13.06.2023

Obaveštenje za studente koji su upisali studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine i završili u periodu od 13.5.2022.god. do 31.5.2023. god

Obaveštavamo Vas da možete preuzeti vašu diplomu o završenim osnovnim studijama na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, u periodu od 13.06.2023.g. do 28.07.2023.g.

 Diplomu možete preuzeti u Službi za nastavu i studentska pitanja, prostorija br. 15.

 Prilikom potpisivanja prijema diplome u obavezi ste da predate dokaz o uplati na 8.000,00 (osamhiljada dinara) na ime troškova izdavanja diplome. Uplatu naznačenog iznosa izvršićete na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu: 840-1789666-80 (poziv na broj 2) sa naznakom ”za izdavanje diplome”.