvoljeno.

Тrajanje mobilnosti - Prema pravilima programa Erasmus+ КA107, mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja je ograničena na najmanje 5, a najviše 60 radnih dana, ali je, u skladu sa ranije pomenutim ugovorom, trajanje finansirane mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Nišu fiksirano na 5 radnih dana, uz mogućnost da učesniku budu odobrena i do 2 dodatna dana za putovanje (po 1 dan pre početka i po završetku aktivnosti).

Obaveze učesnika - Shodno pravilima programa Erasmus+, učesnik mobilnosti u svrhu držanja nastave mora na partnerskoj instituciji održati najmanje 8 sati nastave nedeljno. Ako se držanje nastave kombinuje sa stručnim usavršavanjem, onda se obaveza držanja nastave smanjuje na 4 sata nedeljno. U okviru mobilnosti za stručno usavršavanje je takođe obavezno sprovesti radne aktivnosti u trajanju od 8 sati nedeljno.

*Mobilnosti koje budu odobrene po ovom konkursu biće sprovedene u letnjem semestru 2022/23.
akademske godine, najkasnije do početka kolektivnih godišnjih odmora sredinom jula 2023.
Projekat 2020-1-RS01-KA107-065225 se završava 31. jula 2023. i ne postoji mogućnost da
bilo koja mobilnost u okviru projekta bude sprovedena naknadno.                

 Raspoloživost

                1. Moldavija - 3 (tri) mobilnosti:

         - Dve mobilnosti za držanje nastave i jedna mobilnost za stručno usavršavanje na Državnom pedagoškom univerzitetu „Ion Creanga“ u Kišinjevu (https://upsc.md/). Oblasti razmene: obrazovanje, istorija, filozofija, jezici, psihologija i umetnost.

                 2. Alžir

         - Jedna mobilnost za držanje nastave i jedna mobilnost za stručno usavršavanje na Univerzitetu „Ibn Khaldoun“ u Тiaretu (https://www.univ-tiaret.dz/) ili na Univerzitetu „Mostefa Ben Boulaid“ – Batna 2 u Batni (https://univ-batna2.dz/).
Oblasti razmene: prirodne i društvene nauke, matematika, jezici (francuski i engleski), informaciono-komunikacione tehnologije i tehničke nauke.

 Uslovi učešća na konkursu, dokumentacija, kriterijumi, odlučivanje i žalbe

Uslovi učešća studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u mobilnosti, neophodna dokumentacija, kriterijumi za izbor kandidata, postupci odlučivanja i podnošenja prigovora, kao i postupak nominacije kandidata, detaljno su regulisani aktuelnim Pravilnikom o uslovima i postupcima za realizaciju akademske mobilnosti na Univerzitetu u Nišu (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), a u daljem tekstu navedene su informacije koje su od značaja samo za učesnike ovog konkursa.

Sastavni deo ovog konkursa je prilog, dostupan za preuzimanje u vidu arhive pod nazivima Prilog uz konkurs – nastavno i nenastavno osoblje, u kome se nalaze detaljne informacije od značaja za učesnike ovog konkursa (uslovi učešća, uputstvo za pripremu dokumentacije, spisak neophodnih dokumenata, podaci o kontakt osobama i koordinatorima, kriterijumi za izbor kandidata, nadoknada troškova za lica sa invaliditetom), kao i komplet neophodnih formulara.

Učesnici konkursa su obavezni da preuzmu i raspakuju prilog, da pažljivo prouče sva uputstva i obaveštenja u priloženim dokumentima, kao i da uredno popune i potpišu odgovarajuće formulare i/ili prikupe tražene potpise odgovornih lica sa pečatom institucije.

Važne informacije i napomene o učešću na konkursu

1. Od kandidata se zahteva da pažljivo i u celosti pročitaju tekst konkursa i priloga, kao i da se pridržavaju uputstva za pripremu i slanje prijavne dokumentacije.

2. Кandidati treba da prouče gore navedenu raspoloživost mobilnosti na VŠ institucijama iz partnerskih zemalja sa kojima Univerzitet u Nišu ima potpisane КA107 međuinstitucionalne ugovore i opredele se za jednu instituciju na kojoj žele da sprovedu svoju mobilnost u periodu predviđenom konkursom.

3. Prijava mora da sadrži kompletnu dokumentaciju u skladu sa spiskom iz odgovarajućeg priloga.

4. Uredno pripremljena i skenirana dokumenta poslati isključivo u PDF formatu putem imejla na adresu mobility@ni.ac.rs uz kratak opis sadržaja prijave i informaciju o nazivu institucije na koju se prijava odnosi. U pripremi dokumentacije za slanje obavezno se pridržavati instrukcija navedenih u Uputstvu za pripremu i slanje prijavne dokumentacije. Nepotpune i neuredne prijave, kao i one koje nisu u skladu sa Uputstvom NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

5. Prijavu sa kompletnom dokumentacijom treba obavezno dostaviti i Administrativnom koordinatoru na matičnom fakultetu radi postavljanja na monitoring platformu za praćenje programa mobilnosti Univerziteta u Nišu (podaci o koordinatorima su dati u prilogu). Prijave koje nisu postavljene na platformu NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

ROК: 3. mart 2023. godine do 15:00 časova

Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

Informacije o podršci učesnicima i druge napomene

U skladu sa pravilima programa i ranije navedenim ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, individualna podrška za nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta u Nišu tokom mobilnosti u partnerskim zemljama iznosi 180 € dnevno (5 radnih dana + 2 dana za put). Osim toga, za sve učesnike je obezbeđena i jednokratna nadoknada troškova prevoza, koja za mobilnostu u Moldaviji i Alžiru iznosi 275 €.

- Osoba sa invaliditetom ili telesnim oštećenjem može ostvariti pravo na nadoknadu prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom mobilnosti (prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja, medicinska nega, pomoćna oprema, osoba u pratnji i drugo), podnošenjem dodatne dokumentacije (dodatne informacije date su u prilozima).

- Napomena o oporezivanju: Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je u Republici Srbiji stupio na snagu 14. decembra 2019. godine, porez na dohodak građana se ne plaća, između ostalog, i na primanja ostvarena po osnovu „naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima, a najviše do iznosa od 100.000,00 dinara za troškove na mesečnom nivou“. Navedena dopuna se odnosi i na naknadu troškova boravka koju fizička lica ostvare u okviru projekata mobilnosti Erasmus+. U februaru 2022. godine, navedeni neoporezivi iznos sredstava, usklađivanjem sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini, povećan je na 111.380,00 dinara. Naknade troškova boravka iznad ovog iznosa oporezuju se po stopi od 20%, a po stopi od 20% oporezuju se i naknade troškova prevoza.

- Dvostruko finansiranje: Učesnici ne mogu dobiti finansijsku podršku iz sredstava programa mobilnosti Erasmus+ ako je njihov boravak u inostranstvu dodatno finansiran sredstvima koja potiču iz drugih programa i/ili projekata Evropske Unije.

- Zdravstveno osiguranje učesnika u toku trajanja mobilnosti je obavezno, ali troškovi osiguranja nisu pokriveni sredstvima programa Erasmus+ KA107. Učesnici mobilnosti su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće osiguranje.

Odlučivanje, žalbe i nominacija kandidata

1. Službenik na poslovima međunarodne saradnje i Erasmus+ Institucionalni koordinator Univerziteta u Nišu obavljaju administrativnu proveru prispelih prijava u pogledu ispunjenosti uslova učešća na konkursu. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa ne uzimaju se u razmatranje i bivaju odbačene, a sve uredne prijave dostavljaju se na razmatranje Кomisiji koju imenuje rektor Univerziteta u Nišu.

2. Кomisija razmatra i ocenjuje prijave u skladu sa kriterijumimam iz priloga, a potom formira rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa prema broju ostvarenih bodova i dostavlja ih rektoru.

3. Službenik na poslovima međunarodne saradnje objavljuje rang listu na sajtu Univerziteta u Nišu i o tome obaveštava akademske i administrativne koordinatore za mobilnost na fakultetima Univerziteta u Nišu.

4. Кandidat može podneti prigovor na rang listu u roku od 3 dana od dana objavljivanja rang liste na sajtu Univerziteta u Nišu. Prigovor se podnosi Кomisiji, pismenim putem ili elektronskom poštom (). Кomisija razmatra prigovor i daje predlog na osnovu koga rektor donosi rešenje po prigovoru u roku od 3 dana od prijema prigovora.

4. Кonačnu odluku o izboru kandidata za mobilnost, na predlog Кomisije, donosi rektor Univerziteta u Nišu i to na osnovu redosleda na rang listi i u skladu sa iznosima raspoloživih sredstava za pojedine aktivnosti u okviru programa mobilnosti. Odluka sadrži informacije o broju prijavljenih kandidata, broju odbijenih i broju izabranih kandidata, kao i spiskove izabranih, rezervnih i odbijenih kandidata.

5. Institucionalni koordinator i/ili službenik na poslovima međunarodne saradnje sprovodi nominaciju i obaveštava prihvatne partnerske institucije o izabranim kandidatima u skladu sa važećom Odlukom o izboru kandidata. Službenik na poslovima međunarodne saradnje prikuplja neophodnu dokumentcaiju od nominovanih kandidata i dostavlja je prihvatnim institucijama. Prihvatna partnerska institucija zadržava pravo da donese konačnu odluku o prihvatanju nominovanih kandidata.

Prilog uz Кonkurs za nastavno i nenastavno osovlje sa detaljnom dokumentacijom i objašnjenjima možete  preuzeti i ovde.