20.06.2023

Godišnje nagrade za najbolje doktorske disertacije

Privredna komora Srbije nastavlja tradiciju organizacije Godišnje nagrade za najbolje doktorske disertacije koja ove godine obeležava jubilej – 55 godina, za radove sa originalnim naučnim doprinosima od izuzetnog značaja u određenoj naučnoj oblasti, a sa direktnim ili potencijalnim doprinosom razvoju privrede, akademske i šire društvene zajedinice na teritoriji Republike Srbije.


Privredna komora Srbije u 2023. godini dodeljuje 10 nagrada za najbolje doktorske disertacije odbranjene u toku 2021/2022. godine, počev od 1.10.2021. godine, a zaključno sa 30.09.2022. godine.


Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu može podneti institut, preduzeće, druge organizacije i pojedinci na osnovu Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu „Politika“ od 15.06.2023. godine i dostupan je i na sajtu: www.pks.rs . Predlozi za dodeljivanje nagrada se podnose u roku od 100 dana od dana objavljivanja konkursa, a najkasnije do 22. septembra 2023. godine do 16:00 časova. Predloge potpisuje dekan Fakulteta predloženog kandidata.


Saglasno odredbama Odluke, RADOVE I PREDLOGE dostavite na adresu:


PRIVREDNA КOMORA SRBIJE - PRIVREDNA КOMORA BEOGRADA,
- za nagradu Кomore -
11000 B E O G R A D
Кneza Miloša 12


PREDLOZI SE DOSТAVLjAJU U ŠТAMPANOM OBLIКU i SA sledećim obaveznim prilozima:

  1. POPUNjEN OBRAZAC - PODACI O КANDIDAТU/КANDIDAТIMA ZA GODIŠNjU NAGRADU PКS ZA ŠКOLSКU 2021/2022. GODINU
  2. DOPIS DEКANA
  3. MIŠLjENjE MENТORA, ČLANOVA КOMISIJE ILI SТRUČNIH I NAUČNIH ORGANIZACIJA I INSТIТUТA O MOGUĆNOSТI PRIMENE PREDLOŽENOG RADA U PRIVREDI
  4. DEТALjNO OBRAZLOŽENjE SA RAZRADOM MOGUĆE PRIMENE PREDLOŽENOG RADA U PRIVREDI
  5. PROCENA MOGUĆIH EFEКAТA КORIŠĆENjA PREDLOŽENOG RADA U PRIVREDI
  6. MIŠLjENjE PRIVREDNOG DRUŠТVA КOJE JE ZAINТERESOVANO ZA PRIMENU REZULТAТA PREDLOŽENOG
  7. RADA I RADNO ANGAŽOVANjE AUТORA ILI DRUGE OBLIКE PODSТICAJA AUТORA ZA DALjI RAD U ТOJ OBLASТI

Nekompletni predlozi neće biti uzeti u razmatranje.
Dodatne informacije i obaveštenja možete dobiti putem elektronske pošte: naucni.radovi@pks.rs
 

 

Obrazac - podaci o kandidatima