15.02.2024

Objavljen Javni poziv za ostvarivanje programa podsticanja i stipendiranja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad u 2024. godini

Na osnovu čl. 104. i 112. Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 49/2019 - Zakon), a u vezi sa ostvarivanjem programa od opšteg interesa iz člana 12. stav 3. tačka 5) Zakona,

REPUBLIКA SRBIJA
MINISТARSТVO NAUКE, ТEHNOLOŠКOG RAZVOJA I INOVACIJA

upućuje

JAVNI POZIV
ZA OSТVARIVANjE PROGRAMA PODSТICANjA I SТIPENDIRANjA MLADIH I NADARENIH ZA NAUČNOISТRAŽIVAČКI RAD
U 2024. GODINI

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (u daljem tekstu: Ministarstvo), nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2024. godini su/finansira sledeće programske aktivnosti:

  1. stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja Stipendiste Ministarstva u rad akreditovanih naučnoistraživačkih organizacija;
  2. sufinansiranje učešća studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva na naučnim skupovima u Republici Srbiji i u inostranstvu;
  3. sufinansiranje studijskih boravaka u inostranstvu studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i Stipendista Ministarstva;
  4. sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva;
  5. stipendiranje mladih istraživača - učenika završnih razreda (III i IV) srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim olimpijadama znanja (svetskim, evropskim ili balkanskim);

Rok za podnošenje prijava po tačkama 1 i 5 je 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva zaključno sa 13.03.2024. godine. Кonkurs po ovom pozivu za programske aktivnosti pod tačkama 2, 3 i 4 otvoren je tokom cele godine.

Prijava na ovaj Javni poziv vrši se podnošenjem odgovarajućeg zahteva, na obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.
Obrasci odgovarajućih zahteva, kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog Javnog poziva nalaze se na veb-sajtu Ministarstva: www.nitra.gov.rs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, 11000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za .... (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)”.

Nepotpune, neblagovremene i nepravilno naznačene prijave neće biti razmatrane.

Više informacija