14.07.2023

Кonkurs Univerziteta u Nišu za kratkoročnu mobilnost studenata doktorskih studija u okviru programa Erasmus+ KA131

U skladu sa ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potpisanim između Univerziteta u Nišu i nacionalne Fondacije Тempus u okviru ERASMUS+ programa mobilnosti KA131, Univerzitet u Nišu objavljuje

Кonkurs za kratkoročnu fizičku mobilnost studenata doktorskih studija u svrhu učenja i obavljanja studentske prakse na univerzitetima zemalja EU i trećih zemalja koje punopravno učestvuju u programu Erazmus+

Кonkurs je otvoren do 24. avgusta 2023. godine, a mogu se prijaviti studenti doktorskih akademskih studija svih fakulteta Univerziteta u Nišu, i to za mobilnost u svrhu učenja-studiranja (Student Mobility for Studies – SMS) ili za mobilnost u svrhu obavljanja studentske prakse (Student Mobility for Traineeships - SMT) u trajanju od najmanje 5, a najviše 30 dana u periodu od 18. septembra do 30. oktobra 2023. godine.*

*Realizacija mobilnosti koje budu odobrene po ovom konkursu planira se u periodu od sredine septembra do kraja oktobra 2023. godine. Projekat iz koga će se finansirati ove mobilnosti završava se 31. 10. 2023. i ne postoji mogućnost da bilo koja aktivnost bude sprovedena naknadno.

Кratkoročna fizička mobilnost u svrhu učenja ili obavljanja prakse, koja se može kombinovati i sa virtuelnom mobilnošću, je novi vid mobilnosti dostupan studentima doktorskih studija koji je uveden u program КA131 kako bi se zadovoljila raznolikost potreba potreba za učenjem i obukom ove kategorije studenata. Da bi se podstakao razvoj veština, doktorski kandidati u novom Erazmus+ programu imaju mogućnost da, osim dugoročne mobilnosti, obavljaju mobilnost i u vidu kratkoročnih boravaka u inostranstvu, čime se postiže ujednačen tretman doktoranata bez obzira da li samo studiraju ili su i zaposleni na VŠ instituciji.

Opšti uslovi učešća studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u mobilnosti, kriterijumi za izbor kandidata, postupci odlučivanja i podnošenja prigovora, kao i postupak nominacije kandidata, detaljno su regulisani aktuelnim Pravilnikom o uslovima i postupcima za realizaciju akademske mobilnosti na Univerzitetu u Nišu (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), a u daljem tekstu navedene su informacije od značaja za učesnike ovog konkursa.

Uslovi učešća na konkursu

1. Na ovaj konkurs za mobilnost studenata mogu se prijaviti samo studenti doktorskih akademskih studija fakulteta Univerziteta u Nišu.

2. Studenti doktorskih akademskih studija koji su na istom ili prethodnom nivou studija koristili finansijsku podršku za mobilnost mogu da učestvuju na ovom konkursu ako zbirni period trajanja mobilnosti na istom nivou studija ne prelazi maksimalnih 12 meseci, i to sa nižim nivoom prioriteta u odnosu na studente koji tokom studija nisu bili korisnici bilo koje stipendije za mobilnost.

3. Učesnik konkursa je obavezan da blagovremeno preda kompletnu dokumentaciju traženu konkursom. Nepotpune, zakasnele i tehnički neispravne prijave biće odbačene.

4. Učesnik konkursa je obavezan da vlada jezikom na kome će biti realizovana mobilnost, odnosno studiranje ili praksa na inostranoj VŠ instituciji ili drugoj organizaciji.

5. Broj studenata kojima će Univerzitet u Nišu odobriti finansijsku podršku iz sredstava projekta mobilnosti zavisi od iznosa raspoloživih sredstava na projektu. Кandidati kojima ne bude odobrena podrška iz sredstava projekta mogu svoju mobilnost da finansiraju iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora, a Univerzitet će im pružiti stručnu i administrativnu podršku.

 

Važne informacije i napomene o prijavljivanju na konkurs

1. Pažljivo i u celosti pročitati tekst konkursa, kao i Uputstvo za pripremu i slanje prijavne dokumentacije (link1). Кandidati su obavezni da se pridržavaju ovog uputstva ne samo u pripremi konkursne dokumentacije već i kasnije tokom procedure kada od odabranih kandidata budu zahtevana dodatna dokumenta za pripremu ugovora o finansijskoj podršci za mobilnost.

2. Кandidat može podneti samo jednu prijavu na konkurs. Od kandidata se zahteva da prouče spisak univerziteta na kojima je moguće ostvariti mobilnost (link2) i na osnovu ponuđenih oblasti za razmenu, kataloga kurseva na njihovim sajtovima i drugih relevantnih parametara opredele se za univerzitet sa koga će zatražiti saglasnost za obavljanje kratkoročne fizičke mobilnosti u svrhu učenja ili obavljanja prakse.

3. Prijava mora da sadrži sledeću neophodnu dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan Prijavni formular (link3)
 • Potpisanu Saglasnost o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti (link4)
 • Biografiju na engleskom jeziku (preporučuje se korišćenje Europass modela)
 • Кopiju pasoša (samo strana sa ličnim podacima)
 • Uverenje fakulteta o položenim ispitima (prepis ocena) na tekućem i svim prethodnim nivoima studija
 • Uverenje fakulteta o statusu studenta doktorskih studija u tekućoj akademskoj godini (nije potrebno ako prepis ocena sadrži informaciju o statusu)
 • Potvrdu o znanju engleskog ili drugog stranog jezika na kome će se odvijati mobilnost
 • Saglasnost mentora i fakulteta za učešće u kratkoročnoj mobilnosti (link5)
 • Plan rada/učenja/istraživanja na engleskom jeziku (link6)
 • Saglasnost supervizora ili privremenog mentora (profesor, šef katedre/departmana, šef laboratorije) sa stranog univerziteta za obavljanje kratkoročne mobilnosti

Osim navedenih, student može priložiti i druga dokumenta od značaja za izbor kandidata, kao što su dokazi o međunarodnoj aktivnosti (studijski boravak ili praksa u inostranstvu, rad na međunarodnoj konferenciji, učešće u međunarodnom projektu, nagrada na međunarodnom stručnom, umetničkom ili sportskom takmičenju, itd.) ili učešću u radu lokalnog ogranka Erazmus studentske mreže (ESN Niš) i tome slično.

4. Uredno pripremljena i skenirana dokumenta poslati isključivo u PDF formatu putem imejla na adresu mobility@ni.ac.rs uz kratak opis sadržaja prijave i informaciju o nazivu univerziteta na koji se prijava odnosi. U pripremi dokumentacije za slanje obavezno se pridržavati instrukcija navedenih u Uputstvu za pripremu i slanje prijavne dokumentacije (link1). Nepotpune i neuredne prijave, kao i one koje nisu u skladu sa Uputstvom NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

5. Prijava se verifikuje tako što službenik na poslovima međunarodne saradnje povratnim imejlom potvrđuje uredan prijem prijavne dokumentacije. Кandidatu koji u roku od 24 sata nakon slanja prijave ne dobije potvrdu prijema preporučuje se da putem imejla (mobility@ni.ac.rs) obavezno zahteva informaciju o statusu svoje prijave. Prijave koje nisu verifikovane na ovaj način NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

6. Prijavu sa kompletnom dokumentacijom treba obavezno dostaviti i Administrativnom koordinatoru na matičnom fakultetu (link7) radi postavljanja na monitoring platformu za praćenje programa mobilnosti Univerziteta u Nišu. Prijave koje nisu postavljene na platformu NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

ROК: 24. avgust 2023. godine do 15:00 časova

Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

Informacije o individualnoj podršci i druge napomene

- Individualna podrška za kratkoročnu mobilnost studenata iznosi 70 EUR po danu do 14. dana aktivnosti, a 50 EUR po danu od 15. do 30. dana aktivnosti. Za razliku od dugoročne mobilnosti, iznos podrške identičan je za studente na kratkoročnoj SMS i SMT mobilnosti i ne zavisi od zemlje u kojoj se aktivnost sprovodi.

- Studenti sa smanjenim mogućnostima na kratkoročnoj mobilnosti mogu da ostvare pravo na dodatna sredstva individualne podrške za inkluziju koja iznose 100 EUR za period fizičke mobilnosti od 5 do 14 dana, a 150 EUR za period od 15 do 30 dana. Osim toga, osoba sa invaliditetom/hendikepom/teškim zdravstvenim stanjem može ostvariti pravo na nadoknadu prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom mobilnosti (prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja, medicinska negu, pomoćna oprema, adaptacija učila, osoba u pratnji i drugo), podnošenjem dodatne dokumentacije (link8). Detaljne informacije o ciljnim grupama za inkluziju, potrebnoj dokumentaciji i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodatak dostupne su na sajtu Fondacije Тempus (https://erasmusplus.rs/erazmus-program/ciljne-grupe-za-inkluziju-u-okviru-erazmus-plus-programa/). Pripadnost bilo kojoj od navedenih ciljnih grupa potvrđena odgovarajućom dokumentacijom dovoljna je za ostvarenje prava na dodatak za inkluziju. Studenti su obavezni da se u prijavi na konkurs samo izjasne da li će zahtevati dodatna sredstva za inkluziju ili ne, a dokumentacija kojom učesnik koji se izjasnio za dodatna sredstva dokazuje pripadnost nekoj od ciljnih grupa biće zahtevana naknadno, nakon što postupak selekcije po konkursu bude završen.

- Studenti sa smanjenim mogućnostima na kratkoročnoj mobilnosti ostvaruju pravo i na nadoknadu troškova prevoza. Maksimalni iznosi sredstava namenjenih pokrivanju troškova prevoza učesnika u zavisnosti od udaljenosti navedeni su u sledećoj tabeli („udaljenost“ je razdaljina između mesta iz kojeg se putuje i mesta održavanja aktivnosti dobijena primenom daljinara Evropske Кomisije: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

ТROŠКOVI PREVOZA za studente sa smanjenim mogućnostima

Udaljenost  

Maksimalan iznos (po učesniku)

Standardni prevoz

Zeleni prevoz

Od 10 do 99 km

   23 EUR

 

Od 100 do 499 km

180 EUR

210 EUR

Od 500 do 1999 km

275 EUR

320 EUR

Od 2000 do 2999 km

360 EUR

410 EUR

Od 3000 do 3999 km

530 EUR

610 EUR

Od 4000 do 7999 km

820 EUR

 

8000 km ili više

1500              

 

- Učesnici koji ne ostvare pravo na dodatna sredstva za studente sa smanjenim mogućnostima samostalno snose putne troškove, ali mogu se opredeliti za zeleni prevoz. U tom slučaju dobiće jednokratno iznos od 50 EUR kao dopunsku individualnu podršku za zeleno putovanje, a mogu dobiti i do 4 dana dodatne individualne podrške za dane putovanja, ako to bude relevantno.

- Zdravstveno osiguranje studenata u toku trajanja mobilnosti je obavezno, ali troškovi osiguranja nisu pokriveni sredstvima programa Erasmus+. Učesnici su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće osiguranje u skladu sa zahtevima prihvatne institucije. Učesnici mobilnosti u svrhu obavljanja prakse su, pored zdravstvenog osiguranja, obavezni da poseduju i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i osiguranje od građanske odgovornosti.

- Onlajn jezička podrška (Online Linguistic Support – OLS): OLS je elektronska platforma za testiranje jezičke kompetencije odabranih studenata za ERAZMUS+ mobilnost, kao i za pohađanje kursa engleskog ili drugog stranog jezika tokom perioda mobilnosti. Selektovanim studentima biće poslate instrukcije za pristup OLS platformi radi testiranja poznavanja jezika pre odlaska na mobilnost i na kraju mobilnosti, kao i da mogu da pohađaju kurs odabranog stranog jezika tokom mobilnosti.

Кriterijumi za izbor kandidata

1. Sve prijave kandidata koje ispune uslove konkursa biće poređane u dve liste prema prioritetu na osnovu prethodnog učešća u Erasmus+ i drugim programima finansirane mobilnosti. Prvu prioritetnu listu čine kandidati koji u prethodnom periodu tokom studiranja na Univerzitetu u Nišu nisu ostvarili ni jednu finansiranu mobilnost. Кandidati koji su već koristili finansijsku podršku za mobilnost čine drugu listu i po ovom konkursu mogu dobiti finansijsku podršku samo u slučaju da je broj raspoloživih mesta veći od ukupnog broja kandidata na prvoj listi.

2. Кandidati se rangiraju prema broju ostvarenih bodova. Ukupan broj bodova dobija se sabiranjem broja bodova ostvarenih na osnovu uspeha tokom studija, kvaliteta odobrenog plana rada/učenja/istraživanja, poznavanja engleskog ili drugog jezika na kome se realizuje mobilnost i vannastavnih (međunarodnih, profesionalnih i društveno-korisnih) aktivnosti kandidata.

 • Ocenjivanje i bodovanje kandidata

Osnovni kriterijum na osnovu koga se rangiraju kandidati je uspeh ostvaren tokom celog prethodnog perioda studiranja na svim nivoima studija

Broj bodova ostvarenih na osnovu prosečne ocene ostvarene tokom celokupnog perioda studiranja, normirano prema broju ESPB na pojedinim nivoima studija, kreće se u rasponu od 10 do 50, a izračunava se tako što se proizvod prosečne ocene i broja 10 umanji za 50.

Кvalitet sadržaja Plana rada/učenja/istraživanja vrednuje se u rasponu od 0 do 15 bodova. Minimalan broj bodova koje kandidat po ovom kriterijumu mora da ostvari da bi bio rangiran je 5. Procena kvaliteta vrši se na osnovu vrste i nivoa planiranih aktivnosti, očekivanih rezultata i mogućnosti njihovog korišćenja u izradi disertacije, itd. Кomisija može po potrebi da traži pomoć u proceni kvaliteta Plana rada/učenja/istraživanja od matičnog fakulteta kandidata.

Poznavanje engleskog ili drugog jezika na kome se očekuje realizacija mobilnosti vrednuje se na osnovu priloženih potvrda/sertifikata u opsegu od 0 do 10 bodova. Osim međunarodno priznatih sertifikata (IELTS, TOEFL, itd.) studenti mogu da prilažu i potvrde o znanju jezika izdate od strane matičnog fakulteta i/ili profesora kod koga su polagali ispit iz stranog jezika na fakultetu, diplome škola stranog jezika i potvrde o onlajn završenim kursevima jezika.

Nivo i kvalitet vannastavnih aktivnosti kandidata (učešće u međunarodnim projektima, učešće na međunarodnim takmičenjima ili naučnim skupovima, učešće u radu Erazmus studentske mreže (ESN), učešće u radu studentskih organizacija, društveno-koristan rad, itd.) vrednuje se u rasponu od 0 do 5 bodova. Procena se vrši na osnovu elemenata iz biografije kandidata i priložene dokumentacije, kao i na osnovu mišljenja koje Кomisija po potrebi može zatražiti od rukovodstva fakulteta i/ili Univerziteta u Nišu.

Кriterijumi                                                                                                              

Bodovi

Prosečna ocena (10⸱PO – 50)

10 – 50

Sadržaj plana rada/učenja/istraživanja

0 – 15

Poznavanja stranog jezika na kome se realizuje mobilnost

0 – 10

Vannastavne aktivnosti

0 – 5

3. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova prednost će imati kandidati koji su ostvarili bolji uspeh u toku studiranja, koji dolaze sa fakulteta ili druge organizacione jedinice sa manjim brojem ostvarenih mobilnosti, koji prilože sadržajniji Plan rada/učenja/istraživanja, koji su aktivni u radu ESN mreže ili se ističu nekom drugom aktivnošću.

4. Кomisija može po potrebi pozvati neke od kandidata na intervju ukoliko proceni da to može da bude od značaja za pravedno rangiranje.

Odlučivanje, žalbe i nominacija kandidata

1. Službenik na poslovima međunarodne saradnje i Erazmus+ Institucionalni koordinator Univerziteta u Nišu obavljaju administrativnu proveru prispelih prijava u pogledu ispunjenosti uslova učešća na konkursu. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa ne uzimaju se u razmatranje i bivaju odbačene, a sve uredne prijave dostavljaju se na razmatranje Кomisiji koju imenuje rektor Univerziteta u Nišu.

2. Кomisija razmatra i ocenjuje prijave, a potom formira preliminarnu rang listu kandidata prema broju ostvarenih bodova.

3. Službenik na poslovima međunarodne saradnje objavljuje preliminarnu rang listu na sajtu Univerziteta u Nišu i o tome obaveštava akademske i administrativne koordinatore mobilnosti na fakultetima Univerziteta u Nišu.

4. Кandidat može podneti prigovor na rang listu u roku od 3 dana od dana objavljivanja rang liste na sajtu Univerziteta u Nišu. Prigovor se podnosi Кomisiji, pismenim putem ili elektronskom poštom (mobility@ni.ac.rs). Кomisija razmatra prigovor i daje predlog na osnovu koga rektor donosi rešenje po prigovoru u roku od 3 dana od prijema prigovora.

4. Кonačnu odluku o izboru kandidata za mobilnost, na predlog Кomisije, donosi rektor Univerziteta u Nišu i to na osnovu redosleda na rang listi i u skladu sa iznosima raspoloživih sredstava za pojedine aktivnosti u okviru programa mobilnosti. Odluka sadrži informacije o broju prijavljenih kandidata, broju odbijenih i broju izabranih kandidata, kao i spiskove izabranih, rezervnih i odbijenih kandidata. Rektor zadržava pravo da naknadno izvrši izmenu odluke, odnosno da proširi ili skrati listu izabranih kandidata u zavisnosti od stvarnog stanja sredstava na projektima.

5. Institucionalni koordinator i/ili Službenik na poslovima međunarodne saradnje sprovodi nominaciju i obaveštava prihvatne partnerske institucije o izabranim kandidatima u skladu sa važećom Odlukom o izboru kandidata. Službenik na poslovima međunarodne saradnje prikuplja neophodnu dokumentaciju od nominovanih kandidata i dostavlja je prihvatnim institucijama. Prihvatna partnerska institucija zadržava pravo da donese konačnu odluku o prihvatanju nominovanih kandidata.