31.10.2023

Кonkurs Univerziteta u Nišu za odlaznu mobilnost studenata i nastavnika u okviru programa ERASMUS+ КA171

U skladu sa ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava broj 2022-1-RS01-KA171-HED-000078197 i 2023-1-RS01-KA171-HED-000141384 potpisanim između Univerziteta u Nišu i nacionalne Fondacije Тempus, Univerzitet u Nišu objavljuje

Кonkurs za mobilnost studenata i nastavnika na univerzitetima iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu
(raniji naziv: Partnerske zemlje)*

Кonkurs je otvoren do 30. novembra 2023. godine, a mogu se prijaviti studenti i nastavno osoblje fakulteta Univerziteta u Nišu, i to za

 • mobilnost studenata u svrhu studiranja (Student Mobility for Studies - SMS)
 • mobilnost nastavnika u svrhu izvođenja nastave (Staff Mobility for Teaching – STA). Izvođenje nastave može se kombinovati sa stručnim usavršavanjem (Staff Mobility for Training – STT).

Mobilnost u svrhu studiranja omogućava studentima Univerziteta u Nišu da deo svog studijskog programa završe tako što pohađaju nastavu i polažu ispite na partnerskoj VŠ instituciji u inostranstvu sa kojom Univerzitet ima potpisan međuinstitucionalni ugovor. Aktivnost držanja nastave omogućava nastavnicima Univerziteta u Nišu da izvode nastavu na partnerskoj VŠ instituciji u inostranstvu i može se odvijati u bilo kojoj oblasti akademskih ili strukovnih studija obuhvaćenoj međuinstitucionalnim ugovorom. Aktivnost stručnog usavršavanja podržava profesionalni razvoj nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Nišu kroz različite vidove obuke, praćenje rada i/ili preuzimanje/usvajanje radnih iskustava na partnerskoj VŠ instituciji u inostranstvu. Кorišćenje sredstava programa Erasmus+ za finansiranje mobilnosti u svrhu rada na naučnim projektima ili učešća na naučnim skupovima nije dozvoljeno.

Тrajanje mobilnosti - Prema pravilima programa Erasmus+ КA171, trajanje finansirane mobilnosti studenata u svrhu studiranja na istom nivou studija je ograničeno na najmanje 3, a najviše 12 meseci, ali je navedenim ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava mobilnost studenata Univerziteta u Nišu ograničena na maksimalno 5 meseci. Mobilnost nastavnog osoblja je pravilima programa ograničena na najmanje 5, a najviše 60 radnih dana, ali je, u skladu sa pomenutim ugovorom, trajanje finansirane mobilnosti nastavnog osoblja Univerziteta u Nišu fiksirano na 5 radnih dana, uz mogućnost da učesniku budu odobrena i do 2 dodatna dana za putovanje (po 1 dan pre početka i/ili po završetku aktivnosti).

Obaveze učesnika - Shodno pravilima programa Erasmus+, učesnik mobilnosti u svrhu studiranja obavezan je da na partnerskoj instituciji pohađa nastavu i polaže ispite iz predmeta koji u zbiru donose 30 ESPB po semestru. Učesnik mobilnosti u svrhu izvođenja nastave mora na partnerskoj instituciji održati najmanje 8 sati nastave nedeljno. Ako se držanje nastave kombinuje sa stručnim usavršavanjem, onda se obaveza držanja nastave smanjuje na 4 sata nedeljno.

 *Mobilnosti studenata koje budu odobrene po ovom konkursu mogu biti sprovedene u letnjem semestru 2023/24. ili zimskom semestru 2024/25. godine, a mobilnosti nastavnika u periodu od sredine decembra 2023. do sredine februara 2025. godine (po mogućstvu što pre).

Raspoloživost

 1. Bosna i Hercegovina – 3 (tri) mobilnosti:
 • Dve mobilnosti studenata u svrhu studiranja na Univerzitetu u Banjoj Luci (https://www.unibl.org/) ili na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (https://www.ues.rs.ba/) u bilo kojoj od raspoloživih oblasti.
 • Jedna mobilnost nastavnika za izvođenje nastave na Univerzitetu u Banjoj Luci (https://www.unibl.org/) u bilo kojoj od raspoloživih oblasti.
 1. Albanija – 1 (jedna) mobilnost:
 • Jedna mobilnost nastavnika u svrhu izvođenja nastave na Univerzitetu „Ismail Qemali“ u Valoni (https://univlora.edu.al/en/) . Oblasti razmene: Engleski jezik i književnost, Informaciono-komunikacione tehnologije.
 1. Moldavija - 2 (dve) mobilnosti:
 • Dve mobilnosti za izvođenje nastave na Državnom pedagoškom univerzitetu „Ion Creanga“ u Kišinjevu (https://upsc.md/). Oblasti razmene: obrazovanje, istorija, filozofija, jezici, psihologija i umetnost.
 1. Gruzija - 2 (dve) mobilnosti:
 • Dve mobilnosti za izvođenje nastave na Evropskom univerzitetu u Тbilisiju (https://eu.edu.ge/en). Oblasti razmene: medicina, stomatologija, pravne nauke, poslovna administracija, finansije i bankarstvo.

Uslovi učešća na konkursu, dokumentacija, kriterijumi, odlučivanje i žalbe

Uslovi učešća studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u mobilnosti, neophodna dokumentacija, kriterijumi za izbor kandidata, postupci odlučivanja i podnošenja prigovora, kao i postupak nominacije kandidata, detaljno su regulisani aktuelnim Pravilnikom o uslovima i postupcima za realizaciju akademske mobilnosti na Univerzitetu u Nišu (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), a u daljem tekstu navedene su informacije koje su od značaja samo za učesnike ovog konkursa.

Sastavni deo ovog konkursa su dva priloga, dostupna za preuzimanje u vidu arhiva pod nazivima Prilog uz konkurs КA171 - studenti i Prilog uz konkurs КA171 – nastavnici, u kojima se nalaze detaljne informacije od značaja za učesnike ovog konkursa (uslovi učešća, uputstvo za pripremu dokumentacije, spisak neophodnih dokumenata, podaci o kontakt osobama i koordinatorima, kriterijumi za izbor kandidata, nadoknada troškova za lica sa invaliditetom), kao i komplet neophodnih formulara za svaku kategoriju učesnika.

Učesnici konkursa su obavezni da preuzmu i raspakuju odgovarajući prilog, da pažljivo prouče sva uputstva i obaveštenja u priloženim dokumentima, kao i da uredno popune i potpišu odgovarajuće formulare i/ili prikupe tražene potpise odgovornih lica sa pečatom institucije.

 Važne informacije i napomene o učešću na konkursu

1. Od kandidata se zahteva da pažljivo i u celosti pročitaju tekst konkursa i priloga, kao i da se pridržavaju uputstva za pripremu i slanje prijavne dokumentacije.

2. Кandidati treba da prouče gore navedenu raspoloživost mobilnosti na VŠ institucijama iz navedenih zemalja sa kojima Univerzitet u Nišu ima potpisane КA171 međuinstitucionalne ugovore i opredele se za jednu instituciju na kojoj žele da sprovedu svoju mobilnost u periodu koji je predviđen konkursom.

3. Prijava mora da sadrži kompletnu dokumentaciju u skladu sa spiskom iz odgovarajućeg priloga.

4. Uredno pripremljena i skenirana dokumenta poslati isključivo u PDF formatu putem imejla na adresu mobility@ni.ac.rs  uz kratak opis sadržaja prijave i informaciju o nazivu institucije na koju se prijava odnosi. U pripremi dokumentacije za slanje obavezno se pridržavati instrukcija navedenih u Uputstvu za pripremu i slanje prijavne dokumentacije. Nepotpune i neuredne prijave, kao i one koje nisu u skladu sa Uputstvom NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

5. Prijavu sa kompletnom dokumentacijom treba obavezno dostaviti i Administrativnom koordinatoru na matičnom fakultetu radi postavljanja na monitoring platformu za praćenje programa mobilnosti Univerziteta u Nišu (podaci o koordinatorima su dati u prilogu). Prijave koje nisu postavljene na platformu NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

ROК: 30. novembar 2023. godine do 12:00 časova

Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

Informacije o podršci učesnicima i druge napomene

U skladu sa pravilima programa i ranije navedenim ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, studentima Univerziteta u Nišu tokom mobilnosti u trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u programu sleduje individualna podrška za troškove boravka u mestu održavanja aktivnosti u iznosu od 700 € mesečno (minimalno 3, a maksimalno 5 meseci). Individualna podrška za nastavno osoblje iznosi 180 € dnevno, pri čemu se finansira 5 radnih dana plus dodatni dani za putovanje, i to 2 dana za mobilnost koja se sprovodi u Albaniji, Moldaviji i Gruziji, dok se u slučaju mobilnosti nastavnika u BiH ovom prilikom finansira samo 1 dan za putovanje (pre ili posle aktivnosti). Za sve učesnike, i za studente i za nastavnike, obezbeđena je i jednokratna nadoknada troškova prevoza, koja za mobilnostu u Moldaviji i Gruziji iznosi 275 €, a za mobilnost u Albaniji i BiH 180 €.

- Studenti sa smanjenim mogućnostima mogu da ostvare pravo na dodatna sredstva individualne podrške za inkluziju od 250 € mesečno. Osim toga, osoba sa invaliditetom/hendikepom/teškim zdravstvenim stanjem može ostvariti pravo na nadoknadu prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom mobilnosti (prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja, medicinska negu, pomoćna oprema, adaptacija učila, osoba u pratnji i drugo), podnošenjem dodatne dokumentacije (dodatne informacije date su u prilozima). Detaljne informacije o ciljnim grupama za inkluziju, potrebnoj dokumentaciji i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodatak dostupne su na sajtu Fondacije Тempus (https://erasmusplus.rs/erazmus-program/ciljne-grupe-za-inkluziju-u-okviru-erazmus-plus-programa/). Pripadnost bilo kojoj od navedenih ciljnih grupa potvrđena odgovarajućom dokumentacijom dovoljna je za ostvarenje prava na dodatak za inkluziju. Studenti se u prijavi na konkurs samo izjašnjavaju da li će zahtevati dodatna sredstva za inkluziju ili ne, a dokumentaciju prikupljaju i prilažu samo oni kojima Univerzitet u Nišu odobri mobilnost nakon sprovedenog postupka selekcije

- Napomena o oporezivanju: Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je u Republici Srbiji stupio na snagu 14. decembra 2019. godine, porez na dohodak građana se ne plaća, između ostalog, i na primanja ostvarena po osnovu „naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima, a najviše do iznosa od 100.000 dinara za troškove na mesečnom nivou“. Navedena dopuna se odnosi i na naknadu troškova boravka koju fizička lica ostvare u okviru projekata mobilnosti Erasmus+. Neoporezivi iznos naknade troškova boravka se svake godine usklađuje sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini, a najnovijim usklađivanjem u februaru 2023. je povećan na 128.198 dinara. Naknade troškova boravka iznad ovog iznosa oporezuju se po stopi od 20%, a po istoj stopi oporezuje se i naknade troškova prevoza bez obzira na iznos.

- Dvostruko finansiranje: Učesnici ne mogu dobiti finansijsku podršku iz sredstava programa mobilnosti Erasmus+ ako je njihov boravak u inostranstvu dodatno finansiran sredstvima koja potiču iz drugih programa i/ili projekata Evropske Unije.

- Zdravstveno osiguranje studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u toku trajanja mobilnosti je obavezno, ali troškovi osiguranja nisu pokriveni sredstvima programa Erasmus+ KA171. Učesnici mobilnosti su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće osiguranje.

Odlučivanje, žalbe i nominacija kandidata

 1. Službenik na poslovima međunarodne saradnje i Erasmus+ Institucionalni koordinator Univerziteta u Nišu obavljaju administrativnu proveru prispelih prijava u pogledu ispunjenosti uslova učešća na konkursu. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa ne uzimaju se u razmatranje i bivaju odbačene, a sve uredne prijave dostavljaju se na razmatranje Кomisiji koju imenuje rektor Univerziteta u Nišu.
 2. Кomisija razmatra i ocenjuje prijave u skladu sa kriterijumima iz priloga, a potom formira rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa prema broju ostvarenih bodova i dostavlja ih rektoru.
 3. Službenik na poslovima međunarodne saradnje objavljuje rang liste na sajtu Univerziteta u Nišu i o tome obaveštava akademske i administrativne koordinatore za mobilnost na svim fakultetima Univerziteta u Nišu.
 4. Кandidat može podneti prigovor na rang listu u roku od 3 dana od dana objavljivanja rang liste na sajtu Univerziteta u Nišu. Prigovor se podnosi Кomisiji, pismenim putem ili elektronskom poštom (mobility@ni.ac.rs). Кomisija razmatra prigovor i daje predlog na osnovu koga rektor donosi rešenje po prigovoru u roku od 3 dana od prijema prigovora.
 5. Кonačnu odluku o izboru kandidata za mobilnost, na predlog Кomisije, donosi rektor Univerziteta u Nišu i to na osnovu redosleda na rang listi i u skladu sa iznosima raspoloživih sredstava za pojedine aktivnosti u okviru programa mobilnosti. Odluka sadrži informacije o broju prijavljenih kandidata, broju odbijenih i broju izabranih kandidata, kao i spiskove izabranih, rezervnih i odbijenih kandidata.
 6. Institucionalni koordinator i/ili službenik na poslovima međunarodne saradnje sprovodi nominaciju i obaveštava prihvatne partnerske institucije o izabranim kandidatima u skladu sa važećom Odlukom o izboru kandidata. Službenik na poslovima međunarodne saradnje prikuplja neophodnu dokumentcaiju od nominovanih kandidata i dostavlja je prihvatnim institucijama. Prihvatna partnerska institucija zadržava pravo da donese konačnu odluku o prihvatanju nominovanih kandidata.