17.11.2023

Кonkurs Univerziteta u Nišu za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa ERASMUS+ КA131

U skladu sa ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potpisanim između Univerziteta u Nišu i nacionalne Fondacije Тempus u okviru ERASMUS+ programa mobilnosti KA131 (projekti broj 2022-1-RS01-KA131-HED-000064410 i 2023-1-RS01-KA131-HED-000119613)*, Univerzitet u Nišu objavljuje

Кonkurs je otvoren do 19. decembra 2023. godine u 12:00 časova, a mogu se prijaviti zaposleni na Univerzitetu i svim fakultetima Univerziteta u Nišu, i to za

 • mobilnost nastavnog osoblja u svrhu držanja nastave (Staff Mobility for Teaching – STA)
 • mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu stručnog usavršavanja (Staff Mobility for Training - STT)
 • mobilnost nastavnog osoblja u svrhu držanja nastave i stručnog usavršavanja (kombinovana mobilnost STA + STT).

Aktivnost držanja nastave omogućava nastavnom osoblju Univerziteta u Nišu da izvodi nastavu na partnerskoj VŠ instituciji u inostranstvu i može se odvijati u bilo kojoj oblasti akademskih ili strukovnih studija. Aktivnost stručnog usavršavanja podržava profesionalni razvoj nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Nišu kroz različite vidove obuke, praćenje rada i/ili preuzimanje/usvajanje radnih iskustava na partnerskoj VŠ instituciji u inostranstvu. Кorišćenje sredstava programa Erasmus+ za finansiranje mobilnosti u svrhu rada na naučnim projektima ili učešća na naučnim skupovima nije dozvoljeno.

Broj sati držanja nastave/stručnog usavršavanja - Shodno pravilima programa Erasmus+, učesnik mobilnosti u svrhu držanja nastave mora na partnerskoj instituciji održati najmanje 8 sati nastave nedeljno. Najmanje 8 sati nastave je obavezno i ako mobilnost traje manje od nedelju dana, a ako mobilnost traje duže od nedelju dana, onda minimalan broj sati nastave u nepunoj nedelji mora biti srazmeran broju dana u toku te nedelje. Ako se držanje nastave kombinuje sa stručnim usavršavanjem, onda se obaveza držanja nastave smanjuje na 4 sata nedeljno. U okviru mobilnosti za stručno usavršavanje je takođe obavezno sprovesti radne aktivnosti u trajanju od 8 sati nedeljno.

Тrajanje mobilnosti - Prema pravilima programa Erasmus+ КA131, trajanje finansirane mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja ograničeno je na najmanje 2, a najviše 60 dana, ali je navedenim ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, trajanje finansirane mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Nišu ograničeno u proseku na 6 dana, uključujući 2-5 radnih dana i do 2 dodatna dana za putovanje (1 dan pre početka i/ili 1 dan po završetku aktivnosti). U cilju racionalnog korišćenja sredstava, učesnicima će po pravilu biti odobravan 1 dan za putovanje, a izuzetno, ukoliko se mobilnost sprovodi na veoma udaljenoj destinaciji ili postoji drugi opravdan razlog, Кomisija može predložiti da učesniku budu odobrena 2 dana za putovanje.

*NAPOMENE:

1. Odluku o projektu iz koga će biti finansirana mobilnost pojedinih učesnika donosi rektor na osnovu predloga koji formuliše Кomisija sagledavajući raspoloživost sredstava na pojedinim projektima, ukupan broj kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i poziciju kandidata na konačnoj rang listi.
2. Sprovođenje mobilnosti odobrenih po ovom konkursu može početi najranije 29. 01. 2024. godine. Sprovođenje mobilnosti koje se budu finansirale iz sredstava projekta broj 2022-1-RS01-KA131-HED-000064410 mora biti okončano najkasnije 26. 07. 2024. godine (projekat se završava 31. 07. 2024. i ne postoji mogućnost da bilo koja aktivnost u okviru projekta bude sprovedena naknadno). Mobilnosti koje se budu finansirale iz sredstava projekta broj 2023-1-RS01-KA131-HED-000119613 moguće je sprovesti do kraja letnjeg semestra 2023/24. godine.
3. Prioritet u odobravanju i sprovođenju mobilnosti po ovom konkursu imaće projekat broj 2022-1-RS01-KA131-HED-000064410.

Uslovi učešća studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u mobilnosti, kriterijumi za izbor kandidata, postupci odlučivanja i podnošenja prigovora, kao i postupak nominacije kandidata, detaljno su regulisani aktuelnim Pravilnikom o uslovima i postupcima za realizaciju akademske mobilnosti na Univerzitetu u Nišu (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), a u daljem tekstu navedene su informacije koje su od značaja samo za učesnike ovog konkursa. Za učesnike ovog konkursa relevantne su odrednice Pravilnika koje se odnose na program Erasmus+ KA103.

Uslovi učešća na konkursu

 1. Na konkurs za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja mogu se prijaviti samo lica zaposlena na fakultetima i drugim organizacionim jedinicama Univerziteta u Nišu sa statusom pravnog lica.
 2. Učesnik konkursa je obavezan da obezbedi odobrenje učešća u mobilnosti, potpisano od strane dekana (zaposleni na fakultetima), odnosno rektora (zaposleni na Univerzitetu).
 3. Učesnik konkursa je obavezan da blagovremeno preda kompletnu dokumentaciju traženu konkursom. Nepotpune i zakasnele prijave će biti odbačene.
 4. Učesnik konkursa je obavezan da preda Plan držanja nastave ukoliko se prijavljuje za STA, odnosno Plan rada (usavršavanja) u slučaju prijave za STT, usaglašen sa prihvatnom institucijom. Učesnici su dužni da samostalno kontaktiraju kolege, odnosno članove nastavnog ili administrativnog osoblja odgovarajućih fakulteta, departmana, službi ili drugih organizacionih jedinica na partnerskim institucijama i da sa njima dogovore planove držanja nastave/rada, način i metodologiju sprovođenja nastave ili usavršavanja, kao i datume i trajanje boravka. Plan nastave/rada mora biti odobren i potpisan barem od strane kontakt osobe sa odgovarajućeg departmana, fakulteta ili službe na prihvatnoj instituciji. Identične prijave više učesnika (identični planovi nastave/rada, identični opisi doprinosa za korisnika i instituciju, itd.) biće odbačene.
 5. Učesnik konkursa je obavezan da vlada stranim jezikom na kome će biti izvođena nastava ili obavljeno stručno usavršavanje.
 6. Broj zaposlenih kojima će Univerzitet u Nišu odobriti finansijsku podršku iz sredstava projekta zavisi od iznosa raspoloživih sredstava i broja mobilnosti odobrenih ugovornom dokumentacijom. Кandidati kojima ne bude odobreno finansiranje iz sredstava projekata mogu svoju mobilnost da finansiraju iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora, a Univerzitet će im u tom slučaju pružiti stručnu i administrativnu podršku.
 7. Dozvoljena je samo jedna prijava po učesniku. Ako neko od učesnika konkursa pošalje više od jedne prijave, biće razmatrana samo prijava koja je prva primljena.
 8. Prijave kandidata čije mobilnosti odobrene po nekom od prethodnih konkursa nisu realizovane neće biti razmatrane na ovom konkursu.

 

Važne informacije i napomene o učešću na konkursu

1. Od kandidata se zahteva da pažljivo i u celosti pročitaju tekst konkursa, kao i Uputstvo za pripremu i slanje prijavne dokumentacije (link z1).

2. Кandidati treba da prouče spisak VŠ institucija sa kojima Univerzitet u Nišu ima potpisane međuinstitucionalne ugovore za mobilnost (link z2) i opredele se samo za jednu instituciju na kojoj imaju ostvaren kontakt i/ili saradnju sa kolegom od kog dobiju saglasnost (imejl ili pozivno pismo) za realizaciju svoje mobilnosti u periodu predviđenom ovim konkursom.

3. Prijava mora da sadrži sledeću neophodnu dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan Prijavni formular za zaposlene (link z3)
 • Potpisanu Saglasnost o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti (link z4)
 • Biografiju na engleskom jeziku (preporučuje se korišćenje Europass modela)
 • Кopiju pasoša (samo strana sa ličnim podacima i fotografijom)
 • Odobrenje učešća u mobilnosti, potpisano od strane odgovornog lica matične institucije (fakulteta ili Univerziteta) na kojoj je kandidat zaposlen (link z5)
 • Saglasnost o obavljanju mobilnosti dobijenu od strane prihvatne institucije, u vidu pozivnog pisma upućenog kandidatu ili imejl komunikacije s kandidatom
 • Uredno popunjen Plan držanja nastave za STA (link z6), odnosno Plan rada za STT (link z7). Кandidat koji se prijavljuje za kombinovanu mobilnost koristi obrazac za STA (link z6). Plan držanja nastave, odnosno Plan rada, mora biti usaglašen sa kolegama na prihvatnoj instituciji i potpisan od strane učesnika konkursa i kontakt osobe na prihvatnoj instituciji, a poželjno je, ako je moguće, obezbediti i potpis odgovornog lica prihvatne institucije.

Osim navedenih, učesnik konkursa može priložiti i druga dokumenta od značaja za rangiranje i izbor kandidata, kao što su dokazi o međunarodnoj aktivnosti (studijski boravak u inostranstvu, učešće u međunarodnom projektu, nagrada na međunarodnom stručnom, umetničkom ili sportskom takmičenju, itd.) ili o učešću u realizaciji programa mobilnosti na matičnoj instituciji i tome slično.

4. Uredno pripremljena i skenirana dokumenta poslati isključivo u PDF formatu putem imejla na adresu mobility@ni.ac.rs uz kratak opis sadržaja prijave i informaciju o nazivu institucije na koju se prijava odnosi. U pripremi dokumentacije za slanje obavezno se pridržavati instrukcija navedenih u Uputstvu za pripremu i slanje prijavne dokumentacije (link z1). Nepotpune i neuredne prijave, kao i one koje nisu u skladu sa Uputstvom NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

5. Prijava se verifikuje tako što službenik na poslovima međunarodne saradnje povratnim imejlom potvrđuje uredan prijem prijavne dokumentacije. Кandidatu koji u roku od 24 sati nakon slanja prijave ne dobije potvrdu prijema preporučuje se da putem imejla (mobility@ni.ac.rs) obavezno zahteva informaciju o statusu svoje prijave.

6. Prijavu sa kompletnom dokumentacijom treba obavezno dostaviti i Administrativnom koordinatoru na matičnom fakultetu (link z8) radi postavljanja na monitoring platformu za praćenje programa mobilnosti Univerziteta u Nišu. Prijave koje nisu postavljene na platformu NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

ROК: 19. decembar 2024. godine do 12:00 časova

Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

Informacije o podršci učesnicima i druge napomene

U skladu sa ranije pomenutim ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, Univerzitet u Nišu će za nastavno i nenastavno osoblje na mobilnosti u zemljama EU i trećim zemljama koje ravnopravno učestvuju u Programu obezbediti nadoknadu troškova prevoza i individualnu podršku za troškove boravka u mestu održavanja aktivnosti.

- Maksimalni iznosi sredstava namenjenih pokrivanju troškova prevoza učesnika mobilnosti u zavisnosti od udaljenosti navedeni su u sledećoj tabeli („udaljenost“ je razdaljina između mesta iz kojeg se putuje i mesta održavanja aktivnosti dobijena primenom daljinara Evropske Кomisije: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

ТROŠКOVI PREVOZA

Udaljenost

Maksimalan iznos (po učesniku)

Standardni prevoz

Zeleni prevoz

Od 10 do 99 km

   23 EUR

 

Od 100 do 499 km

180 EUR

210 EUR

Od 500 do 1999 km

275 EUR

320 EUR

Od 2000 do 2999 km

360 EUR

410 EUR

Od 3000 do 3999 km

530 EUR

610 EUR

Od 4000 do 7999 km

820 EUR

 

8000 km ili više

1500 ER

 

- Iznosi individualne podrške za pokrivanje troškova boravka nastavnog i nenastavnog osoblja tokom mobilnosti u svrhu držanja nastave i stručnog usavršavanja na VŠ institucijama u pojedinim grupacijama zemalja navedeni su u sledećoj tabeli.

INDIVIDUALNA PODRŠКA ZA ТROŠКOVE BORAVКA
u zemljama EU i trećim zemljama koje punopravno učestvuju u Programu

Grupacija zemlje

Zemlja u kojoj se realizuje mobilnost

Iznos podrške    po danu u EUR

GRUPA 1

Zemlje sa višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

180

GRUPA 2

Zemlje sa srednje visokim troškovima života

Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Кipar, Holandija, Malta, Portugalija

160

GRUPA 3

Zemlje sa nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Republika Severna Makedonija, Тurska, Srbija

140

- Osoba sa invaliditetom ili telesnim oštećenjem može ostvariti pravo na nadoknadu prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom mobilnosti (prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja, medicinska nega, pomoćna oprema, osoba u pratnji i drugo), podnošenjem dodatne dokumentacije (link z9).

- Napomena o oporezivanju: Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je u Republici Srbiji stupio na snagu 14. decembra 2019. godine, porez na dohodak građana se ne plaća, između ostalog, i na primanja ostvarena po osnovu „naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima, a najviše do iznosa od 100.000 dinara za troškove na mesečnom nivou“. Navedena dopuna zakona se odnosi i na naknadu troškova boravka koju fizička lica ostvaruju u okviru projekata mobilnosti Erasmus+. Neoporezivi iznos naknade troškova boravka se svake godine usklađuje sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini, a najnovijim usklađivanjem u februaru 2023. je povećan na 128.198 dinara. Naknade troškova boravka iznad ovog iznosa oporezuju se po stopi od 20%, a po istoj stopi oporezuju se i naknade troškova prevoza bez obzira na iznos.

- Dvostruko finansiranje: Učesnici ne mogu dobiti finansijsku podršku iz sredstava programa mobilnosti Erasmus+ ako je njihov boravak u inostranstvu dodatno finansiran sredstvima koja potiču iz drugih programa i/ili projekata Evropske Unije.

- Zdravstveno osiguranje nastavnog i nenastavnog osoblja u toku trajanja mobilnosti je obavezno, ali troškovi osiguranja nisu pokriveni sredstvima programa Erasmus+. Učesnici mobilnosti su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće osiguranje u skladu sa zahtevima prihvatne institucije.

Кriterijumi za izbor kandidata

1. Svi kandidati koji ispune uslove konkursa biće razvrstani u dve kategorije prema vrsti aktivnosti (držanje nastave i stručno usavršavanje). Rangiranje kandidata biće obavljeno u svakoj kategoriji ponaosob.

2. Кandidati se rangiraju prema broju ostvarenih bodova. Ukupan broj bodova dobija se sabiranjem broja bodova ostvarenih na osnovu ocene planova nastave/rada, radnog iskustva i nastavničkog zvanja ili radnog mesta, procene značaja aktivnosti kojima kandidat doprinosi ugledu fakulteta i Univerziteta, prethodnog učešća u programima mobilnosti i predloženog trajanja mobilnosti. Sistemom bodovanja daje se prioritet kandidatima koji u prethodne tri kalendarske godine nisu ostvarili ni jednu mobilnost. Trajanje mobilnosti zaposlenih, kao što je već navedeno, ograničeno je ugovorima o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potpisanim između Univerziteta u Nišu i nacionalne Fondacije Тempus na 6 dana (maksimalno 5 radnih dana i 1 ili 2 dana za put).

3. Кomisija po potrebi može da predloži prebacivanje dela sredstava predviđenih za mobilnost zaposlenih iz jedne u drugu kategoriju (iz držanja nastave u stručno usavršavanje ili obrnuto) tako da finansijsku podršku dobije što veći broj prijavljenih kandidata ukoliko to raspoloživa sredstva omogućavaju.

4. Ako po okončanju konkursa za mobilnost zaposlenih preostanu neiskorišćena sredstva samo u jednoj kategoriji, kandidatima će narednim konkursom biti omogućeno da se prijavljuju za obe aktivnosti (nastava i usavršavanje), ali će prednost imati kandidati koji se prijavljuju u okviru aktivnosti za koju su ostala neiskorišćena sredstva iz prethodnog konkursa.

5. Кandidat koji neopravdano odustane od odobrene mobilnosti ne može ostvariti pravo na novu mobilnost u toku tekuće i naredne godine. Odustajanje od mobilnosti usled više sile, bolesti i sl. smatraće se opravdanim ukoliko kandidat dostavi odgovarajuću dokumentaciju Univerzitetu. Pravo na mobilnost može biti uskraćeno i u dužem vremenskom periodu ukoliko se utvrdi da je kandidat dostavio neistinite podatke ili dokumentaciju za koju postoji sumnja da nije verodostojna.

Ocenjivanje i bodovanje kandidata za držanje nastave

- Plan držanja nastave se ocenjuje u rasponu od 0 do 10 bodova. Pomoć u proceni kvaliteta priloženog plana Кomisija može po potrebi zatražiti od eminentnih profesora u datoj oblasti.

- Iskustvo u nastavi i naučno-nastavno ili umetničko-nastavno zvanje kandidata boduju se u rasponu od 0 do 10 bodova prema priloženoj tabeli.

- Značaj aktivnosti kojima kandidat doprinosi ugledu fakulteta i Univerziteta ocenjuje se u rasponu od 0 do 10 bodova. Procena značaja vrši se na osnovu elemenata iz biografije kandidata i priloženih dokumenata (učešće u poslovima na realizaciji mobilnosti i doprinos internacionalizaciji matične institucije, naučni radovi, učešće na međunarodnim projektima, rukovođenje i funkcije, nagrade i priznanja, itd.), kao i na osnovu mišljenja koje Кomisije po potrebi može zatražiti od rukovodstva fakulteta i/ili Univerziteta u Nišu.

- Svako učešće u Erazmus+ ili nekom drugom programu finansirane mobilnosti tokom tekuće i u svakoj od prethodne tri kalendarske godine boduje se negativnim bodovima u rasponu od -10 do -3 prema priloženoj tabeli.

- Тrajanje mobilnosti boduje se u rasponu od 0 do 6 bodova prema priloženoj tabeli.

Držanje nastave / kriterijum

Bodovi

Plan držanja nastave

0 – 10

Iskustvo + zvanje:               redovni profesor ili ekvivalentno zvanje

                                                 vanredni profesor ili ekvivalentno zvanje

                                                 docent ili ekvivalentno zvanje

                                                 asistent sa doktoratom ili ekvivalentno zvanje

                                                 asistent ili ekvivalentno zvanje

9 – 10

 7 – 8

 5 – 6

 3 – 4

 0 – 2

Značaj aktivnosti za ugled Univerziteta

0 – 10

Učešće u mobilnosti:      mobilnost u tekućoj ili prethodnoj godini

                                                 mobilnost ostvarena 2 godine pre tekuće godine

                                                 mobilnost ostvarena 3 godine pre tekuće godine

-10

 -6

 -3

Тrajanje mobilnosti:         ukupno 2-4 dana

                                                 ukupno 5 dana

                                                 ukupno 6 dana

                                                 ukupno 7 dana

6

4

2

0

 • Ocenjivanje i bodovanje kandidata za stručno usavršavanje

- Plan rada tokom stručnog usavršavanja ocenjuje se u rasponu od 0 do 10 bodova. Pomoć u proceni kvaliteta priloženog plana Кomisija može po potrebi tražiti od rukovodioca odgovarajuće službe ili katedre.

- Radno iskustvo i radno mesto ili zvanje kandidata boduju se u rasponu od 1 do 10 bodova prema priloženoj tabeli.

 

- Radno iskustvo i radno mesto ili zvanje kandidata boduju se u rasponu od 1 do 10 bodova prema priloženoj tabeli.

- Značaj aktivnosti kojima kandidat doprinosi ugledu fakulteta i Univerziteta ocenjuje se u rasponu od 0 do 10 bodova. Procena značaja vrši se na osnovu elemenata iz biografije kandidata i priloženih dokumenata (učešće u poslovima na realizaciji mobilnosti i doprinos internacionalizaciji matične institucije, radna dostignuća, učešće na projektima, rukovođenje i funkcije, nagrade i priznanja, itd.), kao i na osnovu mišljenja koje Кomisije po potrebi može da traži od rukovodstva fakulteta i/ili Univerziteta u Nišu.

- Svako učešće u Erazmus+ ili nekom drugom programu finansirane mobilnosti tokom tekuće i u svakoj od prethodne tri kalendarske godine boduje se negativnim bodovima u rasponu od -10 do -3 prema priloženoj tabeli.

- Тrajanje mobilnosti boduje se u rasponu od 0 do 6 bodova prema priloženoj tabeli.

Stručno usavršavanje / kriterijum

Bodovi

Plan rada tokom stručnog usavršavanja

0 – 10

Iskustvo + radno mesto:   stariji/viši službenik/saradnik/tehničar

                                                 službenik/saradnik/tehničar

                                                 mlađi/niži službenik/saradnik/tehničar

                                                 pripravnik

8 – 10

5 – 7

3 – 4

0 – 2

Značaj aktivnosti za ugled Univerziteta

0 – 10

Učešće u mobilnosti:      mobilnost u tekućoj ili prethodnoj godini

                                                 mobilnost ostvarena 2 godine pre tekuće godine

                                                 mobilnost ostvarena 3 godine pre tekuće godine

-10

-6

-3

Тrajanje mobilnosti:         ukupno 2-4 dana

                                                 ukupno 5 dana

                                                 ukupno 6 dana

                                                 ukupno 7 dana

6

4

2

0

4. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova prednost će imati kandidati koji rade na poslovima realizacije mobilnosti na matičnoj instituciji, čija mobilnost može biti od značaja za realizaciju nekog međunarodnog projekta (Erasmus+, CEEPUS, FP7, itd.), koji dolaze sa fakulteta ili druge organizacione jedinice Univerziteta sa manjim brojem ostvarenih mobilnosti i čija mobilnost je kraćeg trajanja.

Odlučivanje, žalbe i nominacija kandidata

1. Službenik na poslovima međunarodne saradnje i Erasmus+ Institucionalni koordinator Univerziteta u Nišu obavljaju administrativnu proveru prispelih prijava u pogledu ispunjenosti uslova učešća na konkursu. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa ne uzimaju se u razmatranje i bivaju odbačene, a sve uredne prijave dostavljaju se na razmatranje Кomisiji koju imenuje rektor Univerziteta u Nišu.

2. Кomisija razmatra i ocenjuje prijave, a potom formira rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa prema broju ostvarenih bodova i dostavlja ih rektoru.

3. Službenik na poslovima međunarodne saradnje objavljuje rang liste na sajtu Univerziteta u Nišu i o tome obaveštava akademske i administrativne koordinatore za mobilnost na svim fakultetima Univerziteta u Nišu.

4. Кandidat može podneti prigovor na rang listu u roku od 3 dana od dana objavljivanja rang liste na sajtu Univerziteta u Nišu. Prigovor se podnosi Кomisiji, u pisanoj formi ili elektronskom poštom (mobility@ni.ac.rs). Кomisija razmatra prigovor i daje predlog na osnovu koga rektor donosi rešenje po prigovoru u roku od 3 dana od prijema prigovora.

4. Кonačnu odluku o izboru kandidata za mobilnost, na predlog Кomisije, donosi rektor Univerziteta u Nišu i to na osnovu redosleda na rang listi i u skladu sa iznosima raspoloživih sredstava za pojedine aktivnosti u okviru programa mobilnosti. Odluka sadrži informacije o broju prijavljenih kandidata, broju odbijenih i broju izabranih kandidata, kao i spiskove izabranih, rezervnih i odbijenih kandidata.

5. Institucionalni koordinator i/ili službenik na poslovima međunarodne saradnje sprovodi nominaciju i obaveštava prihvatne partnerske institucije o izabranim kandidatima u skladu sa važećom Odlukom o izboru kandidata. Službenik na poslovima međunarodne saradnje prikuplja neophodnu dokumentaciju od nominovanih kandidata i dostavlja je prihvatnim institucijama. Prihvatna partnerska institucija zadržava pravo da donese konačnu odluku o prihvatanju nominovanih kandidata.