28.09.2023

OBAVEŠТENjE O UVOĐENjU DODAТNOG ТERMINA ZA POLAGANjE ISPIТA U ISPIТNOM ROКU OКТOBAR 2

Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta je na sednici održanoj 27.09.2023. donelo odluku o uvođenju dodatnog termina za polaganje ispita u ispitnom roku Oktobar 2.

Prijava ispita je od 6. oktobra do 8. oktobra 2023.

Dodatni termin za polaganje do 2 ispita je u periodu od 10. oktobra do 12. oktobra. O rasporedu polaganja ispita, studenti će biti naknadno obavešteni.

Naknada za prijavljivanje ispita definisana je Pravilnikom o visini školarine, administrativnih i drugih usloga na PMF-u u Nišu.

Nastava u šk. 2023/24, koja počinje u ponedeljak 9. oktobra 2023. za drugu i treću godinu OAS, kao i za drugu godinu MAS, odvijaće se regularno po utvrđenom planu.

Sve predispitne obaveze koje su planirane od strane predmetnih nastavnika (prisustvo nastavi, izrada vežbi i slično) odvijaće se po utvrđenom programu i rasporedu. Shodno tome, studenti treba da usklade svoje obaveze na predmetima koje pohađaju sa obavezama koje imaju u vezi polaganja završnih ispita.

Studenti koji će se upisati nakon ovog dodatnog termina ispitnog roka Oktobar 2 u obavezi su da prate nastavu i učestvuju u njenoj realizaciji.

Dokument