19.09.2023

Obaveštenje o odbrani doktorata - Marko Nikolić

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Uporedne karakteristike populacija šumske kornjače (Testudo hermanni Gmelin) u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji sa aspekta strukture, izbora staništa i antropogenog uticaja“ zakazana 29.09.2023. u 12 časova.

Mesto odbrane: PMF-Niš, Svečana sala, ul. Višegradska 33.

Кomisija za ocenu i odbranu:

  1. Dr Dragana Stojadinović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu,
  2. Dr Jelka Crnobrnja-Isailović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu,
  3. Dr Ana Golubović, docent Biološkog fakulteta u Beogradu,
  4. Dr Bojan Zlatković, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu,
  5. Dr Slaviša Stamenković, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.