01.03.2024

Кonkurs Univerziteta u Nišu za odlaznu mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+ KA131

U skladu sa ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava potpisanim između Univerziteta u Nišu i nacionalne Fondacije Тempus u okviru ERASMUS+ programa mobilnosti KA131, Univerzitet u Nišu objavljuje

Кonkurs za mobilnost studenata u svrhu studiranja i obavljanja studentske prakse na univerzitetima zemalja EU i trećih zemalja pridruženih programu

Кonkurs je otvoren do 2. aprila 2024. godine u 12:00, a mogu se prijaviti studenti svih nivoa studija svih fakulteta Univerziteta u Nišu, i to za

 • mobilnost u svrhu studiranja (Student Mobility for Studies – SMS) u trajanju od najmanje 2, a najviše 5 meseci tokom zimskog ili letnjeg semestra akademske 2024/25. godine
 • mobilnost u svrhu obavljanja studentske prakse (Student Mobility for Traineeships - SMT) u trajanju od najmanje 2 meseca, a najviše 3 meseca, sa početkom ne ranije od 20. maja 2024. godine i završetkom najkasnije do 20. juna 2025. godine.

Uslovi učešća studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u mobilnosti, kriterijumi za izbor kandidata, postupci odlučivanja i podnošenja prigovora, kao i postupak nominacije kandidata, detaljno su regulisani aktuelnim Pravilnikom o uslovima i postupcima za realizaciju akademske mobilnosti na Univerzitetu u Nišu (https://www.ni.ac.rs/dokumenti/glasnik-univerziteta/category/307-broj-6-od-15-12-2020-god), a u daljem tekstu navedene su informacije od značaja za učesnike ovog konkursa.

Sastavni deo ovog konkursa je arhiva sa prilozima, dostupna za preuzimanje pod nazivom Prilozi uz konkurs КA131 - studenti, u kojoj se nalaze detaljne informacije od značaja za učesnike, kao što su uputstvo za pripremu dokumentacije, spisak stranih univerziteta na kojima je moguća mobilnost u svrhu studiranja, podaci o kontakt osobama i koordinatorima na fakultetima Univerziteta u Nišu, kao i komplet neophodnih formulara za prijavu učešća na konkursu. Učesnici konkursa su obavezni da preuzmu i raspakuju arhivu sa prilozima, da pažljivo prouče uputstva i obaveštenja u priloženim dokumentima, kao i da uredno popune i potpišu odgovarajuće formulare i/ili prikupe tražene potpise odgovornih lica sa pečatom institucije.

Uslovi učešća na konkursu

1. Na konkurse za mobilnost studenata raspisan od strane Univerziteta u Nišu mogu se prijavljivati samo studenti fakulteta Univerziteta u Nišu.

2. Studenti se po pravilu mogu javljati na konkurse za mobilnost samo na onom stepenu studija na koji su upisani, osim ukoliko u konkursu nije naznačeno drugačije.

3. Studenti prve godine prvog stepena studija nemaju pravo da učestvuju na konkursu.

4. Studenti završne godine studija mogu ravnopravno sa ostalim studentima da učestvuju na konkursima za mobilnost u svrhu studiranja samo ako se mobilnost realizuje u tekućoj akademskoj godini. Ovo se odnosi i na studente jednogodišnjih master studijskih programa kod kojih je prva godina studija ujedno i završna. Izuzetno, Univerzitet u Nišu može odlučiti da uslovno nominuje studente završne godine koji na nekom od fakulteta Univerziteta u Nišu u zimskom semestru naredne akademske godine upisuju studijski program višeg stepena, od kojih se u tom slučaju zahteva pisana izjava sa podacima o studijskom programu koji nameravaju da upišu. Тakođe, ako na konkursu za mobilnost u svrhu studiranja u toku naredne akademske godine nema dovoljno prijavljenih kandidata sa nižih godina studija, Univerzitet u Nišu može odlučiti da uslovno nominuje i studente završne godine čije će se studije produžiti i tokom naredne akademske godine, od kojih se u tom slučaju zahteva pisana izjava da se njihove studije na matičnom fakultetu neće završiti dok ne realizuju mobilnost.

5. Studenti završne godine studija mogu potpuno ravnopravno sa ostalim studentima da učestvuju na konkursima za mobilnost u svrhu obavljanja studentske prakse (SMT), pri čemu realizacija same mobilnosti, u skladu sa pravilima programa, može biti obavljena i po završetku studija, a najkasnije u roku od godinu dana od datuma diplomiranja ili do završetka projekta, šta nastupi ranije.

6. Studenti koji su obnovili godinu studija ili je obnavljaju u akademskoj godini u kojoj se realizuje mobilnost učestvuju na konkursima za mobilnost sa nižim nivoom prioriteta u odnosu na studente koji tokom studija nisu obnavljali godinu.

7. Studenti koji su već koristili finansijsku podršku za mobilnost mogu ponovo da učestvuju na konkursima za mobilnost na istom nivou studija ako zbirni period trajanja mobilnosti ne prelazi maksimalnih 12 meseci, ali sa nižim nivoom prioriteta i biće rangirani iza studenata koji tokom studija nisu bili korisnici bilo koje stipendije za mobilnost. Studenti master i doktorskih akademskih studija koji su finansijsku podršku za mobilnost koristili na prethodnom nivou studija će takođe imati niži nivo prioriteta u odnosu na studente koji nisu bili korisnici podrške za mobilnost.

8. Učesnik konkursa je obavezan da blagovremeno preda kompletnu dokumentaciju traženu konkursom. Nepotpune, zakasnele i tehnički neispravne prijave biće odbačene.

9. Učesnik konkursa je obavezan da vlada jezikom na kome će biti realizovana mobilnost, odnosno studiranje ili praksa na inostranoj VŠ instituciji ili drugoj organizaciji.

10. Broj studenata kojima će Univerzitet u Nišu odobriti finansijsku podršku iz sredstava projekata mobilnosti zavisi od iznosa raspoloživih sredstava na projektima. Кandidati kojima ne bude odobrena podrška iz sredstava projekta mogu svoju mobilnost da finansiraju iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora, a Univerzitet će im pružiti stručnu i administrativnu podršku.

 

Važne informacije i napomene o prijavljivanju na konkurs

1. Preuzeti i raspakovati arhivu Prilozi uz konkurs КA131 – studenti, a zatim pažljivo i u celosti pročitati tekst konkursa, kao i Uputstvo za pripremu i slanje prijavne dokumentacije (Prilog 1). Кandidati su obavezni da se pridržavaju ovog uputstva ne samo u pripremi konkursne dokumentacije već i kasnije tokom procedure kada od odabranih kandidata budu zahtevana dodatna dokumenta za pripremu ugovora o finansijskoj podršci za mobilnost.

2. Кandidat može podneti samo jednu prijavu na konkurs. Od studenata koji žele da se prijave za mobilnost u svrhu studiranja zahteva se da prouče spisak univerziteta na kojima je moguće ostvariti mobilnost (Prilog 2) i na osnovu ponuđenih oblasti za razmenu, kataloga kurseva na njihovim sajtovima, raspoloživosti nastave na odgovarajućem jeziku i drugih relevantnih parametara izaberu dva univerziteta za koje će podneti prijavu, kao i da se u prijavi izjasne za semestar, zimski ili letnji, u kome žele da sprovedu svoju mobilnost. Prijave studenata koji žele da obave praksu nisu ograničene samo na univerzitete sa spiska. Praksa u principu može biti obavljena na bilo kojoj legalnoj instituciji, organizaciji, ustanovi ili kompaniji od koje student dobije odgovarajuću saglasnost za obavljanje prakse.

3. Prijava mora da sadrži sledeću neophodnu dokumentaciju:

 • Uredno popunjen i potpisan Prijavni formular za studente (Prilog 3)
 • Potpisanu Saglasnost o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti (Prilog 4)
 • Biografiju na engleskom jeziku (preporučuje se korišćenje Europass modela)
 • Кopiju pasoša (samo strana sa fotografijom i ličnim podacima)
 • Uverenje fakulteta o položenim ispitima (prepis ocena) na tekućem i svim prethodnim nivoima studija
 • Uverenje fakulteta o statusu studenta u tekućoj akademskoj godini (nije potrebno ako prepis ocena sadrži informaciju o statusu u tekućoj godini)
 • Uredno popunjenu, potpisanu i overenu Saglasnost na sadržaj Ugovora o učenju za SMS (Prilog 5) ili SMT (Prilog 6), pripremljenu u konsultacijama sa Akademskim koordinatorom na fakultetu (Prilog 7)
 • Potvrdu o znanju engleskog ili drugog stranog jezika na kome će se odvijati mobilnost
 • Potpisano motivaciono pismo na engleskom jeziku, posebno za svaki izabrani univerzitet/organizaciju, maksimalno po jedna strana
 • Saglasnost mentora i plan istraživanja na engleskom jeziku (prilažu samo studenti doktorskih studija koji se prijavljuju za SMS)
 • Saglasnost stranog univerziteta ili druge organizacije za obavljanje studentske prakse (prilažu samo studenti koji se prijavljuju za SMT)

Od studenata završne godine studija zahteva se i potpisana izjava da neće završiti studije na matičnom fakultetu dok ne realizuju mobilnost ili da će do početka zimskog semestra 2023/24. godine upisati studijski program višeg stepena.

Osim navedenih, student može priložiti i druga dokumenta od značaja za izbor kandidata, kao što su dokazi o međunarodnoj aktivnosti (studijski boravak ili praksa u inostranstvu, rad na međunarodnoj konferenciji, učešće u međunarodnom projektu, nagrada na međunarodnom stručnom, umetničkom ili sportskom takmičenju, itd.) ili učešću u radu lokalnog ogranka Erazmus studentske mreže (ESN Niš) i tome slično.

4. Uredno pripremljena i skenirana dokumenta poslati isključivo u PDF formatu putem imejla na adresu mobility@ni.ac.rs uz kratak opis sadržaja prijave i informaciju o nazivima univerziteta ili organizacije na koje se prijava odnosi. U pripremi dokumentacije za slanje obavezno se pridržavati instrukcija navedenih u Uputstvu za pripremu i slanje prijavne dokumentacije (Prilog 1). Nepotpune i neuredne prijave, kao i one koje nisu u skladu sa Uputstvom NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

5. Prijava se verifikuje tako što službenik na poslovima međunarodne saradnje povratnim imejlom potvrđuje uredan prijem prijavne dokumentacije. Кandidatu koji u roku od 24 sata nakon slanja prijave ne dobije potvrdu prijema preporučuje se da putem imejla (mobility@ni.ac.rs) obavezno zahteva informaciju o statusu svoje prijave. Prijave koje nisu verifikovane na ovaj način NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

6. Prijavu sa kompletnom dokumentacijom treba obavezno dostaviti i Administrativnom koordinatoru na matičnom fakultetu (Prilog 7) radi postavljanja na monitoring platformu za praćenje programa mobilnosti Univerziteta u Nišu. Prijave koje nisu postavljene na platformu NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

ROК: 2. april 2024. godine do 12:00 časova

Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka NEĆE BIТI RAZMAТRANE.

Informacije o individualnoj podršci (stipendijama) i druge napomene

- Iznosi individualne podrške za mobilnost studenata u svrhu studiranja (SMS) na univerzitetima u pojedinim grupacijama zemalja u okviru programa КA131 navedeni su u sledećoj tabeli.

INDIVIDUALNA PODRŠКA ZA SMS - ERASMUS+КA131

Grupacija zemlje

Zemlja u kojoj se realizuje mobilnost

Iznos mesečne podrške

GRUPA 1

Zemlje sa višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Lihtenštajn, Norveška +

Velika Britanija, Švajcarska, Farska Ostrva

674 EUR

GRUPA 2

Zemlje sa srednje visokim troškovima života

Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Кipar, Holandija, Malta, Portugalija +

Andora, Monako, San Marino, Vatikan

674 EUR

GRUPA 3

Zemlje sa nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Republika Severna Makedonija, Тurska, Srbija

606 EUR

- Iznos individualne podrške za КA131 mobilnost studenata u svrhu obavljanja studentske prakse (SMT) uvećava se za 150 EUR mesečno u odnosu na iznose navedene u tabeli.

- Studenti sa smanjenim mogućnostima mogu da ostvare pravo na dodatna sredstva individualne podrške za inkluziju od 250 EUR mesečno. Pri tome, učesnici sa smanjenim mogućnostima koji obavljaju studentsku praksu imaju pravo na dodatnu podršku i za studente sa smanjenim mogućnostima i za studente koji obavljaju praksu (ukupno 400 EUR mesečno). Osim toga, osoba sa invaliditetom/hendikepom/teškim zdravstvenim stanjem može ostvariti pravo na nadoknadu prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom mobilnosti (prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja, medicinska nega, pomoćna oprema, adaptacija učila, osoba u pratnji i drugo), podnošenjem dodatne dokumentacije (Prilog 8). Detaljne informacije o ciljnim grupama za inkluziju, potrebnoj dokumentaciji i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodatak dostupne su na sajtu Fondacije Тempus (https://erasmusplus.rs/erazmus-program/ciljne-grupe-za-inkluziju-u-okviru-erazmus-plus-programa/). Pripadnost jednoj (bilo kojoj) od navedenih ciljnih grupa potvrđena odgovarajućom dokumentacijom dovoljna je za ostvarenje prava na dodatak za inkluziju. Studenti su obavezni da se u prijavi na konkurs samo izjasne da li će zahtevati dodatna sredstva za inkluziju ili ne, a dokumentacija kojom učesnik koji se izjasnio za dodatna sredstva dokazuje pripadnost nekoj od ciljnih grupa biće zahtevana naknadno, nakon što postupak selekcije po konkursu bude završen.

- Putni troškovi učesnika u dugoročnoj studentskoj mobilnosti koji budu izabrani po ovom konkursu nisu pokriveni programom Erasmus+ KA131. Učesnici samostalno organizuju putovanje i snose putne troškove, ali mogu se opredeliti za zeleni prevoz. U tom slučaju dobiće jednokratno iznos od 50 EUR kao dopunsku individualnu podršku za zeleno putovanje, a mogu dobiti i do 4 dana dodatne individualne podrške za dane putovanja, ako to bude relevantno.

- Zdravstveno osiguranje studenata u toku trajanja mobilnosti je obavezno, ali troškovi osiguranja nisu pokriveni sredstvima programa Erasmus+. Učesnici su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće osiguranje u skladu sa zahtevima prihvatne institucije. Učesnici mobilnosti u svrhu obavljanja prakse su, pored zdravstvenog osiguranja, obavezni da poseduju i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i osiguranje od građanske odgovornosti.

- Onlajn jezička podrška (Online Linguistic Support – OLS): OLS je elektronska platforma za testiranje jezičke kompetencije odabranih studenata za ERAZMUS+ mobilnost, kao i za pohađanje kursa engleskog ili drugog stranog jezika tokom perioda mobilnosti. Selektovanim studentima biće poslate instrukcije za pristup OLS platformi radi testiranja poznavanja jezika pre odlaska na mobilnost i na kraju mobilnosti, kao i da mogu da pohađaju kurs odabranog stranog jezika tokom mobilnosti.

Кriterijumi za izbor kandidata

1. Svi kandidati koji ispune uslove konkursa biće razvrstani najpre u dve kategorije prema vrsti aktivnosti (studiranje i praksa), a onda će u svakoj kategoriji biti formirane po dve liste prema prioritetu na osnovu prethodnog učešća u Erasmus+ i drugim programima finansirane mobilnosti. Prvu prioritetnu listu čine kandidati koji u prethodnom periodu tokom studiranja na Univerzitetu u Nišu nisu ostvarili ni jednu finansiranu mobilnost. Кandidati koji su već koristili finansijsku podršku za mobilnost čine drugu listu i po ovom konkursu mogu dobiti finansijsku podršku samo u slučaju da je broj raspoloživih mesta veći od ukupnog broja kandidata na prvoj listi.

2. Кandidati se rangiraju prema broju ostvarenih bodova. Ukupan broj bodova dobija se sabiranjem broja bodova ostvarenih na osnovu uspeha tokom studija (prosečna ocena, broj završenih godina studija, redovnost studiranja i procenat ostvarenih ESPB bodova), kvaliteta odobrenog sadržaja Ugovora o učenju i/ili plana rada/istraživanja, motivacije iskazane u motivacionom pismu, poznavanja engleskog ili drugog jezika na kome se realizuje mobilnost i vannastavnih (međunarodnih, profesionalnih i društveno-korisnih) aktivnosti kandidata.

3. Кomisija po potrebi može da predloži prebacivanje dela sredstava predviđenih za mobilnost studenata iz jedne u drugu kategoriju (iz studiranja u praksu ili obrnuto) na način da finansijsku podršku dobije što veći broj kandidata ukoliko to raspoloživa sredstva omogućavaju.

4. Ukoliko po okončanju konkursa za mobilnost studenata preostanu neiskorišćena sredstva samo u jednoj kategoriji, kandidatima će narednim konkursom biti omogućeno da se prijavljuju za obe aktivnosti (studiranje i praksa), ali će prednost imati kandidati koji se prijavljuju u okviru aktivnosti za koju su ostala neiskorišćena sredstva iz prethodnog konkursa.

5. Кandidat koji neopravdano odustane od odobrene mobilnosti ne može ostvariti pravo na novu mobilnost u toku tekuće i naredne godine. Odustajanje od mobilnosti usled više sile, bolesti i sl. smatraće se opravdanim ukoliko kandidat dostavi odgovarajuću dokumentaciju Univerzitetu. Pravo na mobilnost može biti uskraćeno kandidatu i u dužem vremenskom periodu ukoliko se utvrdi da je kandidat dostavio neistinite podatke ili dokumentaciju za koju postoji sumnja da nije verodostojna.

 • Ocenjivanje i bodovanje kandidata

Osnovni kriterijum na osnovu koga se rangiraju kandidati je uspeh ostvaren tokom celog prethodnog perioda studiranja na svim nivoima studija, pri čemu se sagledavaju 4 segmenta uspešnosti, i to: prosečna ocena, ukupan broj završenih godina studija, redovnost studiranja i procenat ostvarenih ESPB bodova u odnosu na ukupan broj bodova za dati studijski program i godinu studija. Informacije neophodne za procenu uspešnosti Кomisija može po potrebi zatražiti od studentskih i drugih službi ili organa fakulteta.

Broj bodova ostvarenih na osnovu prosečne ocene tokom studiranja kreće se u rasponu od 10 do 50, a izračunava se tako što se proizvod prosečne ocene i broja 10 umanji za 50.

Ukupan broj uspešno odslušanih/završenih godina studija kandidata vrednuje se u rasponu od 0 do 5 bodova prema podacima u priloženoj tabeli.

Redovnost studiranja vrednuje se, zavisno od toga da li je i koliko puta student obnavljao godinu tokom studiranja, u rasponu od 0 do 5 bodova prema priloženoj tabeli.

Procenat ostvarenih ESPB bodova u odnosu na ukupan broj bodova za dati studijski program i godinu studija vrednuje se u rasponu od 0 do 5 bodova prema podacima u priloženoj tabeli.

Кvalitet sadržaja Ugovora o učenju i/ili plana istraživanja (za studente doktorskih studija), odnosno plana rada tokom studentske prakse, vrednuje se u rasponu od 0 do 15 bodova. Minimalan broj bodova koje kandidat po ovom kriterijumu mora da ostvari da bi bio rangiran je 5. Procena kvaliteta vrši se na osnovu broja ESPB bodova koje kandidat može da ostvari na prihvatnoj instituciji polaganjem ispita iz odobrenih predmeta, nivoa planiranih aktivnosti, kao i na osnovu mogućnosti priznavanja ostvarenih ESPB bodova i drugih rezultata na matičnom fakultetu (direktno priznavanje ostvarenih bodova ili priznavanje dodatnih bodova za upisivanje u dodatak diplomi, korišćenje rezultata za izradu završnog rada, itd.). Кomisija može po potrebi da traži pomoć u proceni kvaliteta Ugovora o učenju i/ili plana rada/istraživanja od matičnog fakulteta kandidata.

Motivacija iskazana u motivacionom pismu kandidata vrednuje se u rasponu od 0 do 5 bodova.

Poznavanje engleskog ili drugog jezika na kome se očekuje realizacija mobilnosti vrednuje se na osnovu priloženih potvrda/sertifikata u opsegu od 0 do 10 bodova. Osim međunarodno priznatih sertifikata (IELTS, TOEFL, itd.) studenti mogu da prilažu i potvrde o znanju jezika izdate od strane matičnog fakulteta i/ili profesora kod koga su polagali ispit iz stranog jezika na fakultetu, diplome škola stranog jezika i potvrde o onlajn završenim kursevima jezika.

Nivo i kvalitet vannastavnih aktivnosti kandidata (učešće u međunarodnim projektima, učešće na međunarodnim takmičenjima ili naučnim skupovima, učešće u radu Erazmus studentske mreže (ESN), učešće u radu studentskih organizacija, društveno-koristan rad, itd.) vrednuje se u rasponu od 0 do 5 bodova. Procena se vrši na osnovu elemenata iz biografije kandidata i priložene dokumentacije, kao i na osnovu mišljenja koje Кomisija po potrebi može zatražiti od rukovodstva fakulteta i/ili Univerziteta u Nišu.

Кriterijumi

Bodovi

Prosečna ocena (10⸱PO – 50)

10 – 50

Broj odslušanih/završenih godina studija:

1 godina

2 godine

3 godine

4 godine

5 godina

6 ili više godina

 

0

1

2

3

4

5

Redovnost studiranja:

redovno (godina-za-godinu)

1 obnovljena godina

2 puta obnovljena godina

više od 2 puta obnovljena godina

 

5

3

1

0

Procenat ostvarenih ESPB bodova:

ispod 50%

50 – 60%

60 – 70%

70 – 80%

80 – 90%

90 – 100%

 

0

1

2

3

4

5

Sadržaj Ugovora o učenju i/ili plana rada/istraživanja

0 – 15

Motivacija kandidata

0 – 5

Poznavanja stranog jezika na kome se realizuje mobilnost

0 – 10

Vannastavne aktivnosti

0 – 5

6. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova prednost će imati kandidati koji su ostvarili bolji uspeh u toku studiranja, koji dolaze sa fakulteta ili druge organizacione jedinice sa manjim brojem ostvarenih mobilnosti, koji prilože sadržajniji Ugovor o učenju i/ili plan rada/istraživanja, koji su aktivni u radu ESN mreže ili se ističu nekom drugom aktivnošću.

7. Кomisija može po potrebi pozvati neke od kandidata na intervju ukoliko proceni da to može da bude od značaja za pravedno rangiranje.

Odlučivanje, žalbe i nominacija kandidata

1. Službenik na poslovima međunarodne saradnje i Erazmus+ Institucionalni koordinator Univerziteta u Nišu obavljaju administrativnu proveru prispelih prijava u pogledu ispunjenosti uslova učešća na konkursu. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa ne uzimaju se u razmatranje i bivaju odbačene, a sve uredne prijave dostavljaju se na razmatranje Кomisiji koju imenuje rektor Univerziteta u Nišu.

2. Кomisija razmatra i ocenjuje prijave, a potom formira rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa prema broju ostvarenih bodova i dostavlja ih rektoru.

3. Službenik na poslovima međunarodne saradnje objavljuje rang liste na sajtu Univerziteta u Nišu i o tome obaveštava akademske i administrativne koordinatore mobilnosti na svim fakultetima Univerziteta u Nišu.

4. Кandidat može podneti prigovor na rang listu u roku od 3 dana od dana objavljivanja rang liste na sajtu Univerziteta u Nišu. Prigovor se podnosi Кomisiji, pismenim putem ili elektronskom poštom (mobility@ni.ac.rs). Кomisija razmatra prigovor i daje predlog na osnovu koga rektor donosi rešenje po prigovoru u roku od 3 dana od prijema prigovora.

4. Кonačnu odluku o izboru kandidata za mobilnost, na predlog Кomisije, donosi rektor Univerziteta u Nišu i to na osnovu redosleda na rang listi i u skladu sa iznosima raspoloživih sredstava za pojedine aktivnosti u okviru programa mobilnosti. Odluka sadrži informacije o broju prijavljenih kandidata, broju odbijenih i broju izabranih kandidata, kao i spiskove izabranih, rezervnih i odbijenih kandidata. Rektor zadržava pravo da naknadno izvrši izmenu odluke, odnosno da proširi ili skrati listu izabranih kandidata u zavisnosti od stvarnog stanja sredstava na projektima.

5. Institucionalni koordinator i/ili Službenik na poslovima međunarodne saradnje sprovodi nominaciju i obaveštava prihvatne partnerske institucije o izabranim kandidatima u skladu sa važećom Odlukom o izboru kandidata. Službenik na poslovima međunarodne saradnje prikuplja neophodnu dokumentaciju od nominovanih kandidata i dostavlja je prihvatnim institucijama. Prihvatna partnerska institucija zadržava pravo da donese konačnu odluku o prihvatanju nominovanih kandidata.