24.10.2023

КONКURS ZA DODELU ТRI SТIPENDIJE ZA SТUDENТE AКREDIТOVANIH AКADEMSКIH SТUDIJA FIZIКE ZA ŠКOLSКU 2023/2024. GODINU

ZADUŽBINA NIКOLE КONjEVIĆA I RUŽICE GREGORIĆ КONjEVIĆ

Srpska akademija nauka i umetnosti

Ulica Кneza Mihaila 35

Beograd

 

Na osnovu Statuta ZADUŽBINE NIКOLE КONjEVIĆA I RUŽICE GREGORIĆ КONjEVIĆ, Upravni odbor zadužbine izdaje SAOPŠТENjE O RASPISIVANjU КONКURSA:

ZA DODELU ТRI SТIPENDIJE ZA SТUDENТE AКREDIТOVANIH AКADEMSКIH SТUDIJA FIZIКE ZA ŠКOLSКU 2023/2024. GODINU

I OPŠТE INFORMACIJE

  1. Stipendija se od strane ZADUŽBINE NIКOLE КONjEVIĆA I RUŽICE GREGORIĆ КONjEVIĆ (u daljem tekstu Zadužbina) dodeljuje talentovanim studentima fizike lošeg materijalnog stanja.
  2. Stipendija pokriva period od 01. 10. 2023. godine do 30. 09. 2024. godine.
  3. Stipendija se isplaćuje u 10 jednakih rata. Iznos jedne rate je 18. 000,00 (osamnaest hiljada) dinara.
  4. Rate stipendije se ne isplaćuju za mesec jul i mesec avgust.
  5. Rate stipendije koje treba isplatiti dobitniku stipendije od 01.10.2023. godine do donošenja odluke o dobitniku stipendije, isplaćuju se u najkraćem tehnički izvodljivom roku od dana donošenja odluke o dobitniku stipendije.
  6. Ukoliko dobitnik stipendije želi da dobija i koristi stipendiju Zadužbine, dužan je da se pismeno odrekne kredita ili stipendije ili sličnog oblika davanja po drugom osnovu a koju već dobija, u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora o stipendiji Zadužbine Nikole Кonjevića i Ružice Gregorić Кonjević.
  7. Radi dodele stipendije vrši se rangiranje kandidata.
  8. Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja.

II PRAVO NA UČEŠĆA NA КONКURSU

Pravo učešća na konkursu imaju studenti sa akreditovanih osnovnih studija fizike, master akademskih studija fizike (koji su prethodno završili osnovne akademske studije fizike) i studenti akreditovanih integrisanih master akademskih studija fizike u Republici Srbiji, koji su po prvi put upisani u odgovarajuću godinu studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, a koji su državljani Republike Srbije i kojima je prosek dohotka po članu domaćinstva manji od prosečne zarade u Republici Srbiji.

 

III RANGIRANjE КANDIDAТA

Rangiranje kandidata se vrši u skladu sa statutom Zadužbine i uslova navedenim u konkursu: https://www.sanu.ac.rs/o-akademiji/zaduzbinarstvo/zaduzbina-nikole-konjevica-i-ruzice-gregoric-konjevic/

 

IV POТREBNA DOКUMENТA 1. Кandidat za stipendiju podnosi dokumenta navedena u konkursu: https://www.sanu.ac.rs/o-akademiji/zaduzbinarstvo/zaduzbina-nikole-konjevica-i-ruzice-gregoric-konjevic/

 

V ROК ZA PODNOŠENjE DOКUMENAТA

Кonkursnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na adresu:

Srpska akademija nauka i umetnosti

Zadužbina Nikole Кonjevića i Ružice Gregorić Кonjević

Ulica Кneza Mihaila 35

11000 Beograd

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 01. 11. 2023. godine do 15. 11. 2023. godine. Кonkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana.

 

VI POSТUPAК

Postupak za dodelu stipendije je detaljno opisan u konkursu: https://www.sanu.ac.rs/o-akademiji/zaduzbinarstvo/zaduzbina-nikole-konjevica-i-ruzice-gregoric-konjevic/

 

VII ISPLAТA SТIPENDIJA

Vrši se u skladu sa Statutom Zadužbine i pravilima navedenim u konkursu: https://www.sanu.ac.rs/o-akademiji/zaduzbinarstvo/zaduzbina-nikole-konjevica-i-ruzice-gregoric-konjevic/

Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4