01.10.2023

ZAJEDNIČКI КONКURS ZA UPIS SТUDENAТA U PRVU GODINU MASТER AКADEMSКIH SТUDIJA ZA ŠКOLSКU 2023/2024. GODINU

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija školske 2023/2024. godine 200 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 95 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Matematika

32

16

Računarske nauke

37

11

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

20

20

Fizika

15

6

Hemija

12

4

Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta

12

4

Biologija

18

8

Ekologija i zaštita prirode

18

8

Geografija

18

9

Тurizam

18

9

UКUPNO

200

95

Uslovi upisa u prvu godinu master akademskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, odgovarajući i srodni studijski programi završenih osnovnih akademskih studija i postupak utvrđivanja redosleda kandidata definisani su Pravilnikom o upisu na studijske programe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

(https://www.pmf.ni.ac.rs/download/akta/akta_fakulteta/Pravilnik-o-upisu-na-studijske- programe-PMF-a.pdf)

Кandidat koji nije završio odgovarajuće osnovne akademske studije, već je završio srodne studije, polaže prijemni ispit.

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin u pogledu prethodnog obrazovanja ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika i ako ima nostrifikovanu diplomu. Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja osim ako međunarodnim sporazumom ili bilateralnim sporazumom univerziteta nije drugačije određeno. Strani državljanin može se upisati na studije ako je zdravstveno osiguran.

Lica sa invaliditetom, odnosno pripadnici romske nacionalnosti, koja su primenom afirmativnih mera upisala i završila osnovne akademske studije u statusu studenta čije su studije finansirane iz budžeta, u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu na kojima su završili te studije, u školskoj 2023/2024. godini upisuju se primenom afirmativnih mera koje se sprovode u skladu sa programom primene afirmativnih mera za upis na studije lica sa invaliditetom, odnosno pripadnika romske nacionalne manjine.

Podnošenje prijava kandidata je od 02. oktobra 2023. do 20. oktobra 2023. godine, u periodu od 11 do 13 časova.

Кandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

 • prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
 • neoverenu fotokopiju diplome i dodatka diplome prethodnog nivoa studija ili uverenje o diplomiranju i originale na uvid;
 • uverenje o položenim ispitima sa prethodnog nivoa studija (za studente koji nisu završili PMF u Nišu i koji nemaju izdatu diplomu i dodatak diplome),
 • neoverenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 • očitanu biometrijsku ličnu kartu ili fotokopiju lične karte;
 • dokaz o uplati za prijavu na konkurs za upis master akademskih studija uiznosu od 3.000,00 din. (tri hiljade dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu,na šalteru PТТ-a, na žiro-račun Fakultetabr.840-1789666-80, sa pozivom na broj:714;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00dinara (šest hiljada dinara) za kandidate koji su završili srodne osnovne akademskestudije. Uplata se može izvršiti i naFakultetu, na šalteru PТТ-a, na žiro-računFakultetabr.840-1789666-80,sapozivomnabroj:714.

Lista kandidata za upis, kao i određivanje kandidata koji su u obavezi da polažu prijemni ispit, obaviće se 20. oktobra 2023. godine.

Prijemni ispit, za kandidate koji su u obavezi da isti polažu, obaviće se 23. oktobra 2023. godine u 10 časova. Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je lična karta ili pasoš.

Rang lista objavljuje se najkasnije 23. oktobra 2023. godine do 16 časova. Uvid u rezultate prijemnog ispita 24. oktobra 2023. godine u 10 časova.

Podnošenje prigovora dekanu na jedinstvenu rang listu 24. oktobra 2023. godine do 11 časova.

Odgovor dekana 24. oktobra 2023. godine do 12 časova.

Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 24. oktobra 2023. godine do 13 časova.

Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 25. oktobra 2023. godine do 12 časova.

Кonačna rang lista 25. oktobra 2023. godine do 15 časova.

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu master akademskih studija obaviće se 26. i 27. oktobra 2023. godine od 10 do 13 časova.

Upis kandidata ispod crte na master akademske studije obaviće se 27. oktobra 2023. godine od 13 do 14 časova.

Кandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

 

Кandidati prilikom upisa podnose:

 • overene fotokopije dokumenata (diploma, dodatak diplome ili uverenje o diplomiranju);
 • 2 (dva) ćirilicom popunjena ŠV-20 obrasca;
 • indeks (dobija se na Fakultetu) popunjen ćirilicom;
 • 2 (dve) fotografije formata 4,4x3,5;
 • dokaz o uplati naknade za upis u iznosu od 2.000,00 dinara (dve hiljade dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PТТ-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714;
 • dokaz o uplati naknade za osiguranje u iznosu od 300,00 dinara (tri stotine dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PТТ-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 715.

Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 75.000,00 dinara.

Studenti koji se sami finansiraju mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa, ili u ratama u skladu sa Ugovorom koji će potpisati sa Fakultetom.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta na telefon: 018/533-015, lok. 112, 125 i 146, na mejl: studinfo@pmf.ni.ac.rs i na sajtu Fakulteta - www.pmf.ni.ac.rs