31.05.2024

Preuzimanje diplome za studente koji su upisali studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine

Obaveštenje za studente koji su upisali studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine  i završili u periodu od 13.5.2023.god. do 28.5.2024. god

Obaveštavamo Vas da možete preuzeti vašu diplomu o završenim osnovnim studijama na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu  od 10.06.2024.g.

Diplomu možete preuzeti u Službi za nastavu i studentska pitanja, prostorija br. 15.

Prilikom potpisivanja prijema diplome u obavezi ste da predate dokaz o uplati na 8.000,00 (osamhiljada dinara) na ime troškova izdavanja diplome. Uplatu naznačenog iznosa izvršićete na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu:  840-1789666-80 (poziv na broj 2) sa naznakom ”za izdavanje diplome”.

Napomena: Studenti fizike, za dobijanje diplome VI (šestog) stepena, ne uplaćuju troškove izrade diplome jer su izmirili sve troškove.