27.09.2023

Obaveštenje o odbrani doktorata - Vuk Vujović

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Dinamika nekih stohastičkih modela širenja bolesti“ zakazana 03.10.2023. u 12 časova.

Mesto odbrane: PMF-Niš, Svečana sala, ul. Višegradska 33.

Кomisija za ocenu i odbranu:

  1. dr Marija Milošević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu u Nišu, predsednik,
  2. dr Dragana Valjarević, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Кosovskoj Mitrovici, član,
  3. dr Jasmina Đorđević, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, član,
  4. dr Marija Кrstić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakultetau Nišu, mentor.